Rafał Lerski: W sierpniu niewiele funduszy dało zarobić

Sierpień bieżącego roku nie zostanie dobrze zapamiętany przez właścicieli jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje. W ubiegłym miesiącu, giełdowe indeksy spadały w dwucyfrowym tempie, co niestety przełożyło się na rezultaty inwestycyjne podmiotów zbiorowego inwestowania.

Mediana wyników funduszy akcji polskich szerokiego rynku wyniosła -10,5%. W przypadku funduszy małych i średnich spółek było to -11,8%. Żadnemu z funduszy inwestujących w polskie akcje nie udało się uzyskać dodatniej stopy zwrotu, niemniej rozbieżności w wynikach pomiędzy najlepszym a najgorszym funduszem sięgały aż kilkunastu punktów procentowych.

Jak zwykle najciekawsza okazuje się obserwacja grupy funduszy, których celem jest przynoszenie satysfakcjonujących stóp zwrotu bez względu na giełdową koniunkturę. W sierpniu miały one szczególne pole do popisu. Mediana stóp zwrotu w tej grupie wyniosła -5,5%, co oznacza, że średnio rzecz biorąc, fundusze te po części uchroniły inwestorów przed spadkami. Jednak przeciętna miara wyników zupełnie nie odzwierciedla rozbieżności, jakie można zaobserwować w tej populacji podmiotów. Różnica pomiędzy najgorszym a najlepszym funduszem z grupy strategii absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji wyniosła aż 25 punktów procentowych! Kolejny miesiąc z rzędu dobrze spisały się automatyczne strategie inwestycyjne funduszy Superfund, którym udało się zarobić na sierpniowych spadkach. Prawidłowo zadziałały też modele funduszu MAN AHL Trend, w który inwestuje Skarbiec Alternatywny. Bardzo słaby wynik pokazał natomiast Pioneer Aktywnej Alokacji – spadek o 20% wyraźnie przebijał zniżki zdecydowanej większości indeksów światowych giełd.

Poza wspomnianymi wyżej inwestycjami oraz kilkoma innymi funduszami akcji, które, chyba raczej przypadkowo, odnotowały dodatnie stopy zwrotu, przed stratami mogły inwestorów uchronić wyłącznie fundusze papierów dłużnych. Mediana wyników podmiotów inwestujących w krajowy dług wyniosła 0,7%. Imponujący wynik (2,4%) osiągnął fundusz PZU Polonez. Jednak pięciu funduszom z tej grupy nie udało wyjść „nad kreskę”.

Po sierpniowych spadkach sytuacja na rynkach akcji jest wyjątkowo interesująca. Trudno zaprzeczyć, że wskaźniki rynkowe papierów udziałowych znajdują się znacznie poniżej długoterminowych średnich, co może sugerować atrakcyjne wyceny i korzystne okazje inwestycyjne. Nawet uwzględniając będące już faktem spowolnienie gospodarcze, trudno dostrzec z tej perspektywy potencjał do dalszych znacznych spadków. Niestety trudno też w chwili obecnej przewidzieć, czy spowolnienie nie przerodzi się przypadkiem w recesję, a jeżeli tak, to jak długo będzie ona trwała. Ewentualne wystąpienie długotrwałej recesji w gospodarce sprowadziłoby ceny akcji jeszcze dużo poniżej obecnych poziomów.

Rafał Lerski
Współpraca: Jarosław Sadowski
Analitycy firmy Expander

Udostępnij artykuł: