Punkt widzenia: Uwarunkowania makroekonomiczne prowadzenia bezpiecznej polityki pieniężnej w Polsce – maj 2014

KF 2014.04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Kolejne dane z głównych, jak i peryferyjnych gospodarek Unii Europejskiej wykazują umiarkowaną poprawę. Ożywienie nabiera stopniowo tempa, a prognozy wzrostu gospodarczego przez OECD i MFW podlegają rewizji w górę.

Kolejne dane z głównych, jak i peryferyjnych gospodarek Unii Europejskiej wykazują umiarkowaną poprawę. Ożywienie nabiera stopniowo tempa, a prognozy wzrostu gospodarczego przez OECD i MFW podlegają rewizji w górę.

Elżbieta Chojna-Duch

W otoczeniu zewnętrznym

Ostatnie dane rzeczywiste dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej sprzedaży detalicznej, eksportu i importu potwierdzają dotychczasowe powszechne oceny o stopniowym umacnianiu się ożywienia w strefie euro. Ożywienie potwierdzają również kwietniowe wskaźniki koniunktury oraz wskaźniki PMI. Ich wpływ na rzeczywiste dane ogranicza jednak nadal wysoki poziom zadłużenia państw i wolną poprawę na rynku pracy, zwłaszcza w krajach peryferyjnych (nieco lepsze są dane z rynku pracy w Hiszpanii). Wskazują one zarazem, że wpływ sytuacji na Ukrainie na gospodarkę w strefie euro jest nadal niewielki. Wynika on m.in. z faktu, że ze względu na dużą współzależność gospodarczą Unii Europejskiej i Rosji wprowadzenie restrykcji handlowych przez każdą stronę byłoby niekorzystne dla gospodarek obu regionów. Wpływ ten widoczny był jedynie w przejściowym pogorszeniu się wskaźników odzwierciedlających nastroje biznesu w Niemczech, a obecnie spadku zamówień w przemyśle w marcu m-c/m-c. Te nieco słabsze dane wynikać mogą jednak z wpływu na ten obszar restrukturyzacji chińskiej gospodarki. Oddziaływać ona może na słabnącą już kolejny miesiąc dynamikę produkcji przemysłowej Niemiec (3 proc. w marcu, 4,7 proc. w lutym z poziomu 4,9 proc. w styczniu). Jednak w I kwartale PKB Niemiec wzrósł o 2,5 proc. w ujęciu r./r. (powyżej oczekiwań), przy wzroście o 1,3 proc. w poprzednim okresie.

Umiarkowanej poprawie aktywności w strefie euro towarzyszą zarazem niskie odczyty inflacji – obniżyła się z 0,7 do 0,5 proc. r./r. (w marcu). Inflacja nie reaguje na ożywienie gospodarcze, choć z kolei jeżeli jest niska, nawet przy dolnych poziomach płac, wspomagać powinna konsumpcję prywatną.

Wydaje się jednocześnie, że groźba deflacji i pojawienia się oczekiwań deflacyjnych w strefie euro oddala się. Sprzyjać jej może mniejsza skala zacieśnienia fiskalnego w 2014 r. i spodziewane poluzowanie fiskalne w 2015 r., lepsza sytuacja w sektorze bankowym oraz niższe potrzeby delewarowania w sektorze prywatnym, jak i podkreślana gotowość EBC do wykorzystania już w czerwcu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej w sytuacji pogorszenia się warunków makroekonomicznych, w tym zwiększenia ryzyka zbyt długiego okresu tak niskiej inflacji.

Natomiast tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych powraca do poziomu sprzed osłabienia koniunktury. Potwierdzeniem przyspieszającego tempa koniunktury w USA są dobre dane o zatrudnieniu w marcu, o produkcji przemysłowej oraz umocnienie popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych i poprawa podstawowych wskaźników koniunktury. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli pozytywne tendencje w gospodarce amerykańskiej utrzymają się, to można spodziewać się wyraźnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego także w II kwartale.

W Polsce

Korzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym naszej gospodarki wywierają na nią pozytywny wpływ. Potwierdzają to dane statystyczne, jak również wskaźniki ośrodków badających ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: