Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2022 – KDPW_CCP | Izba rozliczeniowa KDPW_CCP będzie rozliczać transakcje repo

BANK 2022/03

KDPW_CCP, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej KDPW, to autoryzowana zgodnie z unijnym rozporządzeniem EMIR izba rozliczeniowa odpowiedzialna za rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu i OTC. KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.

Fot. KDPW

KDPW_CCP, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej KDPW, to autoryzowana zgodnie z unijnym rozporządzeniem EMIR izba rozliczeniowa odpowiedzialna za rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu i OTC. KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.

Izba gwarantuje rozliczenie transakcji w walutach PLN i EUR zawieranych na rynku regulowanym GPW i BondSpot, a także rozliczenie transakcji zawartych w instrumentach pochodnych na rynku regulowanym GPW, nominowanych w walucie PLN. Ponadto KDPW_CCP gwarantuje rozliczenie transakcji w walutach PLN i EUR zawartych w alternatywnych systemach obrotu prowadzonych przez GPW, BondSpot i Treasury BondSpot Poland (TBSP). Trzecim obszarem rozliczeń jest rynek derywatów OTC także rozliczany dla walut PLN i EUR.

W 2020 r. izba weszła w nowy segment rynku finansowego i rozpoczęła rozliczanie transakcji z segmentu kasowego Treasury BondSpot Poland. Dla uczestników tego rynku znacząco poprawiło się bezpieczeństwo rozliczeń, wpływając pozytywnie na płynność hurtowego rynku obligacji w Polsce, a tym samym na ich wycenę. Rozliczanie transakcji poprzez izbę rozliczeniową zapewnia pełną ich anonimowość na tym rynku i pozwala w sposób istotny zmitygować ryzyko rozliczeń transakcji, a także wyeliminować problem limitów na ryzyko kontrpartnera.

Kolejnym krokiem w rozwoju usług izby i poprawy bezpieczeństwa rozliczeń na polskim rynku finansowym jest uruchomienie z dniem 25 kwietnia 2022 r. usługi rozliczania transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland. Wspólnie z BondSpot i uczestnikami rynku izba wypracowała model rozliczeń transakcji repo TBSP w KDPW_CCP z rozrachunkiem w KDPW, model zarządzania ryzykiem, model raportowania transakcji repo to repozytorium transakcji (SFTR) oraz zasady wymiany komunikatów postrozliczeniowych.

Rozszerzona działalność KDPW_CCP będzie polegała na rozliczaniu transakcji warunkowych repo zawieranych w obrocie zorganizowanym (alternatywny system obrotu TBSP). Izba rozliczeniowa będzie przyjmowała do rozliczeń klasyczne transakcje repo, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe (SPW) rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem obligacji indeksowanych.

Transakcje repo będą objęte systemem zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji organizowanym przez KDPW_CCP od momentu przyjęcia ich do systemu rozliczeń KDPW_CCP.

Izba KDPW_CCP przygotowała w związku z tym regulacje określające w szczególności sposób prowadzenia rozliczeń transakcji repo, obsługę braku rozrachunku transakcji (zawieszenia rozrachunku), obsługę niewypłacalności uczestnika rozliczającego. W celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z przyjmowania do rozliczeń transakcji repo, KDPW_CCP będzie wyznaczała wymaganie depozytowe z następującego tytułu:

  • SPAN – zabezpiecza możliwe straty w sytuacji konieczności zamknięcia portfela przy założeniu niekorzystnych zmian cen/rentowności obligacji;
  • zmiany stopy repo – zabezpiecza możliwe straty w sytuacji konieczności zamknięcia portfela przy założeniu niekorzystnych zmian stopy repo;
  • wyrównania do rynku – depozyt zabezpieczający zmianę bieżącej wartości portfela w wyniku obserwowanych zmian cen na rynku;
  • ryzyka płynności i koncentracji.


Depozyty zabezpieczające wyznaczane są dla każdego konta rozliczeniowego/zagregowanego odrębnie. Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie uczestnika rozliczającego jest równe sumie wymagań depozytowych na poszczególnych kontach rozliczeniowych lub zagregowanych. Dodatkowo transakcje repo będą zabezpieczone środkami funduszu zabezpieczającego rozliczane wszystkie transakcje zawierane w alternatywnych systemach obrotu organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz przez BondSpot SA. Sposób zabezpieczania pozostałych rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko płynności czy ryzyko operacyjne, będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach stosowanych w zakresie rozliczeń innych rodzajów transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR, KDPW_CCP złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o rozszerzenie działalności dla nowego segmentu rozliczeń. Decyzja KNF potwierdzająca autoryzację KDWP_CCP dla transakcji repo została podjęta w dniu 3 marca 2022 r. Od 12 stycznia br. uczestnicy mogą natomiast korzystać ze środowiska testowego dla nowej usługi.

Udostępnij artykuł: