Raport specjalny Bancassurance: Bancassurance zagrożony?

BANK 2015/10

W branży finansowej przeżywamy wręcz tsunami regulacyjne. Wiele z procesowanych w parlamencie regulacji będzie miało wielowymiarowy wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych. Choćby przygotowywana w Sejmie ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zgodnie z założeniami ma wejść w życie od początku 2016 r.

W branży finansowej przeżywamy wręcz tsunami regulacyjne. Wiele z procesowanych w parlamencie regulacji będzie miało wielowymiarowy wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych. Choćby przygotowywana w Sejmie ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zgodnie z założeniami ma wejść w życie od początku 2016 r.

Bohdan Szafrański

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma wdrożyć do naszego porządku prawnego zapisy kilku dyrektyw i przepisów unijnych, w tym dyrektywę 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II (Dz.Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s.1). Również częściowo dyrektywy: 2011/89/UE z 16 listopada 2011 r. (dodatkowy nadzór nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego), 2013/14/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2013 r. (o działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami), 2009/65/WE (koordynacja przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)) i 2011/61/UE (dotyczy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych).

Celem nowej ustawy ma być lepsza ochrona klientów w relacjach z instytucjami ubezpieczeniowymi. Jak informowała w marcu tego roku KNF, zwłaszcza wdrożenie dyrektywy Wypłacalność II, umożliwi jej wzmocnienie ochrony klienta w ubezpieczeniach. Projekt ustawy zawierał też rozwiązania prokonsumenckie zaproponowane przez UKNF już w 2011 r. Zapowiedziano, że po uchwaleniu ustawy KNF przygotuje rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące m.in: zarządzania produktem – określone zostaną etapy i zasady, na jakich zakłady ubezpieczeń będą projektować, analizować i weryfikować produkt przed jego wprowadzeniem na rynek, jak również zasady, które będą obowiązywać w trakcie całego życia produktu, tak aby zakłady tworzyły, wprowadzały na rynek i posiadały w ofercie jedynie takie produkty ubezpieczeniowe, których cechy, w tym dotyczące ryzyka, opłat czy kanałów dystrybucji mogły spełniać oczekiwania klientów, do których oferta jest kierowana oraz badania adekwatności produktu (tzw. MiFID w ubezpieczeniach). Zakłady ubezpieczeń będą miały obowiązek oceniać, czy produkt oferowany konkretnemu klientowi jest odpowiedni do jego potrzeb, wiedzy, doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie i jego sytuacji finansowej oraz szerzej informować klienta o produkcie, co ograniczy ryzyko nietrafnej sprzedaży. KNF zapowiedział wskazanie ubezpieczycielom, jak mają analizować potrzeby klienta i jego możliwości (jeśli analiza wykaże, że produkt jest dla klienta nieodpowiedni, to zakład ubezpieczeń produktu nie zarekomenduje, a klient, który nadal będzie chciał go nabyć, będzie musiał odręcznie sporządzić treść oświadczenia, że jest świadomy ryzyka i jest zdecydowany na produkt, mimo negatywnej rekomendacji zakładu ubezpieczeń). Wydanie rekomendacji planowano na początku 2016 r. jeśli ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zostałaby przyjęta jeszcze w obecnej kadencji parlamentu.

Jaka jest kondycja rynku bancassurance? Zgodnie z raportem opublikowanym 16 czerwca przez PIU – Polski Rynek Bancassurance I Q 2015 – wysokość składki przypisanej brutto, pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu, wyniosła 2,8 mld zł, co stanowiło 39 proc. ogółu pozyskanych składek. Warto zauważyć, że w I kw. 2012 r. było to 5,4 mld zł, co stanowiło 57,4 proc. pozyskanych skł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: