Raport o rynku pracy w III kwartale 2014 r.

Raporty

Analizy NBP: W III kwartale 2014 r. wciąż wysoki popyt na pracę. W III kw. 2014 roku nastąpił dalszy wzrost liczby osób pracujących wg BAEL. W ujęciu rocznym zwiększyła się ona o 2,1% r/r wobec 1,7% r/r przed kwartałem. Na szybszy wzrost wskazują również statystyki raportowane przez firmy.

Liczba osób aktywnych zawodowo wzrosła na skutek wzrostu współczynnika aktywności zawodowej, głównie wśród osób w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym. Jednocześnie drugi kwartał z rzędu nastąpił spadek populacji osób w wieku powyżej 15 lat.

Dane o przepływach na rynku pracy wskazują na dalszy wzrost liczby osób napływających do zatrudnienia z bezrobocia jak również na spadek liczby osób napływających do bezrobocia bezpośrednio z nieaktywności.

Stopa bezrobocia w dalszym ciągu obniża się. Stopa bezrobocia BAEL obniżyła się w III kw. 2014 r. do 8,7% sa, tj. o 0,5 pp. wobec II kw. 2014 roku.

Dynamika wzrostu płac w gospodarce w III kw. 2014 r. nie zmieniła się i wyniosła 3,5% r/r. Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się do 3,5% r/r (wobec 4,1% r/r w II kw. 2014 r.) na skutek niższych niż przed rokiem zarobków w górnictwie.

Wzrost liczby osób pracujących przy nieznacznie niższym tempie wzrostu PKB skutkował obniżeniem się dynamiki wydajności pracy w gospodarce. Przy stabilnym wzroście płac, jednostkowe koszty pracy wzrosły: na podstawie danych BAEL do 2,3% r/r w III kwartale 2014 r. wobec 1,7% r/r w II kw. 2014 r.

W najnowszym raporcie znalazły się także następujące analizy pogłębione:

Jak interpretować zmiany w rejestrze bezrobotnych?

Dekompozycja przepływów opartych na rejestrze osób bezrobotnych pokazuje, że powolna redukcja skali bezrobocia związana jest głównie ze wzrostem liczby wyrejestrowań z powodu podjęcia pracy niesubsydiowanej, a w nieco mniejszym stopniu również z sukcesywnym zmniejszaniem się liczby osób rejestrujących się w UP po raz pierwszy. Jednocześnie rosnący udział osób rejestrujących się po raz kolejny może świadczyć o rosnącym problemie osób nie potrafiących znaleźć pracy na dłużej.

Na ile wzrost liczby wakatów w urzędach pracy odzwierciedla popyt na pracę w gospodarce?

Od połowy 2013 roku wyraźnie rośnie liczba ofert w urzędach pracy. Badania NBP wskazują, że częściowo efekt ten można tłumaczyć wzrostem odsetka wakatów zarejestrowanych w urzędach pracy do całkowitej liczby wolnych miejsc pracy w gospodarce. Nie ma jednak wątpliwości, że główną przyczyną tego zjawiska był wzrastający popyt na pracę.

Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w III kw. 2014 r.

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: