Realna dynamika płac coraz bliżej poziomu sprzed pandemii

Komentarze ekspertów

Zgodnie z opublikowanymi 17 grudnia 2020 r. danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie do 4,9% r/r wobec 4,7% w październiku, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (4,7%) i zgodnie z naszą prognozą (4,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w listopadzie o 1,8% r/r, a 3-miesięczna średnia dynamika wynagrodzeń wyniosła w listopadzie 1,9%. Warto odnotować, że średnia ta rośnie od lipca br., a w listopadzie ukształtowała się ona nieznacznie poniżej poziomu odnotowanego w lutym (2,8%), a więc w miesiącu, w którym pandemia nie wywierała jeszcze silnego negatywnego wpływu na rynek pracy ‒ podkreśla Jakub Borowski, Główny Ekonomista, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jakub Borowski
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole

Zgodnie z opublikowanymi 17 grudnia 2020 r. danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie do 4,9% r/r wobec 4,7% w październiku, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (4,7%) i zgodnie z naszą prognozą (4,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w listopadzie o 1,8% r/r, a 3-miesięczna średnia dynamika wynagrodzeń wyniosła w listopadzie 1,9%. Warto odnotować, że średnia ta rośnie od lipca br., a w listopadzie ukształtowała się ona nieznacznie poniżej poziomu odnotowanego w lutym (2,8%), a więc w miesiącu, w którym pandemia nie wywierała jeszcze silnego negatywnego wpływu na rynek pracy ‒ podkreśla Jakub Borowski, Główny Ekonomista, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Do zwiększenia tempa wzrostu płac pomiędzy wrześniem a październikiem przyczyniły się niska ubiegłoroczna baza oraz efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba ta była o 1 mniejsza niż przed rokiem, podczas gdy w listopadzie była ona o 1 większa niż w 2019 r.), który oddziaływał w kierunku zwiększenia dynamiki płac pracowników zatrudnionych na akord.

Wprowadzone w związku z drugą falą pandemii obostrzenia będą ograniczać nominalną dynamikę płac w przedsiębiorstwach w grudniu br. i w I kw. 2021 r., jednak ich wpływ nie będzie znaczący

Dane o dynamice płac w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie potwierdzają, że hibernacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach i związany z nią tylko nieznaczny wzrost bezrobocia po wybuchu pandemii znacząco ograniczyły negatywny wpływ pandemii na poziom wynagrodzeń.

Oczekujemy, że wprowadzone w związku z drugą falą pandemii obostrzenia będą ograniczać nominalną dynamikę płac w przedsiębiorstwach w grudniu br. i w I kw. 2021 r., jednak ich wpływ nie będzie znaczący. Ponadto, spodziewane wyraźne i trwałe obniżenie inflacji w grudniu  br. (por. MAKROpuls z 15.12.2020) będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia realnej dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw.

Czytaj także: GUS: płace w firmach wzrosły, zatrudnienie spadło w listopadzie, przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5484,07 zł

Nieznaczny wpływ zwiększonych obostrzeń na zatrudnienie

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się w listopadzie do -1,2% r/r wobec -1,0% w październiku, kształtując się powyżej naszej prognozy (-1,7%) i konsensusu rynkowego (-1,5% r/r). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w listopadzie o 0,6 tys. osób wobec wzrostu o 5,9 tys. osób w październiku, co jest jego najniższym przyrostem w listopadzie od 2012 r. Jednocześnie zatrudnienie w listopadzie było nadal znacząco (o 127,0 tys.) niższe niż w lutym br.

Wyraźnego wzrostu zatrudnienia w firmach oczekujemy w II poł. 2021 roku

Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu w listopadzie sugerują, że łączny wpływ obowiązujących bądź wprowadzonych w listopadzie obostrzeń (głównie zamknięcia szkół i sklepów w galeriach handlowych, a także ograniczenia działalności hoteli i lokali gastronomicznych) na zatrudnienie w listopadzie był nieznaczny.

Oczekujemy, że wypadkową uruchomienia programu wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii („tarczy 2.0” – por. MAKROmapa z 30.11.2020) oraz oczekiwanego przez nas wysokiego poziomu obostrzeń w grudniu br. i w I kw. 2021 r. będą niewielkie zmiany zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach. Wyraźnego wzrostu zatrudnienia w firmach oczekujemy w II poł. 2021 roku.

Czytaj także: NBP: inflacja bazowa wzrosła mdm do 4,3 proc. w listopadzie

Spadek konsumpcji w IV kw. może być mniejszy niż oczekiwaliśmy

Dane z 17 grudnia 2020 r. o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie sygnalizują, że stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu br. może ukształtować się nieznacznie poniżej naszej prognozy (6,7% wobec 6,1% w listopadzie), a jej wzrost będzie głównie efektem oddziaływania czynników sezonowych.

Dane z 17 grudnia 2020 r. o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji

Lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy konsumpcji w IV kw. (-4,0% r/r wobec 0,4% w III kw.), jednak pełniejsza ocena tego ryzyka będzie możliwa po zaplanowanej na poniedziałek publikacji danych o listopadowej sprzedaży detalicznej.

Wsparciem dla naszego scenariusza spadku konsumpcji w IV kw. są również opublikowane dzisiaj przez GUS dane o grudniowej koniunkturze konsumenckiej. Wskazują one wprawdzie na poprawę ocen dotyczących zarówno bieżącej jak i przyszłej sytuacji w porównaniu z listopadem br., nadal jednak oceny te kształtują się na niskim (zbliżonym do notowanego w czerwcu br.) poziomie.

Dane z 17 grudnia 2020 r. o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Jakub Borowski,

Główny Ekonomista,

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: