Raporty: Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu

FN 2014/04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Raport powstał w Departamencie Ryzyka Nieruchomości i Monitorowania Inwestycji mBanku Hipotecznego SA Ludność Poznań i sąsiadujący gminy powiatu poznańskiego zamieszkuje ok. 1 mln osób. Powiat poznański jest największym pod względem powierzchni powiatem w województwie wielkopolskim, stanowi zaplecze gospodarcze i mieszkalne Poznania. Zdecydowaną większość aglomeracji poznańskiej stanowią mieszkańcy miasta (ok. 54 proc.). Od 2007 r. w Poznaniu utrzymuje się dodatni przyrost naturalny, przy jednocześnie rejestrowanym ujemnym saldzie migracji. Obserwowany jest stopniowy odpływ ludności z miasta w kierunkach podmiejskich. Potwierdzają to dane informujące o stałym wzroście liczby ludności w powiecie poznańskim.

Raport powstał w Departamencie Ryzyka Nieruchomości i Monitorowania Inwestycji mBanku Hipotecznego SA Ludność Poznań i sąsiadujący gminy powiatu poznańskiego zamieszkuje ok. 1 mln osób. Powiat poznański jest największym pod względem powierzchni powiatem w województwie wielkopolskim, stanowi zaplecze gospodarcze i mieszkalne Poznania. Zdecydowaną większość aglomeracji poznańskiej stanowią mieszkańcy miasta (ok. 54 proc.). Od 2007 r. w Poznaniu utrzymuje się dodatni przyrost naturalny, przy jednocześnie rejestrowanym ujemnym saldzie migracji. Obserwowany jest stopniowy odpływ ludności z miasta w kierunkach podmiejskich. Potwierdzają to dane informujące o stałym wzroście liczby ludności w powiecie poznańskim.

Kierunki migracji mieszkańców

Czynnikami wpływającymi na migrację mieszkańców są m.in.: podniesienie jakości życia (zamiana mieszkania na dom), niższe ceny nieruchomości, dobra infrastruktura komunikacyjna, usługowa i handlowa oraz wysoki stopień uprzemysłowienia terenów podmiejskich. Zmieniający się charakter gmin na bardziej miejski powoli i naturalnie zaciera granice administracyjne w aglomeracji. Procesy urbanizacyjne miasta, oprócz uzupełniania istniejącej zabudowy, zakładają również rozbudowę miasta w kierunku zachodnim i północnym.

Liczba mieszkańców w Poznaniu wynosi ok. 550 tys. osób. Prognoza demograficzna dla miasta jest spójna z ogólnokrajową tendencją starzenia się społeczeństwa. W perspektywie najbliższych 30 lat liczba ludności w mieście ulegnie zmniejszeniu o ok. 8,5 proc. Aktualnie najliczniejszą grupą są osoby w wieku produkcyjnym (w miarę upływu lat liczba ta będzie spadać, a grupą, w której liczba osób będzie rosła, stanowić będą osoby w wieku poprodukcyjnym).

W Poznaniu najliczniej zamieszkiwanymi dzielnicami są Stare i Nowe Miasto. Największe zaludnienie w stosunku do powierzchni obserwowane jest w dzielnicach Grunwald i Wilda, zaś najmniejsze w Jeżycach i Nowym Mieście. Wynika to przede wszystkim z wielkości obszaru zajmowanego przez daną dzielnicę, ale również może odzwierciedlać ocenę atrakcyjności danego rejonu miasta w opinii mieszkańców.

Wszystkie dzielnice w Poznaniu odnotowały niewielki wzrost liczby mieszkańców. O ok. 1 proc. wzrosła liczba mieszkańców w dzielnicach Wilda i Jeżyce, a najmniejszy, bo ok. 0,2 proc., wzrost odnotowano na terenie Nowego Miasta.

Rynek pracy

Poznań utożsamiany jest przede wszystkim z oszczędnością i przedsiębiorczością mieszkańców. Kondycja gospodarcza miasta opiera się na wieloletniej tradycji związanej z organizacją Międzynarodowych Targów Poznańskich (w trakcie roku odbywa się ok. 60 różnych imprez targowych). Rozmiar przedsięwzięcia i marka targów umożliwiła sprawny rozwój towarzyszących dziedzin gospodarki, m.in. handlu, usług czy przemysłu. Dobre położenie geograficzne, duży zasób wykwalifikowanej kadry pracowniczej, w połączeniu z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, wpłynęły na dość silną pozycję gospodarczą miasta.

W Poznaniu pracuje ok. 315 tys. mieszkańców. Dane GUS wskazują, że najwięcej osób zatrudnionych jest m.in. w handlu i naprawach (w tym m.in. transport, hotele, gastronomia, łączność, gospodarka magazynowa) oraz w pozostałych usługach.

W Poznaniu pracuje ok. 315 tys. mieszkańców. Dane GUS wskazują, że najwięcej osób zatrudnionych jest m.in. w handlu i naprawach (w tym m.in. transport, hotele, gastronomia, łączność, gospodarka magazynowa) oraz w pozostałych usługach.

Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowią małe i średnie firmy. Zarejestrowanych jest ponad 13,5 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła ok. 4,1 proc. W aglomeracji poznańskiej swoją siedzibę mają m.in. tacy pracodawcy, jak: Apator Poznań S.A., Bridgestone Poznań Sp. z o.o., Exide Technologies S.A., Nivea Polska S.A., Polska Kampania Piwowarska S.A., Unilevel Polska S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Wyborowa S.A. Liczba firm z kapitałem zagranicznym jest jedną z najwyższych w kraju.

Dobre prognozy ekonomiczno-gospodarcze miasta, jedna z najniższych w kraju stopa bezrobocia oraz rosnące przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wpływają na zasobność portfeli mieszkańców Poznania, w tym również na popyt na mieszkania. W perspektywie ostatnich kilku lat relacja wynagrodzenia do dostępności 1 m² mieszkania ulega poprawie. W 2013 r. w Poznaniu za przeciętne miesięczne wynagrodzenie można było kupić ok. 0,78 m² mieszkania.

W przypadku osób zatrudnionych na terenie Poznania i sąsiadujących gmin obserwowane jest zjawisko tzw. przepływu siły roboczej. Oznacza to, że znaczna część mieszkańców dojeżdża do pracy do innej gminy niż ta, w której mieszka. Zjawisko to dotyczy również mieszkańców Poznania, którzy zatrudnieni są na terenie sąsiednich gmin.

Budownictwo mieszkaniowe

W Poznaniu w 2013 r. oddano 2,6 tys. mieszkań do użytkowania, co w porównaniu z 2012 r. pokazuje niewielki spadek (↓ ok. 5 proc. r/r). Sytuacja ta jest konsekwencją wprowadzenia (21.04.2012 r.) ustawy deweloperskiej. Deweloperzy, którzy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: