Raiffeisen Polbank osiągnął w I półroczu 92 mln zł zysku netto

Bankowość / Tylko u nas

.92,0 mln zł zysku netto, wzrost o 10,5% r/r; Stabilizacja portfela depozytów, nieznaczny spadek wolumenu kredytów; Obniżka kosztów działania banku o 5,5% r/r i poprawa wskaźnika kosztów do dochodów o 3,1 pp; Wzrost współczynnika wypłacalności do 13,7%.

.92,0 mln zł zysku netto, wzrost o 10,5% r/r; Stabilizacja portfela depozytów, nieznaczny spadek wolumenu kredytów; Obniżka kosztów działania banku o 5,5% r/r i poprawa wskaźnika kosztów do dochodów o 3,1 pp; Wzrost współczynnika wypłacalności do 13,7%.

W pierwszym półroczu 2014 roku, które przyniosło dalsze ożywienie w polskiej gospodarce, Raiffeisen Polbank wypracował 92,0 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę o 10,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zysk brutto zwiększył się o 15,4% r/r do 118,5 mln zł. Bank skupił się w tym okresie na zakończeniu integracji operacyjnej oraz wykorzystaniu sprzyjającej sytuacji rynkowej do zwiększenia efektywności działania.

W porównaniu z końcem czerwca 2013 r. wartość udzielonych kredytów spadła o 1,4% do 34,58 mld zł. Portfel depozytów klientów nie zmienił się i po I półroczu sięgał 30,92 mld zł. Suma bilansowa banku wzrosła w tym okresie o 1,2% do poziomu 50,29 mld zł.

czarnecki.piotr.01.150x"W drugim kwartale zakończyliśmy kluczową z punktu widzenia sprawności operacyjnej banku integrację systemową, która uwieńczyła fuzję Raiffeisen Bank Polska z Polbank EFG. Dla klientów oznaczało to ostateczne ujednolicenie oferty produktowej, zapewnienie wszystkim jednakowego dostępu do nowoczesnej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, a dla pracowników wyposażenie w wydajniejsze narzędzia i systemy. Po stronie biznesowej, koncentrowaliśmy się na podnoszeniu efektywności i dochodowości. Mimo utrzymywania się stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie, co niekorzystnie wpływa na przychody z działalności kredytowej, bank poprawił wynik odsetkowy. Optymalizowanie organizacji i racjonalizacja wydatków spowodowały obniżkę kosztów o ponad 5% r/r. Bank zachował bezpieczną i zrównoważoną strukturę finansowania oraz utrzymał w ryzach koszty ryzyka" - powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Wynik z działalności bankowej sięgnął w I półroczu 928,2 mln zł, co oznacza spadek o 1,2% r/r. Wielkość odpisów na zagrożone kredyty w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. wyniosła 183,2 mln zł, nieznacznie mniej niż przed rokiem. Wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na koniec czerwca na poziomie 69,3%, czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału był na bezpiecznym poziomie 13,7%. Poprawiła się rentowność banku - zwrot na kapitale wyniósł 4,2% w ujęciu brutto i 3,3% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,4%.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska praktycznie nie zmieniła się w porównaniu ze stanem z końca czerwca 2013 r. i wyniosła 55,35 mld złotych. Fundusze własne Grupy wynosiły 5,7 mld złotych, a kapitał zakładowy 2,21 mld zł.

W I półroczu 2014 roku Raiffeisen Bank Polska pozostał liderem rynku faktoringu z obrotami na poziomie 7,33 mld zł, po wzroście o 7% w ujęciu rocznym, dzięki czemu utrzymał 15% udziałów w rynku.

Raiffeisen-Leasing Polska zachował drugą pozycję wśród największych firm w swej branży, oddając w pierwszym półroczu 2014 r. w leasing aktywa o wartości 1,64 mld zł, co oznacza wzrost o 31% w skali roku i daje 8,9% udziału w rynku. Spółka podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EIF), która ma na celu wspieranie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym również  start-upów, poprzez zapewnienie im lepszego dostępu do środków finansowych.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: