Rada Przedsiębiorczości apeluje w sprawie ochrony zdrowia

Gospodarka

Apel Rady Przedsiębiorczości o priorytetyzację ochrony zdrowia, jako warunku koniecznego do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Logo Rady Przedsiębiorczości
Fot. Pracodawcy RP

Apel Rady Przedsiębiorczości o priorytetyzację ochrony zdrowia, jako warunku koniecznego do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Pandemia uwidoczniła, iż polski system opieki zdrowotnej wymaga naprawy, aby zapewnić zdrowie i produktywność społeczeństwa. Polska była jednym z krajów UE o najwyższym wzroście wskaźnika nadmiernej śmiertelności.

Natomiast pacjenci niechorujący na Covid-19, cierpiący z powodu chorób przewlekłych, którzy nie rozpoczęli leczenia na czas, są cichymi ofiarami pandemii. Narastający dług zdrowotny będący skutkiem obowiązujących w czasie pandemii ograniczeń i spowodowanych nimi opóźnień w diagnostyce i terapii sprawia, że mamy do czynienia ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia medyczne, a skutki tego zjawiska będą niestety odczuwalne przez kolejne lata.

Rada Przedsiębiorczości apeluje o zmianę podejścia do ochrony zdrowia.
Konieczna jest priorytetyzacja ochrony zdrowia zarówno w działaniach rządu jak i świadomości społeczeństwa. Konieczne są również:

1) rozumienie ochrony zdrowia jako warunku koniecznego do rozwoju społecznogospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków;
2) zwiększenie finansowania sektora ochrony zdrowia pozwalające na:
a) zwiększenie liczby personelu medycznego,
b) tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie dostępności do leków i innych technologii medycznych, które pozwalają na skuteczne leczenie;
3) optymalizacja alokacji zasobów w ochronie zdrowia – postrzeganie nakładów w tym obszarze jako inwestycji, odpowiednie zarządzenie nimi, w tym wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publicznoprywatnego;
4) podjęcie działań zmierzających do modyfikacji sposobu finansowania opieki zdrowotnej w kierunku koordynowanej opieki zdrowotnej oraz koncepcji ochrony zdrowia opartej o wartość (value based healthcare);
5) wzmocnienie działań z zakresu e-zdrowia – podjęcie wysiłków w celu ich
zrównoważonej implementacji i poprawy funkcjonowania systemu, w sposób angażujący i wzmacniający pozycję pacjenta;
6) zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego – systematyczne
przekierowywanie pacjentów do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w celu przesunięcia ciężaru opieki zdrowotnej z leczenia szpitalnego;
7) docenienie bezpieczeństwa lekowego Polski i firm, które je zapewniają.

Rada Przedsiębiorczości apeluje o budowanie świadomości na temat znaczenia opieki zdrowotnej dla społeczeństwa i gospodarki. Pożądane jest utrwalanie myślenia o zdrowiu jako czynniku bezpośrednio powiązanym z jakością życia społecznego i gospodarczego.

Rada Przedsiębiorczości apeluje również o pogłębiony dialog i współpracę ze wszystkimi interesariuszami, co pozwoli na wspólne kreowanie rozwiązań propacjenckich poprawiających dostęp do leczenia, zapewniających jakość oraz optymalizację wykorzystania zasobów.

Udostępnij artykuł: