Raport specjalny: Praktyczne aspekty egzekucji z nieruchomości

BANK 2014/04

Egzekucja z nieruchomości uważana jest za jeden z najbardziej zawiłych i złożonych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Choć jest procesem długotrwałym i kosztownym, staje się coraz bardziej powszechnym środkiem dochodzenia należności. Znaczący wpływ mają na to zmiany wprowadzone przez Ustawę z 16 września 2011r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 3 maja 2012r.

Egzekucja z nieruchomości uważana jest za jeden z najbardziej zawiłych i złożonych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Choć jest procesem długotrwałym i kosztownym, staje się coraz bardziej powszechnym środkiem dochodzenia należności. Znaczący wpływ mają na to zmiany wprowadzone przez Ustawę z 16 września 2011r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 3 maja 2012r.

Michał Rączkowski, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Partnerska
Anna Paterak-Konon, prawnik, Kancelaria Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Partnerska

Skutki zajęcia nieruchomości

Pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości jest zajęcie. Etap ten ma niezwykle doniosłe znaczenie, przede wszystkim ze względu na skutki przewidziane w art. 930 k.p.c., które są swoistym mechanizmem ochrony wierzyciela przez próbą udaremnienia egzekucji przez dłużnika.

Po pierwsze – rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie, co oznacza, że czynność prawna, na podstawie której nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości jest ważna, ale bezskuteczna dla toczącego się postępowania egzekucyjnego. Egzekucja z nieruchomości będzie toczyć się tak, jak gdyby do rozporządzenia nieruchomością nie doszło. Nieważne natomiast będą wszystkie czynności prawne polegające na obciążeniu nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem osobistym, a także rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym. W przypadku wpisania hipoteki przymusowej po zajęciu nieruchomości, wierzytelność zabezpieczona tą hipoteką nie będzie korzystać z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego dla należności zabezpieczonych hipotecznie. Nieważne będzie także rozporządzenie przedmiotami, które zostały zajęte wraz z nieruchomością.

Koszty na etapie opisu i oszacowania

Opis i oszacowanie nieruchomości jest etapem często, zupełnie niepotrzebnie, unikanym przez wierzycieli. Główną tego przyczyną są koszty ponoszone przez nich. Faktem jest, że wynagrodzenie biegłego za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości może wynieść nawet klika tysięcy złotych. Koszty te nie powinny jednak być powodem unikania tego etapu postępowania.

Rozważając złożenie wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości, wierzyciel powinien pamiętać o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze – zgodnie z art. 1025 k.p.c. koszty są zaspakajane w pierwszej kategorii, zatem w przypadku skutecznej egzekucji skorzystają z pierwszeństwa zaspokojenia. Po drugie – szacowania nieruchomości dokonuje, zgodnie z art. 948 k.p.c., powołany przez komornika biegły. Dla potrzeb postępowania egzekucyjnego nieruchomość może być oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości uzyskane w oparciu o przepisy Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Może to być także osoba wpisana na listę biegłych sądowych, prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego pod warunkiem, że ma uprawnienia nadane w trybie określonym przez ww. ustawę. Możliwe jest także, aby to wierzyciel, wnoszą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: