Radosław Paweł Rasała

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie: absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów menedżerskich MBA (specjalizacja: finanse) ukończonych w Londynie – nadany tytuł MBA przez Imperial College oraz University of London.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w branży energetycznej, jak i poza nią – zakres działania przedsiębiorstw i spółek dla których pracował to energetyka konwencjonalna oraz odnawialne źródła energii. Pan Radosław Rasała pracował również w prywatnych przedsiębiorstwach o profilu handlowym (jako Dyrektor ds. Handlowych), jak i o profilu produkcyjnym, np.: dla Wkręt-Met Sp. z o.o. – jako Dyrektor Finansowy. Poprzednim miejscem pracy p. Radosława Rasały było przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 17 tys. pracowników - największy producent energii elektrycznej w kraju: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie - gdzie pracował w latach: 2015– 2018, jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, a także czasowo pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, kierując pracami Zarządu.

Pan Radosław Rasała zasiadał w Radach Nadzorczych takich przedsiębiorstw jak Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Katowicach oraz w Beskidzkiej Energetyce SA.

W latach 2004-2007 pracował dla BOT Górnictwo i Energetyka (BOT GiE SA), gdzie organizował i rozwijał działalność BOT GiE SA od strony powiązań finansowo-handlowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu (trzema elektrowniami systemowymi Bełchatów, Opole, Turów), a spółką dominującą BOT GiE SA. Odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej oraz obrót paliwami, dokonywał również zyskownych transakcji kupna-sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami w Polsce i zagranicą.

Autor publikacji z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia rachunkowości.

W 2018 r. był również Wiceprezydentem EURACOAL z siedzibą w Brukseli – międzynarodowej organizacji przemysłu węglowego, w której promował nowe technologie dla paliw węglowych celem zaspokojenia przyszłych wymogów polityki klimatycznej UE, a także celem promowania współpracy sektora węglowego i energetyki konwencjonalnej z branżą odnawialnych źródeł energii.

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki

Według złożonego oświadczenia Radosław Rasała, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: