Raport: Dobre praktyki na przykładzie projektu: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

EDS 2014

Rozwój transportu od zawsze był priorytetem w działaniach podejmowanych przez władze krajowe i regionalne, ponieważ właściwe skomunikowanie poszczególnych obszarów to jedna z najważniejszych determinant stanowiących o konkurencyjności i atrakcyjności kraju i jego regionów.

Rozwój transportu od zawsze był priorytetem w działaniach podejmowanych przez władze krajowe i regionalne, ponieważ właściwe skomunikowanie poszczególnych obszarów to jedna z najważniejszych determinant stanowiących o konkurencyjności i atrakcyjności kraju i jego regionów.

Anna Kucharczyk

Województwo świętokrzyskie pod względem zaludnienia zajmuje przedostatnią lokatę w Polsce, tuż przed województwem opolskim. Niska dzietność oraz migracja mieszkańców do ościennych i zamożniejszych województw mogą doprowadzić do tego, że do 2035 r. populacja będzie najniższą w kraju. Należy więc poszukiwać rozwiązań, które sprawią, iż świętokrzyskie będzie atrakcyjnym miejscem do życia, wychowywania dzieci i rozwoju kariery zawodowej. Jednym z takich działań jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury: edukacyjnej, zdrowotnej, telekomunikacyjnej, społecznej, administracyjnej i transportowej.

Jak wskazano w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, mocną stroną województwa jest m.in. zdywersyfikowana struktura funkcjonalna Kielc i rosnący potencjał Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. W związku z powyższym szansę dla regionu stanowi z pewnością rozwój funkcji metropolitalnych stolicy województwa oraz wzrost spójności terytorialnej poprzez dalszy rozwój infrastruktury transportowej.

Efektywny i sprawny transport publiczny to jeden z podstawowych wyznaczników poziomu życia na obszarach miejskich. Trudno wyobrazić sobie kilkusettysięczne miasto, takie jak np. Kielce, w którym brak komunikacji publicznej, a sieć drogowa jest w bardzo złym stanie. Któż chciałby w nim mieszkać? Kto nie szukałby alternatywy osiedlenia się w innej lokalizacji? Dlatego też największe metropolie na świecie cechuje doskonale rozwinięta sieć metra czy sprawnie funkcjonująca samochodowa komunikacja publiczna, stanowiąca właściwie ich krwiobieg.

Dostrzegając konieczność poprawy stanu infrastruktury transportowej Kielc oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w komunikacji pasażerskiej na terenie Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, władze miasta przygotowały projekt transportowy, którego realizacja okazała się sukcesem nie tylko w skali miasta i regionu, ale również została dostrzeżona w Polsce i Europie, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia dla ww. inicjatywy.

Anna Kucharczyk

eds.2014.foto.007.b.150xPolitolog, specjalista ds. funduszy europejskich. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz Niepublicznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kielcach i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: filologia angielska.

W latach 2004-2013 pracownik Instytucji Pośredniczącej ZPORR w woj. świętokrzyskim, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (monitoring, kontrola projektów, weryfikacja wniosków o płatność). Obecnie kierownik Oddziału Zarządzania RPO: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (programowanie oraz zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i RPOWŚ 2014-2020).

Jak to się zaczęło?

d samego początku członkostwa w Unii Europejskiej Polska miała możliwość sięgania po środki z budżetu UE na wsparcie rozwoju infrastruktury transportowej (wcześniej były to środki krajowe i zagraniczne, w tym w postaci bezzwrotnej pomocy przedakcesyjnej UE - PHARE i ISPA). W latach 2004-2006 zaprogramowano m.in. działania w ramach ZPORR - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego) czy Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

W kolejnym okresie programowania wsparcie infrastruktury transportowej kierowane było do beneficjentów poprzez krajowe programy operacyjne, tj. POIŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (oś priorytetowa VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, oś priorytetowa VII. Transport przyjazny środowisku, oś priorytetowa VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe), PORPW - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (oś priorytetowa IV. Infrastruktura transportowa) czy też, po raz pierwszy za pośrednictwem tworzonych i negocjowanych z Komisją Europejską przez władze regionalne, 16 regionalnych programów operacyjnych. Fundamentalna zmiana w kontekście wsparcia rozwoju transportu oraz polityki miejskiej nastąpiła wraz z pojawieniem się Strategii Europa 2020 określającej kierunki rozwoju Unii Europejskiej od roku 2014. Dla realizacji trzech ogólnych priorytetów Strategii Europa 2020 - rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu Komisja Europejska przedstawiła siedem projektów przewodnich, które umożliwią postępy w ramach każdego z priorytetów tematycznych: "Unia innowacji", "Młodzież w drodze", "Europejska agenda cyfrowa", "Polityka przemysłowa w erze globalizacji", "Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia", "Europejski program walki z ubóstwem" oraz "Europa efektywnie korzystająca z zasobów" - w ramach którego na poziomie krajowym państwa członkowskie będą musiały m.in. stworzyć inteligentne, zmodernizowane i w pełni wzajemnie połączone infrastruktury transportowe oraz skierować uwagę na transport w miastach, które są źródłem dużego zagęszczenia ruchu i emisji.

Na podstawie założeń Strategii Europa 2020 powstały zapisy Umowy Partnerstwa (UP), dokumentu określającego kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce - polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. UP jest z kolei bazą, na podstawie której tworzone są programy operacyjne, zarówno krajowe, jak i regionalne, będące praktycznym narzędziem wdrażania funduszy UE w najbliższych latach. W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej obserwujemy nowe podejście nie tylko do kwestii transportowych (już nie jedynie wyrównywanie dysproporcji komunikacyjnych pomiędzy i wewnątrz regionów, ale także położenie akcentu na transport ekologiczny, niskoemisyjny, nowoczesny). Zmienił się również sposób ujęcia wymiaru miejskiego polityki spójności. Jak czytamy w Umowie Partnerstwa:

Wymiar miejski programów operacyjnych na lata 2014-2020, będący częścią wymiaru terytorialnego, jest istotnie wzmocniony dzięki wskazaniu miast jako OSI państwa, tj. (1) miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych; (2) miast i dzielnic miast wymagających rewitalizacji, i dedykowaniu im specjalnych instrumentów, np. ZIT czy kompleksowe działania rewitalizacyjne. Wsparcie dla miast dotyczy wszystkich typów ośrodków miejskich, a więc zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną w KPZK: ośrodków wojewódzkich, ośrodków regionalnych, ośrodków subregionalnych oraz ośrodków lokalnych. Wsparcie to zapewnione jest z poziomu krajowego, głównie PO IiŚ oraz z poziomu regionalnego.

W nowym okresie programowania większego znaczenia nabiera podejście funkcjonalne do rozwoju, w tym do rozwoju obszarów miejskich, zakładające odchodzenie od postrzegania problemów i wyzwań jedynie przez pryzmat granic administracyjnych (np. granic administracyjnych miast). Realizując powyższe podejście, wsparcie dla ośrodków miejskich skierowane jest z jednej strony do miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, a z drugiej strony do wyznaczonych obszarów miast, np. do dzielnic lub ich zdegradowanych części.

W tym kontekście przed miastami otwierają się nowe, większe niż dotychczas możliwości realizowania projektów współfinansowanych z funduszy UE, a doświadczenia zdobyte przez beneficjentów w poprzednich okresach programowania i dobre praktyki, które zaprezentowane zostaną w niniejszym materiale na przykładzie projektu, pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym, pozwalają sądzić, iż będziemy obserwowali realizację wielu interesujących inwestycji dotyczących, m.in. usprawnienia komunikacji publicznej.

eds.2014.foto.008.400xCele realizacji projektu

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym to największy projekt gminy Kielce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Został wpisany na indykatywną listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu; działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Złożony 30 czerwca 2009 r. wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie (PARP) oraz został zatwierdzony przez Komisję Europejską w Brukseli. 12 listopada 2009 r. gmina Kielce podpisała z PARP umowę o dofinansowanie projektu.

Beneficjent zakłada, iż wdrożenie projektu przyczyni się bezpośrednio do zniwelowania i/lub wyeliminowania wielu problemów, których głównym źródłem jest niedoinwestowanie sektora transportowego oraz postępujący intensywny wzrost motoryzacji. Planowane inwestycje wpływają pozytywnie na realizację celów wyznaczonych w wielu dokumentach strategicznych, które określają problemy i potrzeby Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie m.in. transportu publicznego w najbliższych latach. Realizacja projektu przyczynia się do zwalczania słabych stron wielu gałęzi gospodarki oraz wzmacnia potencjał miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, co pozwoli na wykorzystywanie szans rozwoju otwierających się przed mieszkańcami.

Pierwotny całkowity koszt projektu wynosił 303,4 mln zł, w tym fundusze UE - 233,6 mln zł (85 proc.). Natomiast z budżetu miasta na realizację inwestycji przeznaczono 41,2 mln zł (15 proc.). Wydatki niekwalifikowane to 78,1 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację strategicznego celu projektu, odnoszącego się do długofalowych efektów społeczno-ekonomicznych w mieście i regionie, jakimi są zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez:

 • poprawę wizerunku miasta i regionu
 • poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej
 • poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróży komunikacją publiczną
 • zwiększenie mobilności mieszkańców
 • przesunięcie charakteru systemu komunikacyjnego miasta w kierunku transportu zbiorowego
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
 • zwiększenie płynności ruchu drogowego.

 

Cel ten zostanie osiągnięty m.in. dzięki realizacji następujących zadań:

Zadanie 1. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego;

Zadanie 2. Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce);

Zadanie 3. Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów);

Zadanie 4. Zakup 40 sztuk autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów;

Zadanie 5. Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Były to zadania tzw. pierwotne, które już zostały zakończone. Ponieważ realizacja projektu przebiegała bardzo sprawnie, beneficjent otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na rozszerzenie projektu o dodatkowe niżej wymienione zadania, dla których 27 listopada 2013 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie (po rozszerzeniu projektu, aktualny całkowity jego koszt to 352,9 mln zł, w tym fundusze Unii Europejskiej - 233,6 mln zł): Zadanie 6. Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami;

Zadanie 7. Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do al. Tysiąclecia PP);

Zadanie 8. Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego;

Zadanie 9. Wprowadzenie systemu Kieleckiej Karty Miejskiej (KKM);

Zadanie 10. Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny;

Zadanie 11. Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych;

Zadanie 12. Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych;

Zadanie 13. Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus- -pasów i ścieżki rowerowej.

Zadanie 9 zostało już zrealizowane, pozostałe są w trakcie realizacji.

Pomimo znacznych nakładów finansowych na realizację projektu transportowego na terenie KOF jego uzasadnienie ekonomiczne nie budzi wątpliwości. Miernikiem efektywności projektu będą korzyści społeczno-gospodarcze, tj. poprawa jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego, wzrost atrakcyjności gospodarczej (otwarcie nowych terenów inwestycyjnych) i turystycznej miasta i regionu, poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz komfortu podróży. Realizacja projektu wpłynie również na zmniejszenie różnic rozwojowych w odniesieniu do innych regionów europejskich.

eds.2014.wykres.009.550x

Realizacja polityk horyzontalnych Unii Europejskiej

Projekt Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym, dzięki zintegrowaniu działań mających na celu uzyskanie efektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, jest realizowany zgodnie z trzema najważniejszymi politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, tj. zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz społeczeństwem informacyjnym.

W zakresie rozwoju gospodarczego projekt przyczynia się do osiągnięcia odpowiedzialnego, długookresowego rozwoju miasta, wzmocni potencjał miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Ogólnokrajowe trendy wskazują, iż w najbliższym czasie możliwość uzyskania stabilnej pozycji na rynku usług przewozowych może mieć transport aglomeracyjny. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej przyczynia się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym do wzrostu dostępności do rynku pracy i nauki.

eds.2014.foto.011.250xWdrożenie wszystkich zadań projektowych przyczynia się bezpośrednio do zniwelowania i/lub wyeliminowania wielu problemów, których głównym źródłem jest niedoinwestowanie sektora transportowego w Kielcach. Realizacja projektu wpływa pozytywnie na jakość wykonywanych usług przewozowych dla linii autobusowych. Budowa węzła drogowego wraz z przebudową ulic, przebudową głównego ronda oraz budowa i rozbudowa pętli i zatok autobusowych usprawnia ruch komunikacji publicznej i indywidualnej oraz zwiększa bezpieczeństwo i komfort pasażerów komunikacji zbiorowej. Zwiększa się atrakcyjność Kielc jako miejsca zamieszkania, inwestowania oraz turystycznego (lepsze skomunikowanie miasta z gminami ościennymi oraz wewnątrz miasta: osiedla - centrum, miejsca pracy, szkoły, uczelnie). Realizacja projektu jest elementem sukcesywnego tworzenia korytarza komunikacyjnego zaplanowanego na kierunku północ-centrum-zachód łączącego dwa największe zgrupowania osiedli mieszkaniowych z centrum miasta. Tworząc ten korytarz, stopniowo budowany jest na tej trasie kieleckie BRT (Bus Rapid Transit) poprzez: inwestowanie w bus-pasy, stosowanie najwyższych standardów w budowie i dostępności przystanków. W przyszłości planowane jest wprowadzenie na tej trasie sygnalizacji świetlnej preferującej autobusy, tak by czas przejazdu komunikacją miejską na tym najbardziej obciążonym ruchem kierunku w mieście był zdecydowanie krótszy niż transportem indywidualnym.

W zakresie rozwoju społecznego projekt, tworząc warunki dla przyjaznej wszystkim mieszkańcom komunikacji publicznej, przyczynia się do: zwiększenia jakości życia mieszkańców, mobilności mieszkańców, bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym - mniejsze ryzyko wystąpienia wypadków oraz kolizji drogowych wszystkich uczestników ruchu drogowego, poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz zadowolenie mieszkańców.

Ponadto projekt opiera się na zasadzie równości szans poprzez likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Zakupione w ramach projektu autobusy komunikacji miejskiej są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (autobusy niskopodłogowe, bez stopni poprzecznych we wnętrzu, z trzema parami drzwi o szerokości nie mniejszej niż 1200 mm i z bezstopniowymi wejściami, wyposażone w podest dla wózków inwalidzkich). Dworce autobusowe wybudowane przy pętlach autobusowych wyposażone zostały w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Tablice elektroniczne zakupione w ramach zadania 5 umożliwiają korzystanie z informacji zamieszczonych na ich ekranach przez osoby niewidome poprzez uruchomienie informacji przekazywanej w formie głosowej. W lipcu 2011 r. Zarząd Transportu Miejskiego przekazał osobom niewidomym za pośrednictwem Polskiego Związku Niewidomych 150 sztuk pilotów do korzystania z informacji o rzeczywistym kursowaniu autobusów. Planowany jest zakup kolejnych sztuk pilotów. Co więcej, w ramach rozszerzenia projektu budowane będą nowoczesne perony przystankowe. Projektowanie przystanków komunikacji zbiorowej uwzględni wszystkich użytkowników komunikacji publicznej, w tym ludzi starszych, niepełnosprawnych ruchowo, na wózkach inwalidzkich oraz niedowidzących i niewidomych. Budowa peronów umożliwi taki podjazd autobusu, aby był on jak najbliżej krawędzi chodnika. Dzięki temu użytkownicy będą mieli peron przystanku i podłogę autobusu na jednym poziomie. Zastosowanie specjalnego ukształtowania profilu peronu ułatwi zatem dostępność do komunikacji dla osób o mniejszej mobilności. W zakresie rozwoju społecznego projekt podnosi jakość życia zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń, uwzględniając wszystkie grupy społeczne zgodnie z polityką równości szans.

Projekt wpływa też bezpośrednio na wybór miejskiego zamiast indywidualnego transportu przez mieszkańców miasta i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. W roku 2008 (rok przed rozpoczęciem realizacji projektu) z komunikacji publicznej korzystało 31 526 200 osób. Na koniec 2012 r. liczba pasażerów wynosiła już 34 246 100 osób.

Życie mieszkańcom ułatwia również System Informacji Pasażerskiej (SIP), którego wdrożenie jest jednym z bardziej spektakularnych sukcesów w projekcie. Jego działanie polega na nadzorowaniu w czasie rzeczywistym ruchu autobusów komunikacji miejskiej. SIP umożliwia m. in:

 • przekazywanie pasażerom na tablicach przystankowych rzeczywistego czasu oczekiwania na autobus danej linii
 • obserwowanie w czasie rzeczywistym położenia autobusów na trasach na stronie www i w telefonie komórkowym
 • rejestrowanie wszystkich danych o ruchu autobusów.

 

SIP jest doskonałym narzędziem pozwalającym na zarządzanie komunikacją w czasie rzeczywistym. Od 2010 r. działa na stronie internetowej ZTM wyszukiwarka połączeń, pozwalająca wygodnie zaplanować podróż komunikacją miejską. Rozkłady jazdy są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się potrzeb przewozowych.

W mieście funkcjonuje również bilet elektroniczny w ramach Kieleckiej Karty Miejskiej. Ceny przejazdów uzależnione są od kwoty jednorazowego doładowania oraz ilości przejechanych przystanków. Cieszy się on ogromną popularnością. Do września 2014 r. wydano już 37 290 kart.

W 40 autobusach komunikacji miejskiej zakupionych w ramach zadania 4 zainstalowany został monitoring wizyjny. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania wszystkim osobom korzystającym z komunikacji publicznej.

W zakresie ochrony środowiska projekt realizowany jest przede wszystkim w sposób neutralny dla otaczających nas ekosystemów. Uzyskiwane na każdym etapie decyzje środowiskowe potwierdzały, że projekt w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zachowanie stanu obecnego środowiska naturalnego. Ponadto w projekcie wprowadzono racjonalne rozwiązania, które służą ochronie środowiska. Wykonano odpowiedni system kanalizacji deszczowej dla obiektów oraz oczyszczalnie wód deszczowych. Bezpośrednio wpływa to na poprawę stanu czystości wód powierzchniowych. Zastosowano również ekrany akustyczne, dokonano nasadzeń zieleni, wprowadzono zmiany organizacji ruchu, ograniczając ruch pojazdów ciężkich. Budowa kluczowego węzła komunikacyjnego upłynni ruch miejski i tranzytowy na drogach. Ponadto zakupione w ramach projektu autobusy spełniają normy emisji spalin i hałasu.

W ramach zadania 4 zakupiono 40 autobusów niskopodłogowych, w tym 35 standardowych o długości 12 m oraz 5 klasy midi o długości 9-10,5 m. Tabor komunikacji miejskiej charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

 • autobusy niskopodłogowe, bez stopni poprzecznych we wnętrzu, z trzema parami drzwi (o szerokości nie mniejszej niż 1200 mm i z bezstopniowymi wejściami);
 • liczba miejsc pasażerskich: 28 siedzących i 64 stojące;
 • silnik o mocy 231 kW (wyposażony w elektroniczny system sterowania i złącze diagnostyczne oraz w automatyczną kontrolę poziomu oleju silnikowego) spełniający europejskie normy emisji spalin EEV przy wykorzystaniu technologii SCR z katalizatorem cząstek stałych DPF - bezobsługowym;
 • automatyczna skrzynia biegów ze zwalniaczem hydraulicznym i mikroprocesorowym systemem diagnostycznym, zaprogramowana na jazdę oszczędnościową;
 • podest dla wózków inwalidzkich;
 • klimatyzacja miejsca kierowcy;
 • elektroniczne systemy informacji pasażerskiej: elektroniczne tablice kierunkowe, system zapowiadania przystanków (urządzenie głośnomówiące GRG 5000 i urządzenie odbiorcze SGK-2 z tubą), automaty do sprzedaży biletów jednorazowych (Ticomat 810), kasowniki, system zliczania potoków pasażerskich oraz system rejestracji parametrów eksploatacyjnych pojazdu i pracy kierowcy.

Realizacja tak kompleksowego projektu w zakresie zarządzanie mobilnością, który rozwiązuje w Kielcach wiele różnych problemów związanych z komunikacją mieszkańców, pokazuje, że jest to skuteczna metoda propagowania idei zrównoważonego transportu i ważny krok w kierunku tworzenia nowoczesnej, przyjaznej dla mieszkańców miast komunikacji.

eds.2014.foto.012.550xWspółpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji

W Kielcach sukcesywnie od kilku lat prowadzone jest, tzw. zarządzanie mobilnością (Mobility Management) rozumiane jako promowanie zrównoważonego transportu. Podnoszona jest jakość usług transportu publicznego, zapewniane są bezpieczne ciągi komunikacyjne pieszych, promowany jest transport publiczny. Wszystkie te działania podejmowane są na podstawie konsultacji społecznych z mieszkańcami.

eds.2014.foto.013.a.400xW ostatnich latach zrealizowano wiele przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, począwszy od opracowania dokumentów strategicznych w tym zakresie, które były poddane konsultacjom społecznym, po inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną. W zakresie dokumentów wymienić należy przede wszystkim Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc, w którym przedstawione są wielowariantowe modele rozwoju systemu transportu publicznego Kielc, oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, które wskazuje konieczność podniesienia standardu obsługi komunikacją zbiorową.

Pozostałe działania objęły np. wyznaczenie stref ruchu uspokojonego w całym centrum Kielc. Obok ulic wyłączonych z ruchu samochodowego, na pozostałych wprowadzono wiele ograniczeń, takich jak: limitowana ilość zezwoleń stałych na parkowanie w strefie, limitowana ilość miejsc postojowych, opłata uzależniona od czasu parkowania. Jednocześnie po strefie i najbliższym otoczeniu kursują z dużą częstotliwością dwie bezpłatne linie autobusowe obsługiwane przez autobusy o małej pojemności, dobrze radzące sobie z krętymi i ciasnymi uliczkami.

eds.2014.foto.013.b.500xSukcesywnie tworzony jest również korytarz komunikacyjny zaplanowany na kierunku północ-centrum-zachód, łączący dwa największe zgrupowania osiedli mieszkaniowych z centrum miasta. Tworząc ten korytarz, stopniowo budowany jest na tej trasie kielecki BRT (Bus Rapid Transit) poprzez: inwestowanie w bus-pasy, stosowanie najwyższych standardów w budowie i dostępności przystanków. Planowane jest również wprowadzenie na tej trasie sygnalizacji świetlnej preferującej autobusy, tak by czas przejazdu komunikacją miejską na tym najbardziej obciążonym ruchem kierunku w mieście był zdecydowanie krótszy niż transportem indywidualnym.

Aby jak najskuteczniej dotrzeć z informacją o projekcie do mieszkańców regionu i miasta oraz osób odwiedzających Kielce, niezbędne jest prowadzenie właściwych działań informacyjno-promocyjnych. Promocja projektu zakładała uruchomienie strony internetowej, co odbyło się już w lipcu 2010 r. Logotyp, grafika oraz adres strony opracowane zostały w taki sposób, aby nawiązywały do tematyki projektu i jednoznacznie się z nim kojarzyły. Na stronie zamieszczane są aktualne informacje nt. postępu prac, zdjęcia, filmy, informacje o konkursach. Informacje na stronie są źródłem wiedzy dla mieszkańców, mediów i instytucji współpracujących z beneficjentem. Do 10 września 2014 r. liczba odwiedzin na stronie www.projektkomunikacyjny. kielce.eu wynosiła ponad 183 tys. Ponadto Internetowa Telewizja Kielce przygotowuje filmy z realizacji projektu, które zamieszczane są na stronie projektu oraz stronie beneficjenta. Organizowane są konferencje prasowe oraz publikowane artykuły sponsorowane w lokalnych gazetach. Skutecznym pomysłem na promocję okazały się również konkursy wiedzy o projekcie. Dwukrotnie, w październiku 2010 r. oraz sierpniu 2012 r. przeprowadzony został na stronie projektu internetowy quiz o projekcie, który cieszył się dużą popularnością wśród internautów. Zwycięzcy quizu otrzymali zestawy promujące projekt.

eds.2014.foto.014.550xNiezmiernie ważny jest również bezpośredni kontakt z mieszkańcami. W 2009 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach przeprowadził ankietę wśród mieszkańców na temat tras kursowania autobusów zakupionych w ramach projektu Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym. Wpłynęło 10 tys. ankiet, w których mieszkańcy wypowiadali się, jakimi trasami powinny jeździć autobusy "unijne". Ponadto wydrukowane zostały broszury z rozkładami jazdy autobusów unijnych oraz informacjami o projekcie, które były rozdawane mieszkańcom w punktach sprzedaży biletów oraz na minidworcach autobusowych. Została nawiązana współpraca z mieszkańcami przy wdrażaniu Systemu Informacji Pasażerskiej. Prace nad systemem były uważnie śledzone przez mieszkańców Kielc i lokalne media. Było to zainteresowanie bardzo życzliwe, doradzano różne rozwiązania, informowano o błędach, a na koniec bardzo pozytywnie odebrano końcowy efekt. Dzięki informacji zwrotnej płynącej od użytkowników rozkłady jazdy autobusów są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się potrzeb przewozowych.

Nowoczesność i innowacyjność

Projekt pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym to kompleksowa inwestycja, komplementarna z projektami realizowanymi już przez beneficjenta przy wsparciu funduszy strukturalnych. Przy projektowaniu i realizacji poszczególnych zadań akcent położono przede wszystkim na innowacyjność zastosowanych rozwiązań oraz zapewnienie ich funkcjonalności.

Funkcjonalność 1) Budowa węzła Żelazna-1 Maja-Zagnańska wraz z przebudową ronda Herlinga-Grudzińskiego. Objęte tym zadaniem i znajdujące się w śródmieściu ul. Żelazna, ul. Czarnowska, Rondo Herlinga-Grudzińskiego i al. IX Wieków Kielc, stanowią miejski odcinek drogi wojewódzkiej nr 762 łączącej się nieco dalej z drogą krajową nr 74. Efektem takiego kształtu tras przelotowych na terenie miasta jest nakładanie się potoków ruchu lokalnego o dużym natężeniu na równie duży ruch przelotowy. Podstawowym celem projektowanej inwestycji jest odciążenie z ruchu przelotowego ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ul. Czarnowskiej i al. IX Wieków Kielc. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania ulic Żelaznej i Zagnańskiej z ul. 1 Maja stworzyła bardzo korzystne warunki dla usunięcia ruchu przelotowego z istniejącego ciągu komunikacyjnego Czarnowska-IX Wieków Kielc, co wpłynęło na zmniejszenie strat czasu przy przejazdach istniejącymi ciągami drogowymi środkami komunikacji zbiorowej. Jednocześnie budowa węzła umożliwiła skrócenie czasu przejazdu pomiędzy zachodnimi i północno-wschodnimi dzielnicami miasta. Umożliwiła również obsługę komunikacją zbiorową terenów objętych inwestycją. Wyznaczony w ten sposób teren układu drogowego, w liniach rozgraniczających ulic, posiada powierzchnię około 18,5 ha.

eds.2014.foto.015.550xPrzedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego ww. układu dróg wraz z przebudową skrzyżowań. Przebudowa ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego na rondo "turbinowe", umożliwiła wykonywanie robót z jednoczesnym utrzymaniem ruchu na rondzie istniejącym oraz posiada mniejszą zajętość terenu w stosunku do zwyczajnego skrzyżowania czterowlotowego. Dzięki temu możliwe było wygospodarowanie miejsc na lokalizację podziemnych przejść dla pieszych. Wybudowano podziemne przejścia dla pieszych pod ciągami komunikacyjnymi o największych natężeniach. Rondo turbinowe w stosunku do zwykłego ronda charakteryzującego się podobnym obciążeniem wlotów i stosowane jest zwykle w przypadku dominacji natężeń na jednym z kierunków. W analizowanym przypadku, kierunkiem najbardziej obciążonym jest al. IX Wieków Kielc i ul. Czarnowskiej. Zgodnie z koncepcją geometria wyspy środkowej i tarcza ronda turbinowego na ww. wlotach została odpowiednio dostosowana, umożliwiając łagodne włączanie się w kanały ruchu, które na rondzie zostały wydzielone separatorami. W ramach zadania wybudowane zostały również 3 zatoki autobusowe.

Projekt jest komplementarny z wieloma projektami realizowanymi ze środków unijnych. Miasto Kielce zrealizowało bądź obecnie realizuje projekty infrastrukturalne na kwotę ponad 670 mln zł. Są one integralną częścią planu rozwoju miasta i wzmocnienia jego funkcji metropolitalnych. Projekt w części dotyczącej zadania 1 jest bezpośrednio powiązany z następującymi innymi projektami, tworząc ciąg komunikacyjny na drodze wojewódzkiej nr 762:

 1. Rozwój Infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762) - ZPORR 2004-2006;
 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej) - RPOWŚ 2007-2013.
 3. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - RPOWŚ 2007-2013.

2) Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną miasta. Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części miasta Kielce (rejon Targów Kielce). Powstała ona na terenie położonym w zachodniej części Kielc, w rejonie Targów Kielce. Jego granice wyznaczają ulice: Łódzka (od północy), Zakładowa (od wschodu), pas zabudowy mieszkaniowej ul. Batalionów Chłopskich (od południa) oraz Lisia i projektowana KD2Z (od zachodu). Przedmiotem inwestycji była budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (KDW5D, KD2Z, KD4Z, KDW8D), przedłużenie ul. Markowskiego oraz budowa pętli autobusowej i dwóch zatok autobusowych. Według miejscowego planu zagospodarowania teren ten przeznaczono pod zabudowę o funkcjach ogólnomiejskich, metropolitalnych - związanych z działalnością Targów Kielce. Hale targów, obok zabudowań mieszkalnych osiedla Niewachlów, stanowią główne obiekty występujące w obrębie inwestycji. Cały obszar zagospodarowania nowych ciągów komunikacyjnych wyniósł niespełna 8 ha.

eds.2014.foto.016.a.550xElementy geometryczne rozwiązania ulic KD2Z oraz KD4Z zostały powiązane z koncepcją budowy drogi ekspresowej S74 oraz węzła "Niewachlów" i zagospodarowaniem Targów Kielce. Zrealizowane przedsięwzięcie uzupełniło braki w powiązaniach komunikacyjnych tej części miasta. Budowa nowych ulic wraz z przedsięwzięciem realizowanym przez GDDKiA (skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z ulicami wylotowymi do ul. Łódzkiej) stworzyło bardzo korzystny układ komunikacyjny, który niewątpliwie usprawnił poruszanie się w tym rejonie. Dzięki usprawnieniu komunikacji w tej części miasta możliwe było uruchomienie dodatkowych połączeń środkami komunikacji publicznej, co usprawniło poruszanie się mieszkańców Kielc i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, gości odwiedzających miasto i Targi Kielce oraz połączyło tę część miasta z centrum Kielc.

3) Zakup 40 szt. autobusów. W ramach projektu zakupiono 40 autobusów, w tym 35 standardowych o długości 12 m oraz 5 klasy midi o długości 10,5m. Autobusy wyposażone są w automaty mobilne do sprzedaży biletów. Nowo zakupione pojazdy zostały wykorzystane do uruchomienia 13 nowych linii komunikacji autobusowej na terenie miasta Kielce.

W celu usprawnienia obsługi pasażerów równocześnie zakupiono mobilne automaty do sprzedaży biletów w autobusach.

4) Wybudowanie pętli manewrowych i zatok autobusowych. Wybudowano 4 pętle autobusowe, w tym dwie o charakterze dworca autobusowego z niezbędną infrastrukturą socjalną dla kierowcy autobusu oraz zmodernizowano 14 zatok przystankowych.

5) Systemy elektroniczne wspierające komunikację:

a) elektroniczne informacyjne tablice przystankowe. Stacjonarne, umieszczone w widocznych miejscach tablice przystankowe, wykonane z zastosowaniem jasno świecących diod LED w obudowie hermetycznej zabezpieczającej elektronikę przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, zabudowane frontowo płytą wykonaną z poliwęglanu odporną na często spotykany wandalizm. Liczba wierszy wyświetlacza dostosowana jest do ilości linii autobusowych. Tablice powiązane są z systemem monitorowania ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym, pokazują czas przyjazdu autobusu na przystanek, informują o ewentualnych opóźnieniach i wyświetlają dodatkowe komunikaty dla pasażerów, np. o zmianie taryf, zmianach w kursowaniu poszczególnych linii. Tablice wyświetlają komunikaty specjalne, tj. np. data, godzina, dzień tygodnia, serwis wiadomości, ogłoszenia, reklamy itp. Sterownik w tablicy informacyjnej zapisuje w swojej pamięci rozkład jazdy dla danego punktu przystankowego. Stały rozkład jazdy jest konieczny celem zapewnienia wyświetlania informacji o odjazdach autobusów z danego przystanku w przypadku braku łączności. W takim przypadku wyświetlana jest informacja wg zadanych czasów "rozkładowych". W ramach projektu zakupiono 60 tablic, które zostały umieszczone na przystankach autobusowych o największym ruchu pasażerskim

b) automaty do sprzedaży biletów. Lokalizacja urządzeń objętych zakresem rzeczowym zadania ma charakter najbardziej rozproszony. Automaty do sprzedaży biletów zostały wybudowane w obrębie przystanków oraz węzłów przesiadkowych, na których występuje największe w mieście natężenie ruchu pasażerskiego. W taką infrastrukturę zostało wyposażonych 20 miejsc na terenie Kielc (w tym m.in. rejon Dworca PKS, Dworca PKP oraz najważniejsze węzły przesiadkowe).

eds.2014.foto.016.b.250xNowoczesne/innowacyjne rozwiązania zastosowane w projekcie

I. Tablice elektroniczne zakupione w ramach zadania 5 zostały wyposażone w system umożliwiający korzystanie z informacji zamieszczonych na ekranach tablic przez osoby niewidome poprzez uruchomienie informacji przekazywanej w formie akustycznej (głosowej) za pomocą pilotów lub po wciśnięciu przycisku znajdującego się na słupie, na którym zamontowana jest tablica. W lipcu 2011 r. Zarząd Transportu Miejskiego przekazał osobom niewidomym za pośrednictwem Polskiego Związku Niewidomych 150 sztuk pilotów do korzystania z informacji o rzeczywistym kursowaniu autobusów. W ramach rozszerzenia projektu (zadanie 11) planowany jest zakup dodatkowych 36 tablic informacyjnych oraz zakup kolejnych sztuk pilotów. W pierwszej kolejności emitowane są zapowiedzi autobusów, które potwierdziły rozpoczęcie kursu (prognozowany czas rzeczywisty) i przyjadą najwcześniej, a następnie tych autobusów, które przyjadą później i na koniec tych autobusów, które nie potwierdziły jeszcze rozpoczęcia kursu. Informacja dźwiękowa nie odbiega od treści informacji prezentowanej na tablicy z wyłączeniem dodatkowych komunikatów tekstowych i grafi cznych.

II. System Informacji Pasażerskiej, którego działanie jak już wcześniej wspomniano polega na nadzorowaniu w czasie rzeczywistym ruchu autobusów komunikacji miejskiej. SIP jest doskonałym narzędziem pozwalającym na zarządzanie komunikacją w czasie rzeczywistym. Od 2010 roku działa na stronie internetowej ZTM wyszukiwarka połączeń, pozwalająca wygodnie zaplanować podróż komunikacją miejską. Rozkłady jazdy są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się potrzeb przewozowych.

III. Wdrożenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej wraz z infrastrukturą Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym umożliwiającym prawidłowe i optymalne funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Kielcach. W systemie występują trzy rodzaje biletów: bilet okresowy z dowolną lub określoną liczbą przejazdów lub/i horyzontem czasowym, bilet bezpłatny i elektroniczna portmonetka (ceny przejazdów uzależnione są od kwoty jednorazowego doładowania oraz ilości przejechanych przystanków). System jest również skonfigurowany pod możliwość wprowadzenia promocji (np. tzw. ulga przesiadkowa) oraz pod ewentualną potrzebę zmiany walut (na wypadek wprowadzenia Euro jako waluty obowiązującej na obszarze kraju).

IV. W 40 autobusach komunikacji miejskiej zakupionych w ramach zadania nr 4 zainstalowany został monitoring wizyjny. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania wszystkim osobom korzystającym z komunikacji publicznej. Ponadto w ramach rozszerzenia projektu (zadanie 10) Beneficjent doposażył w monitoring wizyjny wszystkie autobusy komunikacji publicznej (152 szt.). Monitoring w autobusach rejestruje następujące obszary: toru jazdy, wnętrza pojazdu (wraz z kabiną kierowcy, z prawej strony pojazdu, za pojazdem). Do obserwacji obszarów zastosowane zostaną cyfrowe kamery o rozdzielczości min. 1,3 MPx. Obszar ze wszystkich kamer oraz zapis audio z mikrofonu monitoringu będzie w sposób ciągły rejestrowany w postaci cyfrowej na twardym dysku w pojeździe posiadającym pojemność wystarczającą na zgromadzenie materiału z okresu min. 14 dni. System umożliwiać będzie podłączenie do rejestratorów urządzeń przenośnych np. notebooków, umożliwiających w autoryzowany sposób odtworzenie i kopiowanie zapisanego obrazu. System umożliwiać będzie kopiowanie zarejestrowanych danych również za pomocą łączności Wi-Fi.

V. W ramach rozszerzenia projektu budowane będą nowoczesne perony przystankowe (zadanie 12). Projektowanie przystanków komunikacji zbiorowej uwzględni wszystkich użytkowników komunikacji publicznej, w tym ludzi starszych, niepełnosprawnych ruchowo, na wózkach inwalidzkich oraz niedowidzących i niewidomych. Budowa peronów umożliwi taki podjazd autobusu, aby był on jak najbliżej krawędzi chodnika. Dzięki temu użytkownicy będą mieli peron przystanku i podłogę autobusu na jednym poziomie. Zastosowanie specjalnego ukształtowania profilu peronu ułatwi zatem dostępność do komunikacji dla osób o mniejszej mobilności.

VI. Budowa kieleckiego BRT (Bus Rapid Transit) celem stworzenia alternatywy dla transportu indywidualnego poprzez zapewnienie na odcinkach o największym natężeniu ruchu kołowego szybszego i sprawniejszego transportu autobusowego.

eds.2014.foto.017.a.550xAktywne gospodarowanie majątkiem

Realizacja projektów inwestycyjnych, zwłaszcza tak kompleksowych jak omawiany projekt transportowy, pociąga za sobą również konieczność zaplanowania przez właściciela powstałej infrastruktury środków na jej utrzymanie, tj. eksploatację i ewentualne późniejsze remonty. Właścicielem majątku wytworzonego/nabytego w ramach realizacji projektu pozostanie beneficjent - gmina Kielce. Natomiast nadzór nad eksploatacją inwestycji w infrastrukturę drogową prowadzony będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. MZD pełni funkcję zarządcy dróg w granicach Kielc i jest odpowiedzialny za utrzymywanie nawierzchni, chodników i innych urządzeń związanych z drogą. MZD zatrudnia wykwalifikowaną kadrę techniczną, ekonomiczną i menedżerską, jak również posiada odpowiednie zaplecze sprzętowe do zarządzania projektem po jego realizacji. Utrzymanie dróg jest obecnie i będzie w latach następnych realizowane ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic. W kolejnych latach przewiduje się zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych na bieżące utrzymanie ulic na tym samym poziomie. Jednocześnie planuje się zmniejszenie nakładów na remonty cząstkowe.

Nadzór nad eksploatacją inwestycji w infrastrukturę transportu publicznego prowadzony będzie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Corocznie w budżecie ZTM są zabezpieczane środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

Jednostka samorządu terytorialnego rangi miasta na prawach powiatu będzie w przyszłości w posiadaniu środków budżetowych w kwotach pozwalających na ponoszenie znaczących wydatków związanych z utrzymaniem efektów realizacji projektu. Ponadto samorząd występujący w roli wnioskodawcy i beneficjenta niemal z urzędu gwarantuje trwałość finansową projektu, bowiem nie należy do podmiotów, które mogą być zagrożone bankructwem rynkowym.

Bazując na doświadczeniach w realizacji projektu oraz mając świadomość wszelkich obciążeń i kosztów, ale również ogromnych korzyści związanych z inwestycją, beneficjent planuje w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, tj. w latach 2014-2020, kontynuację działań zmierzających do promocji transportu publicznego jako alternatywy dla transportu indywidualnego. W tym celu planowane są przedsięwzięcia polegające na rozbudowie sieci bus-pasów, budowie nowoczesnych peronów przystankowych, parkingów typu P&R, budowie nowych połączeń komunikacyjnych i modernizacji sieci dróg istotnych z punktu widzenia transportu publicznego. Jednocześnie beneficjenci innych projektów mogą korzystać z doświadczeń miasta Kielce, ponieważ wszystkie działania związane z realizacją projektu są na bieżąco zamieszczane na jego stronie internetowej.

eds.2014.foto.018.400xDiametralna zmiana oblicza Kielc. Nagrody i wyróżnienia dla projektu

Dzięki realizacji projektu Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Miasto znacząco zmieniło i poprawiło swój wizerunek. Pokazują to bardzo jasno zestawienia zdjęć poszczególnych obszarów sprzed i po realizacji inwestycji. Projekt został współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PORPW), a jego wartość wyniosła 352,9 mln zł. Pieniądze te zostały dobrze spożytkowane, o czym świadczą liczne nagrody dla tej inicjatywy:

2012 r. - konkurs Pokaż swoją stronę internetow@!

Strona internetowa projektu Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym www. projektkomunikacyjny.kielce.eu zajęła II miejsce w konkursie Pokaż swoją stronę internetow@! zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W konkursie wzięło udział 30 beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a ocenie podlegały: cel, użyteczność, zawartość informacyjna, estetyka oraz oznakowanie strony internetowej.

eds.2014.foto.019.a.400x2013/2014 r. - konkurs RegioStars 2014 Awards

Projekt Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym został również finalistą siódmej edycji konkursu RegioStars 2014 Awards. Konkurs ten jest adresowany do beneficjentów, którzy korzystają ze wsparcia strukturalnego UE i ze środków Funduszu Spójności. Celem konkursu jest wyłonienie dobrych praktyk. W siódmej edycji konkursu, na którą wpłynęło ok. 80 zgłoszeń z różnych krajów Unii Europejskiej, Bruksela wybrała 19 finalistów.

Projekt zgłoszony został do konkursu Komisji Europejskiej przez gminę Kielce w kwietniu 2013 r. w kategorii 4. Citystar: projekty inwestycyjne zrównoważonego transportu miejskiego. Zgodnie z procedurą konkursu beneficjent, przed wysłaniem zgłoszenia do Komisji Europejskiej, uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W kategorii 4. Citystar Komisja Europejska wybrała 4 finalistów, w tym projekt z Kielc. Finaliści konkursu mieli możliwość zaprezentowania swoich przedsięwzięć przed jury podczas edycji Open Days 2013 w Brukseli. Wszystkie finałowe projekty promowane są przez Komisję Europejską tak, aby stały się wzorem do naśladowania dla innych miast i regionów.

eds.2014.foto.019.b.250x2014 r. - Miasta z najlepszą komunikacją miejską

Kielce zwyciężyły w rankingu Miasta z najlepszą komunikacją miejską" opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Jakość komunikacji miejskiej oceniona została w 19 największych miastach w Polsce, gdyż to one wprowadzają najwięcej nowatorskich rozwiązań. Kiece zdobyły 24 punkty, najwięcej - za bardzo młody tabor i niską cenę przejazdów do odległych rejonów miasta. Kielce okazały się jednym z niewielu miast, które uzyskały maksymalną notę - 5 pkt. - za niski koszt przejazdu z centrum do najdalszego obsługiwanego przystanku. Wiele rozwiązań komunikacyjnych zastosowanych w Kielcach możliwych było do wprowadzenia właśnie dzięki realizacji projektu. Dofinansowanie z funduszy unijnych umożliwiło zakup nowoczesnych autobusów, elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, budowę pętli i zatok autobusowych oraz dwóch minidworców, a także wprowadzenie Kieleckiej Karty Miejskiej i biletów elektronicznych w formie e-portmonetki. Dalsze prace w projekcie, które służyć będą rozwojowi komunikacji publicznej w Kielcach to budowa nowych bus-pasów, pętli autobusowych, wyposażenie autobusów w monitoring wizyjny, uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o kolejne 36 informacyjnych tablic przystankowych oraz budowa nowoczesnych peronów przystankowych.

2014 r. - Top Inwestycje Komunalne 2014

Projekt otrzymał także nagrodę w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014. Projekt miasta Kielce został wybrany spośród wszystkich projektów zgłoszonych do konkursu z całej Polski. Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2014 to inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji Portalusamorządowego. pl, mająca na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń we współpracy z Radą Konsultacyjną, w której zasiadają doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie i eksperci, wytypowano czołową dziesiątkę inwestycji w Polsce.

***

Kwestie związane z transportem miejskim oraz połączeniami pomiędzy Kielcami i pozostałymi gminami wokół Kielc dotyczą wszystkich mieszkańców dojeżdżających codziennie do pracy lub do szkoły, a dobrze rozbudowana i sprawnie funkcjonująca infrastruktura drogowa i komunikacyjna to również narzędzie mogące posłużyć do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Kielc i regionu. Warto w tym miejscu wspomnieć na przykład o Targach Kielce, drugim co do wielkości organizatorze targów w Polsce: brak dróg dojazdowych był często wskazywany jako poważny mankament zarówno przez zarząd targów, jak i przez uczestników organizowanych tam imprez.

eds.2014.foto.020.250xDlatego też zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych Kielc możliwy jest dzięki tak kompleksowemu projektowi, jak projekt transportowy realizowany przez miasto Kielce. Z roku na rok miasto staje się atrakcyjnym miejscem zamieszkania i inwestowania. Od kilku lat trwa w Kielcach systematyczna przybudowa dróg, władze miasta starają się o kompleksowe funkcjonowanie systemu komunikacyjnego. Powstają najważniejsze arterie, bus-pasy, zbudowane zostały pętle autobusowe wraz z monitorowanymi dworcami, dzięki którymi pasażerowie mogą czuć się bezpiecznie. Nowoczesne autobusy zakupione w ramach projektu to oprócz bezpieczeństwa ogromny komfort podróżowania również dla osób niepełnosprawnych. Sukcesem okazał się również zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych na najważniejszych przystankach (węzłach komunikacyjnych), które informują o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusów, a także o zmianie obowiązujących taryf czy zmianach w kursowaniu poszczególnych linii. Działa również System Informacji Pasażerskiej, dzięki któremu informacje o odjazdach autobusów można uzyskać również poprzez stronę internetową czy SMS-a. Wszystkie zastosowane już rozwiązania to ważny krok w kierunku nowoczesnej, przyjaznej dla pasażerów komunikacji miejskiej.


Źródła:

 1. Materiały Urzędu Miasta Kielce (Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce) dot. projektu, w tym m.in. zdjęcia inwestycji, materiały prasowe, materiały promocyjne, szczegółowy opis projektu (Kielce, lipiec 2014 r.).
 2. Strategia Rozwoju Województwa do roku 2020, Uchwała Nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
 3. Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 21 maja 2014 r. (Dokument przyjęty przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r.).
 4. www.projektkomunikacyjny.kielce.eu.

 

Udostępnij artykuł: