Rating kredytowy Idea Banku w dół, perspektywa negatywna

Z rynku

Agencja EuroRatinga obniżył rating Idea Banku o jeden stopień do BB- z BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Agencja EuroRatinga obniżył rating Idea Banku o jeden stopień do BB- z BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu #IdeaBank #rating #EuroRating @IdeaBankSA

"Przeprowadzona aktualizacja i obniżenie ratingu kredytowego Idea Bank S.A. związana jest z opublikowaniem przez bank informacji o utworzeniu wysokich rezerw i odpisów aktualizujących, które obciążą wyniki finansowe za II. kwartał br." - czytamy w komunikacie.

Wysoka strata finansowa

EuroRating bierze pod uwagę fakt, że wysoka strata, jaką Idea Bank wykaże w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2018 r., znacząco obniży wartość kapitałów własnych banku, co negatywnie wpłynie także na poziom regulacyjnych współczynników kapitałowych. W efekcie Idea Bank nie będzie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych określonych przez nadzór finansowy.

Agencja bierze jednak pod uwagę fakt, że niedobory (w szczególności na poziomie jednostkowym) nie będą wysokie i planowane przez bank działania zaradcze powinny pozwolić na osiągnięcie przez współczynniki kapitałowe w ciągu kilku kwartałów wymaganych poziomów, podano również."EuroRating zakłada ponadto, że (pomimo pogorszenia w ostatnim czasie sytuacji w tym zakresie) Idea Bank zdoła utrzymać dodatnią rentowność na podstawowej działalności (po korekcie o wpływ zdarzeń jednorazowych), co pozwoli bankowi na stopniowe zwiększanie wartości kapitału własnego i ponowny wzrost jego udziału w sumie pasywów" - czytamy dalej.

Istotne czynniki ryzyka

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia istotne czynniki ryzyka, które w ocenie agencji mogą w perspektywie średnioterminowej wpłynąć na dalszy wzrost poziomu ryzyka kredytowego banku. EuroRating zalicza do nich m.in. ewentualną ostateczną wypłatę klientom odszkodowań z tytułu sprzedaży obligacji spółki GetBack w wartości wyższej niż utworzone obecnie rezerwy; ryzyko reputacyjne dla działalności operacyjnej związane z zaangażowaniem przez Idea Bank w sprzedaż tych obligacji; ryzyko dalszego pogorszenia znormalizowanych wyników finansowych; a także rozważane połączenie Idea Banku z bankiem Getin Noble Bank (który posiada duży portfel walutowych kredytów hipotecznych, charakteryzuje się gorszym wyposażeniem w kapitał i od dłuższego czasu ma problemy z osiągnięciem dodatniej rentowności), podano także."Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3" - czytamy dalej.Negatywnie na bieżący poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać: podjęcie ostatecznej decyzji o połączeniu z Getin Noble Bankiem; ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych znormalizowanych wyników z działalności operacyjnej; dalszy spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów; a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej, podkreślono w materiale.Czytaj także: Odpisy i rezerwy Idea Banku obciążą wynik grupy Getin Holding za II kwartał 2018 r. >>>"Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; poprawa jakości portfela kredytów; większe pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości; wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań oraz zmniejszenie luki terminowej/ płynnościowej między depozytami a kredytami; a także zwiększenie dywersyfikacji działalności grupy" - podsumowano.EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), a nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: