Raport Specjalny Bancassurance: Gorzej już było

BANK 2017/10

Po fatalnym roku 2016 rynek ubezpieczeń na życie z komponentem inwestycyjnym zaczyna odrabiać straty. Pierwszy kwartał br. niespodziewanie przyniósł odwrócenie spadkowego trendu, trwającego przez całe minione 12 miesięcy. Niemal dwudziestoprocentowy przyrost składki przypisanej brutto zdaje się zarazem zaprzeczać opiniom, jakoby produkty z UFK nie odpowiadały potrzebom klientów.

Po fatalnym roku 2016 rynek ubezpieczeń na życie z komponentem inwestycyjnym zaczyna odrabiać straty. Pierwszy kwartał br. niespodziewanie przyniósł odwrócenie spadkowego trendu, trwającego przez całe minione 12 miesięcy. Niemal dwudziestoprocentowy przyrost składki przypisanej brutto zdaje się zarazem zaprzeczać opiniom, jakoby produkty z UFK nie odpowiadały potrzebom klientów.

Karol Materna

Wejście w życie, z dniem 1 kwietnia 2015 r., Rekomendacji U oraz wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w pozostałych kanałach zapoczątkowało okres dynamicznych zmian legislacyjnych na rynku ubezpieczeniowym, w dużym stopniu obejmujących również obszar ubezpieczeń na życie. Pół roku później zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a z początkiem 2016 r. branża musiała dostosować się do postanowień nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zmiana kluczowego dla rynku ubezpieczeń aktu prawnego motywowana była koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II, jednak twórcy nowych przepisów zawarli w nich również szereg rozwiązań o charakterze stricte prokonsumenckim.

Większość tych zapisów znajduje zastosowanie do sprzedaży ubezpieczeń z komponentem inwestycyjnym; zdaniem rządowych ekspertów w tym właśnie obszarze pozycja klienta była relatywnie najsłabsza. Obowiązki informacyjne sprzedawców polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) zostały istotnie rozszerzone, wprowadzono również sześćdziesięciodniowy okres odstąpienia od umowy ubezpieczenia inwestycyjnego lub wystąpienia z takowej umowy w przypadku produktów oferowanych w modelu grupowym. Po upływie tego okresu ubezpieczyciel ma prawo pobrać opłatę likwidacyjną, jednak zgodnie z przepisami nie może ona przekroczyć 4% wartości wpłaconych środków.

Nie mniej doniosłe skutki dla rynku miały nowe reguły wynagradzania pośredników i agentów, a więc również banków oferujących ubezpieczenia na życie. Przeniesiony wprost z Rekomendacji U i wytycznych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń zakaz pobierania wynagrodzenia przez ubezpieczającego działającego na cudzy rachunek przesądził o przyszłości grupowego modelu sprzedaży polis. Na rentowność sprzedaży polis z UFK miała także wpływ konieczność rozkładania wynagrodzeń pośredników oferujących takie produkty na raty, wypłacane proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy (lub w okresie pięciu lat w przypadku umów zawieranych na dłuższy czas). Eksperci Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych ocenili, iż nowe regulacje przełożą się na niższe nawet o 80% honoraria agentów. To bynajmniej nie koniec zmian w regulacjach dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego: w parlamencie trwają właśnie prace nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, dostosowującym polskie prawo do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. (tzw. dyrektywa IDD).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: