Raport specjalny Bancassurance: UFK na dziejowym zakręcie

BANK 2016/10

Na przestrzeni kilkunastu miesięcy polska branża ubezpieczeniowa przeżyła regulacyjne tsunami w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Praktycznie w tym samym czasie, kiedy zaczęły obowiązywać nowe zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe, a kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych rozciągnięto na cały rynek finansowy, parlament uchwalił nową ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Na przestrzeni kilkunastu miesięcy polska branża ubezpieczeniowa przeżyła regulacyjne tsunami w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Praktycznie w tym samym czasie, kiedy zaczęły obowiązywać nowe zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe, a kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych rozciągnięto na cały rynek finansowy, parlament uchwalił nową ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Jerzy Majka

Ten akt prawny, który – z pewnymi wyjątkami – obowiązywać zaczął wraz z początkiem 2016 r. to już trzecia na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza gruntowna zmiana reguł na rynku ubezpieczeniowym. Pierwszą w realiach gospodarki rynkowej ustawę o działalności ubezpieczeniowej parlament przyjął 28 lipca 1990 r. Wraz z początkiem nowego tysiąclecia rozpoczęły się prace nad nowym zbiorem aktów prawnych, w kompleksowy sposób regulujących sytuację na polskim rynku ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Efektem tych prac był uchwalony przez Sejm 23 maja 2003 r. pakiet trzech ustaw:

  • o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  • o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

{module BanerB1}

Nie tylko Solvency II

Główną przesłanką dla dokonania gruntownej zmiany pierwszego z wymienionych aktów prawnych była implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II. Nowelizacja prawa ubezpieczeniowego nie ograniczyła się jednak do uczynienia zadość unijnym wymogom. Autorzy projektu deklarowali również konieczność wzmocnienia pozycji ubezpieczonych, w szczególności w przypadku umów ubezpieczenia na cudzy rachunek i polis na życie o charakterze inwestycyjnym, również z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania w sporej części stanowią transpozycję zapisów umieszczonych uprzednio w Rekomendacji U oraz wytycznych KNF dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w pozostałych kanałach.

Legislator szczegółowo określił zakres informacji, które zakład ubezpieczeń jest obowiązany przekazać klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Informacje te mają być przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały oraz przekazane ubezpieczonemu na piśmie lub innym trwałym nośniku. Warunkiem zakupu produktu inwestycyjnego jest także przeprowadzenie analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego; jej celem ma być precyzyjne dobranie oferty odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom klienta. Rozwiązaniem wywodzącym się z Rekomendacji U i wytycznych jest również zakaz pobierania wynagrodzenia tudzież innych korzyści związanych z oferowaniem ubezpieczeń przez ubezpieczającego działającego na cudzy rachunek, szczególnie w przypadku polis sprzedawanych w systemie grupowym. Ustawodawca dopuścił wprawdzie możliwość pokrywania kosztów składki przez ubezpieczonego, jednakże jest to możliwe tylko w przypadku wyrażenia przezeń stosownej zgody. Regulacja ta nie znajduje zastosowania jedynie do polis grupowych obejmujących pracowników, ich rodziny oraz członków organizacji pozarządowych, samorządów branżowych i związków zawodowych.

{module BanerB2}

Prowizja na raty

Nowe przepisy określiły również zasady odstępowania od inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych w okresie trwania ochrony. Ubezpieczyciel obowiązany ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: