Rada Rozwoju Lublina podsumowała swoją 3-letnią działalność

Finanse i gospodarka / Samorząd

Na uroczystym, jubileuszowym X posiedzeniu Rada Rozwoju Lublina, w pełnym składzie podsumowała swoją ponad 3-letnią działalność. Rada Rozwoju Lublina została powołana przez Prezydenta Miasta Lublin jako organ opiniodawczo-doradczy w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej i społecznej Miasta oraz uprawniony do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Na uroczystym, jubileuszowym X posiedzeniu Rada Rozwoju Lublina, w pełnym składzie podsumowała swoją ponad 3-letnią działalność. Rada Rozwoju Lublina została powołana przez Prezydenta Miasta Lublin jako organ opiniodawczo-doradczy w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej i społecznej Miasta oraz uprawniony do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Rada Rozwoju Lublina składa się osób, które posiadają doświadczenie oraz wiedzę w zakresie tematyki społeczno-gospodarczej. Są to przedstawiciele lokalnego biznesu, uczelni wyższych oraz innych organizacji i środowisk działających na terenie Lublina na rzecz jego rozwoju. Przez dotychczasowy okres swojej działalności Rada inicjowała współpracę środowisk przedsiębiorców z uczelniami wyższymi i instytucjami otoczenia biznesu oraz wspierała lokalne i regionalne instytucje, służące aktywizacji przedsiębiorczości, w szczególności uwzględniając sektory innowacyjne. Rada Rozwoju Lublina była również odpowiedzialna za udział w pracach nad Strategią Rozwoju Lublina 2020, wspieranie polityki władz Miasta nastawionej na rozwój aglomeracji lubelskiej, a także za wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki opartej na wiedzy, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej.

Jednym z głównych projektów, które Rada Rozwoju Lublina zaopiniowała była Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, wyznaczająca cztery główne obszary rozwojowe: Otwartość, Przyjazność, Przedsiębiorczość i Akademickość. Strategia ma na celu zapewnienie Lublinowi trwałych możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego, pozwoli wygenerować przewagi konkurencyjne miast w stosunku do innych polskich ośrodków miejskich, a jednocześnie wpisać Lublin w europejskie sieci współpracy w gospodarce, kulturze oraz nauce. Wdrażana Strategia Rozwoju Lublina zaczyna przynosić efekty w postaci pozyskiwania coraz większej liczby inwestorów. Blisko 70% terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie zostało już zagospodarowanych. Obecnie na jej terenie zezwolenie na prowadzenie działalności uzyskało 29 inwestorów, którzy zadeklarowali inwestycje w wysokości 825 mln zł oraz utworzenie 1 510 miejsc pracy, z czego 972 to nowo utworzone stanowiska.

zuk.krzysztof.01.400- Bardzo dziękuję wszystkim członkom Rady Rozwoju Lublina za cały wkład pracy, w szczególności za udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 i budowaniu porozumienia ponad podziałami wszystkich lublinian wokół realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dodatkowo w okresie pracy Rada udzieliła swojej rekomendacji do przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Bystrzycy na odcinku pomiędzy Zalewem Zemborzyckim a mostem na ul. Zamojskiej. Dyskutowano również nad projekt prowadzonym przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin "Uwarunkowania Rozwoju Gospodarczego Województwa Lubelskiego na przykładzie gminy Lublin", który oparł swoje założenia na podstawie analiz przeprowadzonych przez międzynarodową firmę doradczą Deloitte. Prezentowano również rekomendację dotyczące tematyki Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego oraz wzmocnienia pozycji Lublina w wymianie międzynarodowej z partnerami wschodnimi - czyli celach i zadaniach Centrum Kompetencji Wschodnich.

Mariusz Sagan
Dyrektor
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

Udostępnij artykuł: