Rada Nadzorcza Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu

Bankowość spółdzielcza / Polecamy

Rada Nadzorcza Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Źródło: GBSBank

Rada Nadzorcza Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

I. Do obowiązków Prezesa Zarządu należeć będzie w szczególności:

1. Reprezentowanie Banku i prowadzenie spraw Banku w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku, w szczególności Regulaminem pracy Zarządu.

2. Bezpośredni nadzór nad ryzykami istotnymi.

3. Bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Banku, zgodnie z uzgodnionym podziałem kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku.

II. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu  Gospodarczego Banku Spółdzielczego  w Barlinku:

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiada wyksztalcenie wyższe, lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, preferowane: ekonomia, zarządzanie, prawo;

3) posiada, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w instytucjach finansowych w tym posiada, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarzadzaniu instytucjami finansowymi,

4) osoba nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu,

5) nie są w stosunku do niej prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,

6) daje rękojmię prowadzenia spraw Banku w sposób należyty,

7) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,

8) jest członkiem Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku lub złoży deklaracje przystąpienia do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku nie później niż w dniu powołania na stanowisko Prezesa Zarządu,

9) znajomość regulacji bankowych, w tym regulacji dotyczących banków spółdzielczych.

2. Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:

1) co najmniej  3 letnie doświadczenie w Zarządzie instytucji finansowej,

2) znajomość zasad funkcjonowania Prawa Spółdzielczego,

3) co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu ryzyk istotnych.

Zgłoszenie każdego z kandydatów powinno zawierać:

1. Pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem.

2. Podpisane przez kandydata CV zawierające klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza.

4. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności o następującej treści:” niniejszym oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

5. Podpisaną przez kandydata informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem w tym adres, numer telefonu, e-mail.

6. Oświadczenie kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) ukończeniu studiów wyższych wraz informacją o kierunku ukończonych studiów wyższych,

c) posiadaniu, co najmniej 5 letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadania, co najmniej 3 letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych,

d) posiadania, co najmniej 3 letnie doświadczenie w Zarządzie instytucji finansowej,

e) posiadania, co najmniej rocznego doświadczenia w nadzorowaniu ryzyk istotnych ( jeśli występuje),

f) nieprowadzeniu wobec kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego,

g) niepodleganiu określonym przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,

h) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bank danych osobowych kandydata na potrzeby postepowania kwalifikacyjnego (zapis poniżej zawarty na końcu strony),

i) o sytuacji materialnej i stanie majątku,

j) o znajomości regulacji bankowych, w tym regulacji dotyczących banków spółdzielczych

k) o posiadaniu znajomości zasad funkcjonowania Prawa Spółdzielczego,

l) o tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Banku, o akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku,

m) o wyrażeniu zgody na powołanie do składu Zarządu,

n) dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów,

o) potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania przedmiotowych obowiązków za ten okres - w przypadku kandydatów zasiadających w zarządzie lub radzie nadzorczej w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojego zgłoszenia,

p) zgodności kopii dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem w ramach konkursu z oryginałami.

III. Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Banku wraz z niniejszym ogłoszeniem - https://gbsbank.pl/praca.html

IV. Postępowanie kwalifikacyjne

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. 8:00 – 15:00  do sekretariatu Banku w terminie do dnia 22.11.2021 roku do godz. 14:00 lub  wysłać na adres: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, ul Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, w zamkniętych kopertach z adnotacją na  kopercie ”Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa GBS Bank-NIE OTWIERAĆ przed dniem 22.11.2021 r., godz. 14:00. Zgłoszenia, które wpłyną do Banku po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postepowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, bądź niezakwalifikowaniu do niej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną i telefonicznie.

5. O planowanym terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i telefonicznie.

6. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa oceniać będzie w szczególności:

1) kompetencje w zakresie pkt I i pkt II niniejszego ogłoszenia,

2) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu GBS Bank.

7. Niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w ustalonym terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu. W uzasadnionym przypadku  termin rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa może zmienić.

8. Komisja Konkursowa powiadomi kandydatów  o wynikach postepowania pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście.

9. Wybrany kandydat powinien pozostać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte tym postępowaniem i umożliwia Komisji powołanie kolejnego kandydata, najwyżej ocenianego.

10. Wybrany kandydat powinien spełniać wymogi wynikające z Polityki oceny odpowiedniości  kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu i Zarządu obowiązującej w GBS Banku.

11. .Bank nie zwraca kandydatom żadnych kosztów, związanych z udziałem w przedmiotowym postepowaniu kwalifikacyjnym.

12. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej podjętej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w procesie postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego  przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: