PSD2: KNF o otwartej bankowości oraz wyzwaniach i perspektywach rozwoju dla polskiego sektora FinTech

Gospodarka / Prawo i regulacje / Technologie i innowacje

29 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowana została nowa publikacja pt. „Otwarta bankowość w świetle wymogów Dyrektywy PSD2 – wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora FinTech” .

Payment Services Directive / PSD2
Fot. stock.adobe.com/santiago silver

29 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowana została nowa publikacja pt. „Otwarta bankowość w świetle wymogów Dyrektywy PSD2 – wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora FinTech” .

#KNF przedstawiła publikację „#OtwartaBankowość w świetle wymogów Dyrektywy #PSD2 – wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora #FinTech” @uknf

Jak zostało wskazane we wstępie do przedmiotowej publikacji, jej celem jest:

  • wyjaśnienie zagadnienia otwartej bankowości,
  • wskazanie najważniejszych wymogów regulacyjnych oraz prawnych wynikających z Dyrektywy PSD2, Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (dalej: RTS) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, których stosowanie może stanowić wyzwanie dla uczestników rynku,
  • przedstawienie potencjalnych perspektyw rozwoju otwartej bankowości w polskim sektorze FinTech.                      

W tym też względzie – jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego - publikacja adresowana jest do głównych interesariuszy rynku płatności, przede wszystkich dostawców prowadzących rachunki płatnicze (ASPSP), podmiotów świadczących usługi dostępu do rachunku (TPP) oraz innych podmiotów, które widzą swoją rolę w otwartej bankowości (przykładowo: firm technologicznych). Komisja Nadzoru Finansowego podkreśla przy tym, iż informacje zawarte w omawianej publikacji mogą być także przydatne bardziej zaawansowanym klientom usług finansowych.

Czytaj także: RODO a PSD2. Wyzwania dla TPP oraz banków w kontekście otwartej bankowości >>>

Główna część publikacji składa się z 8 rozdziałów.

Rozdział 1 jest poświęcony wprowadzeniu do pojęcia otwartej bankowości i omawia podstawowe zagadnienia z nią związane.

Rozdział 2 dotyczy regulacji prawnych normujących funkcjonowanie otwartej bankowości, przedstawiając podstawowe informacje o Dyrektywie PSD2, ustawie o usługach płatniczych oraz RTS.

Rozdział 3 zawiera omówienie usług dostępu do rachunku płatniczego: usługi inicjowania płatności, usługi dostępu do informacji o rachunku oraz usługi potwierdzania dostępności środków na rachunku.

Rozdział 4 omawia kluczowe wymogi RTS, opisując te wymogi, które w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego wydają się istotne z punktu widzenia rozwoju otwartej bankowości.

Rozdział 5 dotyczy raportowania incydentów i zarządzania ryzykiem według przepisów Dyrektywy PSD2. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż cały

Rozdział 6 publikacji poświęcony jest standardowi PolishAPI, którego inicjatorem był Związek Banków Polskich. W tym względzie Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje m.in., iż „standard PolishAPI to istotny element otwartej bankowości na polskim rynku płatniczym obsługiwanym przez banki i podmioty niebankowe. Definiuje interfejs na potrzeby usług świadczonych przez TPP i został stworzony z myślą, by wspierać rozwój innowacji finansowych (FinTech) w Polsce w niedyskryminujący i zrównoważony sposób. Inicjatywa budowy lokalnego standardu PolishAPI ma również na celu obniżenie po stronie uczestników rynku kosztów implementacji wymogów dyrektywy PSD2 i RTS”. Jak zostało podkreślone w publikacji, „UKNF od samego początku popierał podjętą inicjatywę związaną z budową krajowego standardu PolishAPI. W ocenie organu nadzoru wdrożenie wspólnego standardu w zakresie komunikacji z TPP może zagwarantować ujednolicone i bezpieczne zasady dostępu do rachunków płatniczych użytkowników”.

Rozdział 7 przedstawia inne inicjatywy standaryzacyjne na rzecz otwartej bankowości powstałe w Unii Europejskiej.

Rozdział 8 omawia zaś perspektywy rozwoju otwartej bankowości w polskim sektorze FinTech; w tym też względzie wskazane zostało m.in., iż sektor podmiotów oferujących usługi finansowe oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych rozwija się w Polsce bardzo dynamiczne, zaś coraz więcej instytucji rynku finansowego - w tym również banki - zaczyna traktować innowacyjność jako jedną z głównych metod budowania przewagi konkurencyjnej.

Udostępnij artykuł: