Rada Przedsiębiorczości za uwzględnieniem w KPO zaleceń europejskiego semestru

Gospodarka

Chociaż Rada Przedsiębiorczości pozytywnie ocenia diagnozę wyzwań rozwojowych i ogólny schemat Krajowego Planu Odbudowy (KPO) uważa, że "poważnym problemem" przy ocenie dokumentu pozostaje brak wymaganej spójności z rekomendacjami Komisji Europejskiej z corocznych przeglądów gospodarek w ramach semestrów europejskich.

Logo Rady Przedsiębiorczości
Fot. Pracodawcy RP

Chociaż Rada Przedsiębiorczości pozytywnie ocenia diagnozę wyzwań rozwojowych i ogólny schemat Krajowego Planu Odbudowy (KPO) uważa, że "poważnym problemem" przy ocenie dokumentu pozostaje brak wymaganej spójności z rekomendacjami Komisji Europejskiej z corocznych przeglądów gospodarek w ramach semestrów europejskich.

"Dobrze oceniamy diagnozę wyzwań rozwojowych i celne wskazanie słabych punktów polskiej gospodarki (niska innowacyjność […]; wysoka emisyjność […] ; uzależnienie od paliw kopalnych […] , brak cyfryzacji […]  50% ludności bez bazowych umiejętności cyfrowych, 11% firm z wysokim stopniem ucyfrowienia przy średniej unijnej 26%" - czytamy w  uwagach Rady Przedsiębiorczości w sprawie KPO.

Pozytywnie oceniony został także ogólny schemat całego dokumentu i jego podział na poszczególne filary.

Poważnym problemem jest - naszym zdaniem - brak wymaganej przy ocenie dokumentu przez KE spójności z rekomendacjami z corocznych przeglądów gospodarek w ramach semestrów europejskich.

"[…] I tak reforma systemu budżetowego - zalecana przez KE - wymagałaby włączenia w obszar kontrolowanego sektora finansów publicznych funduszy administrowanych dziś poza budżetem państwa, bez wystarczającej kontroli parlamentarnej (PFR, BGK, liczne fundusze celowe)" - czytamy dalej.

Podwyższenie wieku emerytalnego i reforma systemów emerytalno-rentowych

Rada zwraca także uwagę na kwestię podwyższenia wieku emerytalnego i reformę systemów emerytalno-rentowych.

"Podwyższenie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę, wzrost uczestnictwa w rynku pracy, wymagałyby silnych bodźców ekonomicznych aktywizujących grupy nieczynne zawodowo (postulat powtarzany, ale realizowany z nikłym skutkiem przez rząd). Reforma specjalnych systemów emerytalno-rentowych, zalecana przez KE, nie jest realizowana przez rząd" - podano także.

Czytaj także: Jaki będzie wpływ Krajowego Planu Odbudowy na PKB? Prognoza Credit Agricole >>>

W ocenie Rady Przedsiębiorczości, zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowanie partnerów społecznych w proces kształtowania polityki, nie są realizowane przez rząd.  Natomiast - jak podkreśla Rada - wiele badań w środowiskach biznesu wskazuje na brak pewności i stabilności instytucjonalno-prawnej, jako na jedną z głównych przyczyn inwestycyjnej wstrzemięźliwości. Postuluje "daleko idącą zmianę w tej części dokumentu".

"Stąd w tej części KPO potrzebne są zmiany polegające na wyjaśnieniu przyczyn niewypełniania przez rząd zaleceń z kolejnych semestrów europejskich" - podkreśla Rada.

Polska ma otrzymać  23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Polska ma otrzymać  23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.  

Zgodnie z dokumentem, realizacja polskiego KPO została skoncentrowana wokół pięciu komponentów, stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Zielona energia i zmniejszenie energochłonności; Transformacja cyfrowa; Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; Zielona, inteligentna mobilność. 

W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności- 6,347 mld euro oraz komponent E - Zielona, Inteligentna Mobilność - 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6% i 25,5% całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Czytaj także: Samorządowcy o nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy >>>

KPO został już przekazany Komisji Europejskiej. Natomiast ustawa o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, które stanowi podstawę do przekazania Polsce i wykorzystania środków w ramach KPO oraz perspektywy finansowej 2021-2027 została przyjęta przez Sejm. Obecnie trwają nad nią prace w komisjach senackich.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: