Przewóz towarów wrażliwych będzie lepiej monitorowany

Gospodarka

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, w szczególności w obszarze monitorowania przewozu towarów wrażliwych, podała Kancelaria Prezydenta.

Ciężarówka
Fot. stock.adobe.com/assetseller

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, w szczególności w obszarze monitorowania przewozu towarów wrażliwych, podała Kancelaria Prezydenta.

Podpisana przez prezydenta ustawa ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wrażliwych #transport #przewóz

"Ustawa ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Towary wrażliwe to m. in.: paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy" - czytamy w komunikacie.Mocą przedmiotowej regulacji systemem monitorowania zostaje objęty przewóz towarów wrażliwych koleją, co znajduje odbicie już w zmianie samego tytułu ustawy, który będzie brzmiał ustawa "O systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów".

Jakiego typu produkty będą objęte systemem monitorowania?

Zgodnie z nowymi regulacjami, systemem monitorowania przewozu drogowego i kolejowego zostaną objęte produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o monitorowanie przewozu tych produktów, to każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić głównemu inspektorowi farmaceutycznemu zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem. Ma to ograniczyć wywóz specjalistycznych i nowoczesnych leków, głównie ratujących życie, za granicę, podano także.Przedmiotowa ustawa wprowadza też instytucję wezwania do przedstawienia środka transportu w celu przeprowadzenia kontroli, jeżeli w wyniku analizy danych w rejestrze zgłoszeń stwierdzono, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. W przypadku przewozu towarów po drodze publicznej przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu dostarczenia towaru lub w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego zlokalizowanym najbliżej miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju. Natomiast w przypadku przewozu towarów po krajowej sieci kolejowej przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu wskazanym w zgłoszeniu.

Nowelizacja przepisów dotyczących kar pieniężnych

Ustawa nowelizuje również przepisy dotyczące kar pieniężnych, podsumowano.Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z następującym wyjątkiem - z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 1 grudnia danego roku ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu obowiązujące w następnym roku kalendarzowym.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: