Przyznano polskiego ekonomicznego Nobla za badania nad polską polityką pieniężną

Bankowość / Finanse i gospodarka

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za badania nad polską polityką pieniężną. Odpowiednia polityka monetarna, szczególnie rewaluacja kursu walutowego, minimalizuje ryzyko niestabilnego boomu związanego z wejściem do strefy euro. Narzędzie to skutecznie ogranicza zmienność PKB oraz zwiększa dobrobyt gospodarstw domowych.

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za badania nad polską polityką pieniężną. Odpowiednia polityka monetarna, szczególnie rewaluacja kursu walutowego, minimalizuje ryzyko niestabilnego boomu związanego z wejściem do strefy euro. Narzędzie to skutecznie ogranicza zmienność PKB oraz zwiększa dobrobyt gospodarstw domowych.

Takie wnioski płyną z pracy dr. hab. Michała Brzozy-Brzeziny, profesora SGH, dyrektora Biura Badań Stosowanych Narodowego Banku Polskiego, który został laureatem XVIII edycji Nagrody Banku Handlowego. Nagroda ta jest przyznawana za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.

Laureat tegorocznej Nagrody Banku Handlowego to przedstawiciel młodego pokolenia polskich ekonomistów, który w swojej książce "Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne" przedstawił szeroki przegląd metod badawczych oraz tematów związanych z prowadzeniem polskiej polityki monetarnej. Książka dr. hab. Michała Brzozy-Brzeziny jest pierwszą w Polsce publikacją prezentującą praktyczne aspekty badań naukowych nad polityką pieniężną w banku centralnym. Autor koncentruje się na czynnikach, które były najbardziej istotne dla decydentów polskiej polityki pieniężnej w ostatniej dekadzie. Odpowiada on między innymi na pytania dotyczące tego, w jaki sposób skutecznie zakończyć proces dezinflacji, czy zbyt niska inflacja może zaszkodzić polskiej gospodarce oraz czy Narodowy Bank Polski powinien publikować ścieżkę przyszłych stóp procentowych? Kluczowa dla autora jest kwestia, czy przystąpienie Polski do strefy euro może spowodować negatywne konsekwencje oraz w jaki sposób ich uniknąć.

Z publikacji wynika, że prawdopodobieństwo całkowitego rozpadu strefy euro jest raczej znikome. Należy więc spodziewać się, że Polska przystąpi w przyszłości do unii walutowej. W przypadku akcesji uboższego niż wspólnota kraju, o niższym dochodzie per capita, istnieje ryzyko wystąpienia niestabilnego boomu, który kończy się recesją. Załamanie gospodarki obserwujemy w takich krajach strefy euro jak Portugalia, Grecja czy Irlandia. Istnieją jednak narzędzia, które pozwalają złagodzić skutki wejścia Polski do unii walutowej - ograniczając zmienność PKB, a przede wszystkim zwiększając dobrobyt gospodarstw domowych.

W uzasadnieniu werdyktu jury podkreśliło fakt, że wyróżniona praca koncentruje się na przedstawieniu dobrych praktyk z zakresu polityki pieniężnej, zachowując jednocześnie najwyższe standardy badań empirycznych w pracy naukowej, z twórczą weryfikacją teorii i hipotez. Książka skupia się wokół najważniejszych aspektów polskiej polityki pieniężnej, a przede wszystkim zawiera praktyczne i możliwe do zastosowania rozwiązania minimalizujące ryzyka związane z wejściem Polski do strefy euro.

Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego w Warszawie S.A. została przyznana już po raz osiemnasty. Jest ona jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców w Polsce, promując najbardziej wartościowe publikacje, a także wyróżniając wybitnych polskich ekonomistów. Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego jest nagrodą pieniężną w wysokości 50 000 zł. Wśród laureatów polskiego Nobla ekonomicznego znaleźli się m.in. prof. Stanisław Gomułka, prof. Witold Koziński, prof. Witold Orłowski, czy ubiegłoroczny laureat dr hab. Stanisław Kubielas.

Zgłoszenia do kolejnej, XIX edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie, mogą składać uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego oraz wydawnictwa ekonomiczne, mające siedzibę w Polsce. Przedmiotem oceny jury będą książki autorskie, autorskie fragmenty książek stanowiących pracę zbiorową, artykuły lub zbiór artykułów jednego autora albo też praca zespołowa, napisane w ciągu dwóch lat poprzedzających ogłoszenie XIX edycji konkursu.

Informacje o laureacie:

Dr hab. Michał Brzoza-Brzezina jest dyrektorem Biura Badań Stosowanych Narodowego Banku Polskiego oraz profesorem w Katedrze Polityki Pieniężnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pieniężnej. Ponadto jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Źródło: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Udostępnij artykuł: