Raiffeisen Bank Polska poprawia wyniki

Z rynku

W pierwszym półroczu 2017 r. Grupa Raiffeisen Bank Polska kontynuowała działania służące realizacji dotychczasowej strategii. Przełożyło się to na dalszą poprawę bieżących wyników biznesowych.

W pierwszym półroczu 2017 r. Grupa Raiffeisen Bank Polska kontynuowała działania służące realizacji dotychczasowej strategii. Przełożyło się to na dalszą poprawę bieżących wyników biznesowych.

Przypomnijmy, że wdrażany jest program mający przyspieszyć osiągnięcie przez Raiffeisen Bank Polska zakładanych wskaźników efektywności i dochodowości. Projekt łączący działania optymalizacyjne i digitalizację banku zakłada, że nastąpi poprawa rentowności, a wskaźnik kosztów do dochodów osiągnie w 2019 r. poziom poniżej 55%. Planowane są m.in. oszczędności na kwotę 200 mln zł, składa się na nie m.in. redukcja liczby oddziałów (o 60–70) oraz zmniejszenie zatrudnienia (o maksymalnie 950 etatów). Już na koniec czerwca liczba placówek spadła o 62 (do 236), a zatrudnienie zmalało o 318 etatów.Działania restrukturyzacyjne skutkowały w II kwartale br. jednorazowymi odpisami w koszty na kwotę 45,5 mln zł, co wpłynęło negatywnie na wyniki pierwszego półrocza. W okresie styczeń–czerwiec grupa poniosła stratę netto na poziomie 29,7 mln zł wobec zysku w wysokości 81,5 mln zł rok wcześniej. Niemniej jednak w samym II kwartale br. odnotowała zysk netto w wysokości 46,45 mln zł. Na poziomie brutto Grupa zanotowała w pierwszym półroczu 942 tys. zł zysku (wobec 134,3 mln zł zysku rok wcześniej). Na ten wynik dodatkowo złożyły się m.in.: spisanie w pierwszych trzech miesiącach marki Polbank w kwocie 114 mln zł, jak również podatek od instytucji finansowych, który w I półroczu sięgnął 69,3 mln zł.

Dochody z działalności operacyjnej wyniosły w pierwszych sześciu miesiącach br. 847,1 mln zł, czyli były niższe o 4,9% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, kiedy to bank zanotował jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu tej transakcji dochody z działalności operacyjnej wzrosły o 4,5% r/r, do czego w dużym stopniu przyczynił się wzrost wyniku odsetkowego o 12,4% r/r – do 546,4 mln zł. Marża odsetkowa netto poprawiła się z 1,8% rok wcześniej do 2,1% na koniec czerwca br. Wynik z tytułu prowizji i opłat zmniejszył się o 1,6% r/r – do 260,6 mln zł. Jednocześnie grupa cały czas konsekwentnie ograniczała wydatki – koszty administracyjne spadły o 6,9% r/r i to pomimo zaksięgowania jednorazowo w I kwartale całej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 78% (wobec 70,2% rok temu). Pomimo wzrostu odpisów na kredyty z utratą wartości, ich udział w portfelu spadł o 0,2 pkt. proc. r/r do 7,7%.– O wynikach pierwszego półrocza w dużym stopniu przesądziły zdarzenia jednorazowe, natomiast w bieżącej działalności notujemy stałą poprawę. Szybko przybywa klientów indywidualnych i firmowych, zwłaszcza w naszym flagowym segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejny kwartał znacząco obniżyliśmy koszty działania, m.in. redukując koszty pracownicze, jak również wprowadzając dalsze oszczędności w wydatkach na funkcjonowanie organizacji – podkreśla Piotr Czarnecki, prezes zarządu Raiffeisen Polbanku. – Ogłoszony na początku drugiego kwartału trzyletni program restrukturyzacyjny ma przynieść efekty zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej, przygotowując równocześnie organizację na wyzwania związane z wszechobecną cyfryzacją. Jego wdrażanie przebiega bardzo sprawnie, na co wskazuje przeprowadzona w ciągu zaledwie miesiąca optymalizacja sieci oddziałów, przy czym pomimo zamknięcia ponad 60 z nich utrzymujemy jej szeroki zasięg, by być zawsze blisko klientów – dodał.

Aktywa grupy na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 49,8 mld zł i były niższe o 6,4% w stosunku do końca 2016 r. Wynikało to z ograniczenia nadpłynności i zmniejszenia stanu depozytów klientów o 7,1% – do 33,7 mld zł, podczas gdy portfel kredytowy pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie 33,5 mld zł (spadek o 1,1%).Łączny współczynnik kapitałowy zanotował wzrost o 0,93 pkt. proc. do 17,62%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 o 0,98 pkt. proc. do 17,03%, co oznacza, że Grupa Raiffeisen Bank Polska spełniała zarówno wymogi regulacyjne, jak i wynikające z rekomendacji nadzorczych.W I półroczu 2017 r. klienci otworzyli 64 tys. Wymarzonych Kont Osobistych (WKO), bank prowadzi już 409 tys. takich rachunków. Jednocześnie nastąpiła poprawa struktury produktów depozytowych (przyrost sald na rachunkach kosztem lokat terminowych), jak i marże realizowane na nich. Trwała też konwersja produktów depozytowych w średnio- i długoterminowe produkty inwestycyjne, gdzie bank realizuje wyższą dochodowość. Utrzymana została wysoka dynamika sprzedaży produktów kredytowych. Na koniec I półrocza liczba aktywnych klientów bankowości detalicznej wzrosła o 7,5% r/r – do 769 tys.W bankowości korporacyjnej baza klientów wzrosła o 3,2% r/r – do 14,7 tys., przy czym w segmencie MSP wzrost wyniósł aż 8,8%. Wolumen kredytów im udzielonych zwiększył się zaś o 9,5% r/r w porównaniu do końca 2016 r. W faktoringu bank utrzymał trzecią pozycję na rynku, z 10% udziałem w obrotach. W tym obszarze również dynamicznie pozyskiwał klientów wśród małych i średnich firm (wzrost nowo pozyskanych klientów o 38%).W II kwartale 2017 r. Raiffeisen TFI otrzymało od KNF zezwolenie na wykonywanie działalności i podpisało z ALTUS TFI umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym Raiffeisen SFIO Parasolowy oraz FWR Selektywny FIZ. Z kolei Dom Maklerski Raiffeisen Brokers kontynuował sprzedaż produktów strukturyzowanych RCB, wiodącego emitenta certyfikatów strukturyzowanych notowanych na warszawskiej giełdzie. Wartość sprzedaży tych instrumentów wyniosła 148 mln zł. Liczba prowadzonych rachunków inwestycyjnych wzrosła w stosunku do grudnia 2016 r. o 7% i na koniec czerwca 2017 r. wyniosła blisko 16 tys. Aktywa domu maklerskiego wzrosły o 15% – do 955 mln zł.

(il)

Udostępnij artykuł: