Redaktor naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Razem szukamy odpowiedzi na trudne pytania

NBS 2017/06 / Uncategorized

Nie przebrzmiały jeszcze echa majowego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, którego dominantę stanowiło rozstrzygnięcie kolejnej edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”, a już pojawiają się kolejne inicjatywy i projekty.

Nie przebrzmiały jeszcze echa majowego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, którego dominantę stanowiło rozstrzygnięcie kolejnej edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”, a już pojawiają się kolejne inicjatywy i projekty.

Maciej Małek Redaktor naczelny

Z jednej strony staramy się wspólnie zdefiniować wyzwania, przed jakimi stoi sektor, a w tej liczbie banki spółdzielcze, z drugiej – w efekcie kolejnych inicjatyw rządu zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego, przypadną nam w udziale nowe obowiązki. Skoro bowiem na przedsiębiorcach spoczywać będzie obowiązek codziennego raportowania do właściwych urzędów skarbowych salda obrotów, nie ulega kwestii, że dokonywać tego będą za pośrednictwem banków. Tylko i aż tyle. Gdyby nie fakt, że przy okazji resort finansów, inicjator nowego rozwiązania, oczekuje dostarczenia szeregu szczegółowych danych, których dotąd banki nie zbierały.

Jeśli chodzi o autodiagnozę i ustalenie, na ile jednostkowe doświadczenia układają się w statystycznie istotne prawidłowości i typologiczne ich klasyfikowanie, temu służyć będzie badanie, które – z inicjatywy i pod patronatem Związku Banków Polskich oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych – przeprowadzi zespół poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego pod kierunkiem prof. Jana Szambelańczyka. Zbliża się lato, a więc okres kanikuły. Nie dla banków spółdzielczych wszakże. Z jednej strony rolnicy i producenci rolni nadal czekają na unijne dopłaty, najczęściej realizowane za pośrednictwem bankowości spółdzielczej właśnie, z drugiej zaś po kolejnych anomaliach pogodowych posiłkują się kredytami, które często mają pomostowy charakter, tak aby nie przerywając ciągłości produkcji, doczekać należnych wpływów.

Ze swej strony zadbaliśmy, by obok zwyczajowych sprawozdań po forum, utrwalić jego dorobek merytoryczny w wielu autorskich opracowaniach głównych aktorów wydarzenia w przekonaniu, że reasumpcja i rozwinięcie ich prezentacji, głosów w panelach i rekomendacji pozwoli jeszcze pełniej zdyskontować wspólny dorobek i przemyślenia w Państwa codziennej pracy.Na koniec słów kilka o rankingu. Zgodnie z deklaracją ogłoszoną podczas uroczystej gali pragnę z radością i satysfakcją potwierdzić, że jego kolejną edycję przeprowadzimy w ścisłej współpracy i na podstawie rekomendacji stanowiących owoc prac obu spółdzielni systemów ochrony, co pozwoli nie tylko zobiektywizować uzyskane tą drogą dane, ale rozszerzy zasięg oddziaływania projektu i przybliży uzyskane wyniki do obiektywnego obrazu sytuacji i zawierać będzie opis głównych tendencji w sektorze bankowości spółdzielczej. Jesteśmy bowiem przekonani, że w miarę rozwoju i wdrażania planu zrównoważonego rozwoju, rola i znaczenie bankowości spółdzielczej w społecznościach lokalnych będą stale i trwale zyskiwać na znaczeniu. W tym przekonaniu żegnam się z Państwem do następnego numeru.
Udostępnij artykuł: