PZU: zysk netto grupy w II kw. 2021 r. wyniósł 774 mln zł; najlepszy wynik od 6 lat

Z rynku

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 774 mln zł z 185 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 3 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 754 mln zł.

Oddział PZU
Źródło: PAP Biznes

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 774 mln zł z 185 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 3 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 754 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do wyniku netto za drugi kwartał wahały się od 620 mln zł do 800 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2021 roku wzrósł 318 proc. rdr i był 14 proc. niższy niż w I kwartale 2021 roku.

W I połowie 2021 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 1.671 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 301 mln zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku wypracowaliśmy zysk netto na poziomie 87% wyniku za cały poprzedni rok. Zysk rok do roku wzrósł aż 5,5-krotnie.

-  Oznacza to zwrot na kapitale na bardzo wysokim poziomie 18,7%, czyli o 1,3 punktu procentowego powyżej celu zakładanego w strategii do roku 2024 – podkreśla dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. – W tym okresie przypis składki brutto przekroczył istotnie 12 mld zł, co jest historycznie najwyższym wynikiem w tej części roku. Sprzedaż wzrosła zarówno w obszarze ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych. Osiągnięcia w pierwszej połowie tego roku, w warunkach wciąż dalekich od normalności, to manifestacja odporności kryzysowej i efektywności naszego biznesu oraz jego potencjału wzrostowego – dodaje prezes PZU.

Wskaźnik ROE w I połowie roku wyniósł 18,7 proc. (wzrost o 15,1 pp.), a w II kwartale 17,1 proc.

Półrocze wolne od dodatkowych obciążeń związanych z odpisami z tytułu działalności bankowej

PZU podało, że pierwsza połowa roku 2021 stała pod znakiem mniejszej presji zawirowań gospodarczych będących skutkiem pandemii COVID-19 i ogólnej poprawy sytuacji rynkowej. Było to też półrocze wolne od dodatkowych obciążeń związanych z odpisami z tytułu działalności bankowej, które istotnie wpływały na wynik w roku poprzednim.

W II kwartale 2021 roku segment bankowy kontrybuował do wyniku netto grupy PZU w wysokości 165 mln zł.

Rekordowy przypis składki

Składka przypisana brutto grupy w drugim kwartale 2021 roku wzrosła 11 proc. rdr do 6.194 mln zł. Składka okazała się 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.960 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.607 - 6.209 mln zł).

Duży wzrost w drugim kwartale to rezultat zwiększonej sprzedaży w obydwu kluczowych segmentach ubezpieczeniowych.

-  Po stronie majątkowej składka zwiększyła się o 15,2% r/r, głównie dzięki rosnącemu popytowi na produkty korporacyjne. W ubezpieczeniach na życie ten wzrost wyniósł 5% r/r, przede wszystkim w wyniku wysokiej dynamiki sprzedaży produktów ochronnych – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy. Zwraca on uwagę, że wynik netto na poziomie 774 mln zł w II kw. jest efektem bardzo dobrej rentowności właśnie ubezpieczeń majątkowych - wskaźnik mieszany w tym okresie wyniósł 87,1% (w I poł. roku 88%) oraz wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. Zwrot na portfelu głównym wyniósł 6,3% w pierwszym półroczu i 4,7% w II kw. – Jednocześnie osiągnęliśmy wspomniany wynik netto w warunkach utrzymującej się presji w segmencie życiowym, gdzie zwiększona w wyniku pandemii śmiertelność w II kw. nie pozwoliła jeszcze na powrót do wcześniejszych rentowności - dodaje Tomasz Kulik.

Obszar pozakomunikacyjnych ubezpieczeń korporacyjnych

PZU podało, że w obszarze pozakomunikacyjnych ubezpieczeń korporacyjnych składka wzrosła w II kwartale o 86 proc. rdr do 0,47 mld zł. W przypadku ubezpieczeń masowych innych niż komunikacyjne, składka wzrosła o 17 proc. rdr do ponad 1 mld zł, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami z Grupy PZU, ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw oraz ubezpieczeń mieszkaniowych.

Dynamiczny wzrost portfela AC

Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła w II kwartale o 5 proc. rdr do 2 mld zł, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi portfela AC.

Na rynku utrzymuje się duża konkurencyjność i presja cenowa, co w połączeniu z inflacją i kursem euro przekłada się na wyższe rok do roku koszty odszkodowań.

- podało PZU w komunikacie prasowym.

"Dbając o naszych klientów oraz dążąc do utrzymania obecnego poziomu cen, musimy starać się ograniczać te wzrosty. Dlatego przyglądamy się uważnie kosztom likwidacji, aby w zgodzie z obowiązującymi regulacjami (cena nie może być niższa niż suma kosztów ponoszonych z tego segmentu działalności) móc oferować najwyższą jakość usług przy możliwie najniższej ich cenie dla klienta" - dodano.

Ubezpieczenia na życie

W ubezpieczeniach na życie głównym motorem wzrostu składki były produkty ochronne, których sprzedaż wzrosła o 34 proc. rdr w II kwartale 2021 r. Znaczący wzrost składki nastąpił również w produktach inwestycyjnych (o 23,8 proc. rdr). PZU podało, że wzrosty te realizowane były głównie w kanale bankowym.

PZU poinformowało, że w pierwszym półroczu 2021 roku składka pozyskana we współpracy z bankami z Grupy PZU wzrosła rok do roku ponad dwukrotnie, do niemal 700 mln zł, a ze współpracy z wszystkimi bankami - blisko o połowę, do ponad 1 mld zł.

Na koniec czerwca suma kredytów i depozytów klientów pozyskanych przez PZU na rzecz Banku Pekao przekroczyła 800 mln zł.

Odszkodowania

Odszkodowania netto wyniosły 4.144 mln zł, czyli były 3 proc. wyższe niż rok wcześniej i 2 proc. wyższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 4.054 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.955 - 4.120 mln zł.

Odszkodowania wzrosły 3 proc. rdr i 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Dochody z działalności inwestycyjnej

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 2.349 mln zł, czyli były 11 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 2.125 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.040 - 2.254 mln zł). Wynik inwestycyjny wzrósł 19 proc. rdr i był 2 proc. niższy niż w I kwartale 2021 roku.

W I połowie 2021 roku aktywa pod zarządzeniem (TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI) wzrosły o 26 proc. rdr do 36,5 mld zł. Głównym motorem wzrostu był tu napływ aktywów do TFI PZU, które odnotowało wzrost o 25 proc. rdr.

Koszty operacyjne PZU wyniosły 2.579 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (2.543 mln zł). Koszty wzrosły 4 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

PZU chce wypłacać atrakcyjne dywidendy

PZU chce wypłacać dywidendy na atrakcyjnym poziomie i ocenia, że jest na drodze do realizacji celów ze strategii do 2024 roku. PZU nadal obserwuje presję cenową na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, ale spodziewa się wzrostów cen - poinformowali w czwartek na konferencji przedstawiciele PZU.

"Nasz współczynnik wypłacalności to nadal bardzo wysokie 223 proc., co potwierdza, że jako zdywersyfikowana grupa finansowa potrafimy w sposób powtarzalny generować wysoki zysk z kapitału, który - mam nadzieję - pozwoli na wypłatę atrakcyjnych dywidend w przyszłości" - powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

W czerwcu akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,02 mld zł, co daje 3,5 zł dywidendy na akcję i przekłada się na stopę dywidendy na poziomie 9 proc.

Cene w strategii do 2024 roku

PZU w strategii planuje w 2024 roku wzrost zysku netto do 3,4 mld zł z 1,9 mld zł w 2020 roku i zakłada wzrost ROE do 17,4 proc. z 10,9 proc. Po I połowie 2021 roku zysk wynosi 1,7 mld zł, a ROE 18,7 proc.

"Cele, które sobie stawiamy z punktu widzenia miary nadrzędnej, jaką jest zwrot z kapitału własnego, powinny zostać zrealizowane, jesteśmy na dobrej ścieżce" - powiedział członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

Zgodnie z planami ze strategii składka przypisana brutto PZU wzrosnąć ma w 2024 roku do 26 mld zł z 24 mld zł (o 9,9 proc.). W I połowie 2021 r. składka wyniosła 12,3 mld zł.

Kontrybucję banków do wyniku netto grupy PZU założono w 2024 roku na 0,8 mld zł, podczas gdy w 2020 roku wynosiła ona 0,1 mld zł, a w I połowie 2021 roku 0,3 mld zł.

Kontrybucja banków rośnie - jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszego celu strategicznego.

- powiedział Kulik.

Ocenił, że ubezpieczenia komunikacyjne w II kwartale były pod presją rosnącej konkurencyjności tego rynku.

"Cały czas jesteśmy pod wpływem silnej presji cenowej, która szczególnie w OC jest bardzo mocna. Na rynku OC pomimo tego, że rozwija się on z punktu widzenia aktywów podlegających ubezpieczeniu (...), to składka przypisana w tym okresie pozostaje płaska. Wzrosty są napędzane po stronie ubezpieczeń AC, rośnie penetracja OC do AC" - powiedział Kulik.

Kulik zwrócił uwagę na wzrost częstości szkód w tym segmencie w II kwartale, przy jednoczesnym wyhamowaniu trendu spadkowego cen.

"Przez ostatnie 6-7 kwartałów mieliśmy do czynienia ze spadającą ceną, szczególnie na rynku OC. (...) Zaczynamy wychodzić z +ospałości+ i obostrzeń, które wynikały bezpośrednio z pandemii - zaczynają rosnąć częstości, które w II kwartale spowodowały zahamowanie spadków i tutaj spodziewamy się nieuniknionych wzrostów cen" - powiedział.(PAP Biznes)

Analitycy: wyniki PZU lekko powyżej oczekiwań dzięki wyższej kontrybucji banków

Wyniki PZU za II kwartał 2021 roku są neutralne, są lekko powyżej oczekiwań głównie dzięki wyższej kontrybucji banków. Pozytywnie zaskoczyła rentowność w ubezpieczeniach majątkowych, rozczarowała natomiast marża w ubezpieczeniach grupowych - oceniają analitycy.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

Wyniki są powyżej oczekiwań po stronie przychodów, ale równocześnie gorsze od prognoz po stronie kosztowej.

"Efekt netto wypadł lekko powyżej oczekiwań, głównie dzięki wyższej kontrybucji banków. Dla samego PZU zysk brutto (769 mln zł) jest w pełni zgodny z naszymi założeniami (772 mln zł).

Spółka zaskoczyła pozytywnie poziomem rentowności w ubezpieczeniach majątkowych (spadek CoR o 2 pp kdk do 87,1 proc. pomimo wzrostu liczby wypadków), natomiast rozczarowała marża w ubezpieczeniach grupowych (płasko kdk pomimo wyraźnego spadku śmiertelności w kraju).

Wyniki oceniamy neutralnie. Potencjalne wyższe wyniki PZU mogły być spodziewane już po pozytywnych zaskoczeniach wynikami banków i są już naszym zdaniem odzwierciedlone w kursie spółki"

Udostępnij artykuł: