Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego 2014

EDS 2014

... mamy już za sobą. Paradoksalnie, nie dla wszystkich były to dobre lata. Nadmiar bogactwa bywa kłopotem, zwłaszcza gdy nie wiemy, co z nim począć.

... mamy już za sobą. Paradoksalnie, nie dla wszystkich były to dobre lata. Nadmiar bogactwa bywa kłopotem, zwłaszcza gdy nie wiemy, co z nim począć.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Tak czy inaczej lata 2007-2013 radykalnie zmieniły polski krajobraz. Ten metropolitarny, powiatowy, ale igminny. Poprawie uległy nie tylko infrastruktura komunalna idrogowa, ale obiekty uzytecznosci publicznej, gospodarka wodno-sciekowa, zagospodarowanie odpadów, ochrona zdrowia, sport i rekreacja, bezpieczenstwo. Wymieniac mozna by długo. Wefekcie poprawiła sie estetyka i funkcjonalnosc naszych miejsc zamieszkania, jakosc ipoziom zycia kazdego znas

Rzecz jasna tak wyrazny, awniektórych obszarach inwestowania skokowy postep miał swoja cene. Inie mysle tu wyłacznie opoziomie zadłuzenia JST, które wynikało zkoniecznosci wygenerowania srodków w ramach tzw. udziału własnego. Wiele projektów zakonczyło sie fi askiem - wykonawczym, organizacyjnym, społecznym, fi nansowym wreszcie. Nietrafi one inwestycje, złe zarzadzanie, akcyjnosc działania, łamanie procedur warunkujacych rozliczenie pozyskanych funduszy, wreszcie, na szczescie marginalne, zjawiska nepotyzmu ikorupcji. Słowem nie było łatwo inie wszedzie sie udało

Teraz jednak odmiennie niz w siegajacej czasów biblijnych przypowiesci wkraczamy wokres kolejnej 7-latki fi nansowej obfi tosci. Co wiecej, to samorzady pełniej niz dotad beda mogły decydowac otym, ile, kiedy ina co. Bogatsi odoswiadczenie, równiez to wynikłe z popełnionych błedów, mamy szanse na srodki niezbedne do fi nansowania rozwoju nie tylko wramach RPO czy Funduszu Spójnosci, ale wdrodze ogólnoeuropejskich "dogrywek" zpuli pieniedzy niewykorzystanych wramach koszyków narodowych

Wykorzystanie tej szansy jest krytycznie istotne zkilku co najmniej powodów. To ostatni okres programowania, wktórym Polska jako kraj bedzie benefi cjentem netto. Kontynuacja dobrej koniunktury gospodarczej - równiez dzieki unijnemu wsparciu - pozwoli realnie skrócic dystans w stosunku do rozwinietych krajów 15-tki. To wreszcie czas niezbedny do wypracowania rozwiazan opartych na wiedzy, wdrazaniu innowacji, równiez w sferze organizacyjno-zarzadczej, wreszcie obnizenia poziomu emisji, zuzycia energii oraz obnizenia kosztów jej wytwarzania iprzesyłu.

Wszedzie tam beda obecne polskie samorzady wszystkich szczebli, które własnie odnowiły swój demokratyczny mandat. Równolegle toczyc sie bedzie publiczna debata wokół spraw narosłych wtoku 25 lat transformacji społecznej iustrojowej. Wefekcie tych doswiadczen na wokandzie pojawiły sie pytania ostrukture, zakres kompetencji, reguły współdziałania, wreszcie kadencyjnosc organów samorzadowych wszystkich szczebli. Otwarte pozostaja pytania orelacje zadministracja centralna ijej ogniwami terenowymi, podział zadan i, co budzi szczególnie wiele emocji, zródeł ich fi nansowania, araczej niedofi nansowania wobszarach tak newralgicznych jak ochrona zdrowia, oswiata czy transport publiczny.

Juz dzis pojawiaja sie propozycje reform, niekiedy dosc radykalne.

Na prawach głosu wdyskusji równiez nasi autorzy, analizujac kwestie istotne dla funkcjonowania iefektywnosci JST, formułuja propozycje konkretnych usprawnien, modyfi kacji, aniekiedy zmian w obszarze legislacji, struktury organizacyjnej, kompetencji etc. Nie roszczac sobie prawa do jedynie słusznego zdania, mamy nadzieje współuczestniczyc we wszystkich procesach, przemianach i projektach nie tylko zmysla operspektywie 2020, ale wposzukiwaniu driverów rozwoju na nastepne lata.

Sadzimy, ze bogactwo izróznicowanie materiałów pozyskanych wramach tegorocznego Raportu EDS, bedzie inspiracja ipomoca wPanstwa codziennej, niełatwej, ale jakze potrzebnej itwórczej pracy na rzecz pomyslnosci współmieszkanców, wyborców, interesariuszy, słowem nas wszystkich tworzacych samorzadowa wspólnote!

 

Udostępnij artykuł: