Realny fundusz płac rośnie najwolniej od 2016 r.

Komentarze ekspertów

Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w listopadzie do 5,3% r/r wobec 5,9% w październiku, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (5,9%) oraz naszej prognozy (6,2%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w listopadzie o 2,6% r/r wobec wzrostu o 3,4% w październiku.

Jakub Borowski
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole

Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w listopadzie do 5,3% r/r wobec 5,9% w październiku, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (5,9%) oraz naszej prognozy (6,2%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w listopadzie o 2,6% r/r wobec wzrostu o 3,4% w październiku.

Nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w listopadzie do 5,3% r/r wobec 5,9% w październiku #płace #wynagrodzenia #zatrudnienie #GUS #CreditAgricole

W listopadzie 3-miesięczna średnia krocząca dla rocznej nominalnej dynamiki płac w przedsiębiorstwach wyniosła 5,9%, co było poziomem najniższym od lipca 2017 r. Stanowi to silne wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w ostatnich miesiącach rosnący negatywny wpływ na nominalną dynamikę wynagrodzeń mają obniżający się stopień wykorzystania mocy wytwórczych, a także coraz ostrożniejsza polityka płacowa firm, które przygotowują się na zmiany regulacyjne na polskim rynku pracy. Zmiany te, oddziałujące w kierunku wzrostu kosztów pracy, obejmują wejście w życie Pracowniczych Programów Kapitałowych, a także zapowiadany silny wzrost płacy minimalnej w kolejnych latach. Znaczące podniesienie płacy minimalnej zwiększy presję na wzrost również tych wynagrodzeń, które dziś wyraźnie przewyższają poziom minimalnego wynagrodzenia (nastąpi korekta siatki płac). Negatywna dla dynamiki wynagrodzeń jest również utrzymująca się niepewność wokół planów zniesienia ograniczenia dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – tzw. trzydziestokrotności. Choć projekt ustawy został wycofany, oczekiwane konsultacje społeczne w tej sprawie sygnalizują wysokie prawdopodobieństwo zniesienia trzydziestokrotności w późniejszym terminie.Czytaj także: GUS: płace i zatrudnienie w listopadzie w górę. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 5229,44 zł >>>

Wzrost zatrudnienia po trzech miesiącach spadku

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się w listopadzie do 2,6% r/r wobec 2,5% w październiku, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (2,5%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w listopadzie o 11,5 tys. osób wobec spadku o 2,7 tys. osób w październiku. Do znaczącego wzrostu zatrudnienia w ujęciu miesięcznym w listopadzie przyczynił się efekt niskiej bazy, związany z silnym skumulowanym zmniejszeniem zatrudnienia w okresie sierpień – październik br. (o 13,9 tys. osób). Uważamy, że odnotowany w listopadzie znaczący wzrost zatrudnienia miał charakter przejściowy. W kolejnych miesiącach (z wyłączeniem stycznia 2020 r., w którym nastąpi coroczna rewizja danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach i związany z tym skokowy wzrost zatrudnienia w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) oczekujemy stagnacji zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Stagnacja ta będzie efektem postępujących procesów restrukturyzacyjnych wywołanych rosnącymi kosztami pracy. Podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach procesy te przyspieszą, do czego przyczyni się silny wzrost płacy minimalnej w styczniu 2020 r.Czytaj także: Spada tempo wzrostu płac i zatrudnienia >>>

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach obniżyła się w listopadzie do 5,3% r/r (najniżej od grudnia 2016 r.) wobec 5,9% w październiku i 6,7% w III kw. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w IV kw. br. tempo wzrostu konsumpcji obniży się do 3,8% wobec 3,9% w III kw. W kolejnych kwartałach 2020 r. oczekujemy dalszego stopniowego obniżenia dynamiki konsumpcji. Wsparciem dla naszego scenariusza są opublikowane dziś przez GUS wyniki grudniowego badania koniunktury konsumenckiej. W grudniu br. odnotowano spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej do poziomu najniższego od grudnia 2018 r., do czego w znacznym stopniu przyczyniło się pogorszenie ocen dotyczących zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych dwunastu miesiącach.Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.
Źródło: Crédit Agricole
Udostępnij artykuł: