Reguła wydatkowa – III kwartał 2012

Samorząd

Reguła wydatkowa jest narzędziem, które ma doprowadzić do stabilizacji salda sektora rządowego i samorządowego. Prace analityczne nad regułą są na etapie końcowym. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że założenia do ustawy wprowadzającej regułę wydatkową powinny być przedłożone rządowi w III kwartale 2012.

Reguła wydatkowa jest narzędziem, które ma doprowadzić do stabilizacji salda sektora rządowego i samorządowego. Prace analityczne nad regułą są na etapie końcowym. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że założenia do ustawy wprowadzającej regułę wydatkową powinny być przedłożone rządowi w III kwartale 2012.

Po obniżeniu deficytu do poziomu MTO (medium term objective czyli cel średnioterminowy na poziomie 1 proc. PKB) reguła wydatkowa ma ustalibilizować saldo samorządów w średnim okresie na poziomie 1 proc. PKB.

Główym założeniem ministerstwa finansów jest ogranicznie maksymalnego wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. W założeniach ma on nie przekroczyć średniookresowego tempa wzrostu PKB.

Jeśli w samorządach są wydatki objęte innymi regułami oraz wydatki finansowane z bezzwrotnej pomocy UE, nie będą objęte regułą wydatkową. MF bierze pod uwagę możliwość wykluczenia spod reguły także obsługi długu publicznego.

Ministerstwo przewiduje możliwość korygowania limitu wydatków w zależności od spadku dochodów, który może mieć miejsce po wprowadzeniu ulg podatkowych lub obniżeniu podatków.

Ministerstwo Finansów zakłada też, że limit wydatków nie dotyczyłby każdego podmiotu w takim samym stopniu. Reguła ma ograniczać łączny wzrost wydatków, niektóre jednak z nich będą mogły rosnąć szybciej, inne będą kompensowane odpowiednio wolniejszym wzrostem (lub spadkiem) innych wydatków objętych regułą.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: