Rekordowy rok Grupy BEST

Finanse i gospodarka

Dynamiczny wzrost wyników i jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia. Przychody operacyjne Grupy BEST wypracowane w 2013 r. sięgnęły niemal 124 mln zł, o 61% więcej niż w 2012 r. Pełny dochód (wynik całkowity) przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast 71,5 mln zł, co oznacza wzrost o 162%.

Dynamiczny wzrost wyników i jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia. Przychody operacyjne Grupy BEST wypracowane w 2013 r. sięgnęły niemal 124 mln zł, o 61% więcej niż w 2012 r. Pełny dochód (wynik całkowity) przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast 71,5 mln zł, co oznacza wzrost o 162%.

Wyniki osiągnięte w 2013 r. przez Grupę BEST, specjalizującą się w nabywaniu i windykacji portfeli wierzytelności, były najwyższe w dotychczasowej historii Spółki. Przychody operacyjne wyniosły 123,9 mln zł, czyli o 46,8 mln zł (61%) więcej niż w 2012 r. Wzrost ten dotyczy głównie Segmentu Inwestycji w Wierzytelności i wynika z przejęcia przez BEST kontroli nad funduszem sekurytyzacyjnym BEST I NSFIZ w listopadzie 2012 r. Przychody operacyjne tego funduszu stanowiły w 2013 r. blisko 52% przychodów Grupy BEST. Istotna część tych przychodów wynika ze wzrostu wartości posiadanych pakietów wierzytelności.

- BEST jest zarówno właścicielem, jak i zarządzającym BEST I NSFIZ. Po sześciu miesiącach zarządzania tym funduszem w 2013 r., wyeliminowaniu ryzyk i wdrożeniu optymalnej strategii jego obsługi, mogliśmy obniżyć stopę dyskontową, tzw. premię za ryzyko, stosowaną do wyceny spodziewanych przyszłych wpływów. Przeszacowanie portfeli wierzytelności należących do BEST I NSFIZ powiększyło wynik Grupy BEST o około 30 mln zł - wyjaśnia Krzysztof Borusowski, prezes BEST. W rezultacie, pełny dochód Grupy BEST, przypisany akcjonariuszom spółki, wyniósł po czterech kwartałach 2013 r. 71,5 mln zł i był wyższy od wypracowanego w 2012 r. o 162%.
140302.best.01.600x222

140302.best.02.250x336Istotnym dla oceny sytuacji Grupy BEST jest także poziom wskaźnika zadłużenia, który od dłuższego czasu należy do najniższych w branży. Na koniec czwartego kwartału 2013 r. relacja długu netto do kapitałów własnych wyniosła 0,39, podczas gdy akceptowany przez obecnych obligatariuszy BEST poziom tego wskaźnika wynosi od 2,0 do 2,5.

- Wskaźnik ten jest kluczowy dla inwestorów, gdyż pokazuje w jakim stopniu spółka korzysta z dźwigni finansowej. Przy obecnym poziomie środków pieniężnych i kapitałów własnych daje nam to możliwość pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego w znacznej wysokości. Zapowiedziany właśnie program publicznej emisji obligacji, zakładający pozyskanie do 300 mln zł, doskonale wpisuje się w już osiągnięte parametry finansowe Grupy BEST - komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST ds. finansowych.

Wyniki Grupy BEST osiągnięte w samym czwartym kwartale 2013 r. były niższe od zanotowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pod koniec 2012 roku BEST zakupił fundusz BEST I NSFIZ i wykazał w IV kwartale zysk związany z tą transakcją. Ponadto, porównując kwartalne wyniki Grupy BEST należy także pamiętać, że istotna część przychodów operacyjnych związana jest z realizacją zysków z inwestycji w portfele wierzytelności, nabywane przez fundusze sekurytyzacyjne. Realizacja zysków następuje w momencie umarzania certyfikatów takiego funduszu, co z kolei wynika z bieżących potrzeb inwestorów i możliwości funduszu. Z tego powodu przychody Grupy BEST związane z umarzaniem certyfikatów funduszy pojawiają się w różnych okresach i z różnym natężeniem.

Istotny wpływ na wyniki Grupy BEST ma również zmiana wartości udziałów w funduszu BEST III NSFIZ, który jest współkontrolowany przez BEST (50%) i Hoist Group (50%). Ostatni kwartał 2013 r. był pod tym względem wyjątkowy, gdyż wartość umorzonych certyfikatów (niemal 9 mln zł) była wyższa od przyrostu wartości certyfikatów pozostających w dyspozycji Grupy BEST na koniec okresu. W efekcie, łączny wpływ tych zdarzeń na przychody za IV kwartał był ujemny i wyniósł minus 1,36 mln zł. W całym 2013 r. wartość certyfikatów umorzonych była z kolei znacznie niższa od przyrostu wartości certyfikatów pozostających w dyspozycji Grupy BEST na koniec roku, w związku z czym ten wpływ był pozytywny i wyniósł 9,26 mln zł.
140302.best.03.600x162

Źródło: BEST S.A.

Udostępnij artykuł: