RCL: projekt ustawy o PPK może być sprzeczny z konstytucją

Mój plan emerytalny

Część przepisów zaktualizowanego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) może budzić wątpliwości w kontekście zgodności z zapisami Konstytucji RP, uważa Rządowe Centrum Legislacji (RCL).

Ludziki przedstawiające starsze osoby otoczone monetami
Fot. stock.adobe.com/beeboys

Część przepisów zaktualizowanego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) może budzić wątpliwości w kontekście zgodności z zapisami Konstytucji RP, uważa Rządowe Centrum Legislacji (RCL).

Projekt ustawy o #PPK może być sprzeczny z konstytucją - twierdzi RCL

RCL pragnie podziękować za uwzględnienie niektórych uwag zgłoszonych w toku uzgodnień. Aktualne pozostają jednak nieuwzględnione i niewyjaśnione uwagi RCL zgłoszone w piśmie z dnia 26 marca 2018 r. Powyższe dotyczy:1) zamieszczenia w projekcie ustawy przepisów, które jako potencjalnie prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania, mogą budzić wątpliwości w kontekście zasady wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP, w szczególności:2) przepisów przyznających, z mocy samej ustawy, towarzystwu funduszy inwestycyjnych (TFI) będącemu spółką zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) status 'wyznaczonej instytucji finansowej' (art. 50 projektu, poprzednio art. 55) niezależnie od spełnienia przez nie wymogów, które w przypadku innych TFI (oraz zakładów ubezpieczeń i towarzystw emerytalnych) muszą być spełnione w celu uzyskania przez nie wpisu do ewidencji PPK - czytamy w uwagach RCL do projektu.

Co nie podoba się RCL?

Centrum zwróciło też uwagę, że w art. 30 ust. 3 projektu (poprzednio art. 29 ust. 3) przewidziano, iż bieg przedawnienia roszczeń z tytułu składek odprowadzonych do PPK nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, w okresie zatrudnienia u danego podmiotu zatrudniającego - co oznaczać będzie, iż w skrajnym przypadku termin przedawnienia nie będzie biegł nawet przez kilkadziesiąt lat."Rozwiązanie to nie zostało opatrzone pogłębionym uzasadnieniem, w szczególności nie wykazano braku naruszenia zasady pewności prawnej wynikającej z art. 2 Konstytucji RP w kontekście funkcji instytucji przedawnienia (uzasadnienie projektu w tej części nie uległo zmianie, nie uwzględniając nawet zmienionej w projekcie długości okresu przedawnienia)" - czytamy dalej w uwagach.RCL odniosło się także do braku pogłębionego uzasadnienia zmiany w art. 115 projektu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) definicji pojęcia "pracownik", skutkującego istotnym poszerzeniem zakresu jej zastosowania oraz wprowadzeniem zasady odpowiedniego stosowania do "nowej" kategorii osób objętych przepisami ustawy o PPE przepisów tej ustawy "o stosunku pracy i pracodawcy" - aktualne pozostają w tym zakresie wątpliwości wskazane w piśmie RCL, w tym natury konstytucyjnej.

"W projekcie nie wyjaśniono ani nie doprecyzowano także regulacji art. 25 ust. 5 u.p.p.e., w którym przewiduje się wnoszenie wpłat do PPK również 'bezpośrednio przez uczestnika, który nie jest zatrudniony u pracodawcy na jego rachunek w programie' (niejasne jest bowiem określenie 'uczestnik, który nie jest zatrudniony u pracodawcy')" - napisano także.Po dodatkowej analizie projektu, RCL wskazał ponadto na konieczność doprecyzowania relacji między regulacjami projektu a ustawami regulującymi funkcjonowanie instytucji finansowych - w świetle art. 49 projektu. Nakaz stosowania odpowiednio, wobec instytucji finansowych, przepisów powołanych ustaw nie może obejmować zawartych w nich przepisów o sankcjach administracyjnych oraz przepisów karnych. Standardy właściwego formułowania takich przepisów zakazują stosowania analogii i wymagają dochowania szczególnej precyzji, podano również."RCL zauważa ponadto, iż projekt wymaga dopracowania pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym, co będzie mogło zostać dokonane na etapie komisji prawniczej" - podsumowano.W ramach systemu PPK, w pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5% dla pracodawcy i 2% dla pracownika. Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę - w wysokości do 2,5% wynagrodzenia oraz pracownika - w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: