Raport NBS: Szansa której nie można przegapić

NBS 2016/03

Rynek bancassurance przechodził zmienne koleje losu. Poszukiwanie synergii we współpracy instytucji ubezpieczeniowych i banków ma długą tradycję w krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej, ale i tam dochodziło do sytuacji, które zaprzeczały samej istocie owej współpracy

Rynek bancassurance przechodził zmienne koleje losu. Poszukiwanie synergii we współpracy instytucji ubezpieczeniowych i banków ma długą tradycję w krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej, ale i tam dochodziło do sytuacji, które zaprzeczały samej istocie owej współpracy

Maciej Małek

W efekcie nadmiernego apetytu na profity wynikającego z faktu, że banki jako instytucje zaufania publicznego uzyskiwały dobre wyniki poprzez kanał dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, dochodziło do wielu naruszeń interesów klientów. Co więcej, nie zawsze mieli oni świadomość, jakie w istocie produkty nabywają, czego dotyczy zakres ochrony oraz kto jest końcowym beneficjentem. W trosce o przywrócenie właściwej relacji pomiędzy wystawcami polis, dystrybutorami i nabywcami produktów ubezpieczeniowych nadzorcy i regulatorzy wprowadzili szereg obostrzeń, które w zamyśle miały uczynić rynek bancassurance stabilnym, wiarygodnym i przejrzystym.

W naszych realiach znalazło to dwojaki wyraz. Z jednej strony Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń opracowały katalog dobrych praktyk, które uczestnicy procesu wdrażali na zasadzie dobrowolności do wewnętrznych regulaminów i procedur. Nabrało to konkretnego wymiaru w odniesieniu do podziału obowiązków, benefitów oraz informowania klientów o ekspozycji na ryzyko i zakresie ochrony wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy klientem a ubezpieczycielem za pośrednictwem banku. Jednocześnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w drodze dialogu z zainteresowanymi środowiskami opracował Rekomendację U zmierzającą do uporządkowania wszelkich budzących wątpliwości kwestii, w tej mierze związanych z czerpaniem profitów z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych na określonych warunkach i w oznaczonym czasie.

TrzeciAkapit

Kwestią szczególnego znaczenia pozostały powinności wynikające z europejskich regulacji określających wymogi w zakresie obowiązku informacyjnego (MIFiD). Praktycznym wyrazem opisanych tendencji i priorytetów na gruncie prawa było przyjęcie przez Sejm nowej Ustawy z dnia 15 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, obowiązującej z dniem 1 stycznia 2016, która doprecyzowała podstawowe prawa i obowiązki stron w sposób zgodny z regulacjami na poziomie Unii Europejskiej. O wadze i złożoności materii oraz randze wyzwania, jakie stanowi sprostanie wszystkim wynikającym stąd wymogom najlepiej świadczy fakt, że część przyjętych ustawowo rozwiązań obowiązywać będzie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: