Raiffeisen Bank Polska zarobił przez trzy kwartały 190 mln zł

Bankowość / Finanse i gospodarka

190,0 mln zł zysku netto (spadek o 23,0% r/r); Wzrost depozytów o 1,4% i zmniejszenie portfela kredytów o 7,2% r/r; Zwiększenie sumy bilansowej o 10,9% r/r; Koszty rezerw wyższe o 58,0% r/r; Wysoki współczynnik wypłacalności na poziomie 13,14%.

W trzecim kwartale 2012 r. nastąpiło dalsze pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce. Słabła aktywność przedsiębiorstw z uwagi na trudności ze sprzedażą produktów i usług w kraju i na rynkach zagranicznych. Spadała siła nabywcza i skłonność do wydatków wśród konsumentów m.in. z powodu obaw o rosnące bezrobocie. Skutkowało to zmniejszonym popytem na kredyty ze strony firm i klientów indywidualnych, co znalazło odbicie w wyniku odsetkowym. Mniejsze były też przychody prowizyjne. Jednak w przypadku Raiffeisen Bank Polska głównym czynnikiem wpływającym na poziom zysków okazały się nowo tworzone rezerwy na zagrożone aktywa – w przeważającej masie dotyczące spółek budowlanych, których upadłości wynikają z nierentownych kontraktów na rozbudowę infrastruktury w kraju.

Po trzech kwartałach odpisy na zagrożone kredyty były o 58% wyższe niż rok wcześniej, sięgając 174,0 mln zł. W efekcie na koniec września zysk netto banku wyniósł 190,0 mln zł i był o 23,0% niższy niż w tym samym okresie 2011 r. Zysk brutto to 235,7 mln zł, co oznacza spadek o 23,7%. Wynik z działalności bankowej sięgnął 929,8 mln zł, czyli utrzymał się na poziomie z tego samego okresu rok wcześniej. Koszty ogólne banku wzrosły o niecały 1% r/r, co – uwzględniając wydatki związane z integracją z Polbankiem EFG – wskazuje na skrupulatną kontrolę kosztów.

W minionym kwartale przyspieszenia nabrały negatywne tendencje w gospodarce. Nadal przybywa rezerw na zagrożone kredyty. I choć tempo ich narastania jest wolniejsze niż w II kwartale, to bardzo mocno rzutuje to na zyski sektora. Głównym „winowajcą” jest ciągle segment infrastrukturalny. Znacznie ogranicza to skłonność banków do finansowania kolejnych projektów służących modernizacji kraju. Ze względu na zmniejszenie wolumenu kredytów zredukowaliśmy w niewielkim stopniu portfel depozytowy w celu zachowania optymalnej strukturę finansowania, tak w samym Raiffeisen Bank Polska, jak i w ujęciu skonsolidowanym z Polbankiem” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska.

Na koniec czerwca wartość portfela kredytowego wynosiła 17,21 mld zł i była o 2,5% mniejsza niż na koniec I półrocza i 7,2% niższa niż rok wcześniej. Poziom depozytów zwiększył się w skali roku o 1,4% do 18,85 mld zł, a w porównaniu z końcem czerwca 2012 r. był niższy o 7,6%. Suma bilansowa banku powiększyła się przez rok o 10,9% do 29,74 mld zł, a kwartał do kwartału zmalała o 3,5%.

Raiffeisen Bank Polska – dzięki wniesieniu aportem majątek Polbanku – znacząco zwiększył kapitalizację: fundusze własne wzrosły do 5,60 mld zł (o 122,4% r/r), a kapitał zakładowy do 2,21 mld zł (o 8,1,% r/r). Jednak za sprawą tego wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) po opodatkowaniu spadł do 4,5%, a w ujęciu brutto do 5,6% (rok wcześniej odpowiednio 13,1% i 16,4%). Wskaźnik kosztów do dochodów pogorszył się w porównaniu z wrześniem 2011 r. o 1,2 pkt proc., do 55,2% (bez zmian w skali kwartału). Współczynnik wypłacalności na koniec września 2012 r. wynosił 13,1%.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku Raiffeisen Bank Polska zachował 1. miejsce wśród instytucji oferujących faktoring. Do września skupił wierzytelności o wartości 11,9 mld zł, co oznacza wzrost o 5% r/r. Bank pozostaje największym faktorem na krajowym rynku z ponad 20% udziałem (wśród instytucji skupionych w Polskim Związku Faktorów). Raiffeisen-Leasing Polska utrzymał drugą pozycję w swojej branży.

[Zaprezentowane wyniki Raiffeisen Bank Polska SA są przygotowane zgodnie z MSSF i mogą się różnić od wyników dla polskiego rynku przekazywanych w raporcie kwartalnym Raiffeisen Bank International AG]

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: