Rekordowy wzrost nakładów na B+R wśród polskich firm

Firma

Polskie firmy wdrażają innowacje i inwestują w B+R. Coraz więcej przedsiębiorców wdrażają innowacje wśród firm produkcyjnych. Rośnie również liczba pracowników naukowych zatrudnionych w biznesie.

Pracownik pracujący nad innowacjami w laboratorium
Fot. stock.adobe.com/Gorodenkoff

Polskie firmy wdrażają innowacje i inwestują w B+R. Coraz więcej przedsiębiorców wdrażają innowacje wśród firm produkcyjnych. Rośnie również liczba pracowników naukowych zatrudnionych w biznesie.

W 2018 r. nakłady wewnętrzne na prace badawczo-rozwojowe (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku aż o 24,6 proc. #BadaniaiRozwój @MPiT_GOV_PL

To wymierny dowód na to, że polska gospodarka przeistacza się w coraz bardziej innowacyjną, a  przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę inwestowania w B+R.  Ten proinnowacyjnym trend to efekt m.in. dwóch ustaw o innowacyjności oraz szeregu instrumentów (np. Start in Poland) służących budowaniu i umacnianiu kultury innowacyjności w rodzimym biznesie.W latach 2016-2018 wzrósł odsetek firm prowadzących aktywność innowacyjną. Równocześnie, dynamicznie wzrosła też ilość przedsiębiorstw zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe.W 2018 r. nakłady wewnętrzne na prace badawczo-rozwojowe (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku aż o 24,6 proc. W przeliczeniu na 1 mieszkańca przekłada się to na kwotę 668 zł. Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD), który stanowi udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,21 proc. (wobec 1,03 proc. w 2017 r.) i był to największy wzrost w ciągu ostatnich lat.Czytaj także: GUS: nakłady wewnętrzne na B+R w kraju wzrosły o 24,6 proc. rdr do 25,6 mld zł w 2018 r. >>>

Więcej pracowników, większe nakłady na B+R

W 2018 r. największym poziomem nakładów wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się - podobnie jak w latach poprzednich - sektor przedsiębiorstw (BERD). Przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych blisko 17 mld zł. To oznacza wzrost o 27,7 proc. w stosunku do 2017 r. Dane te wskazują równocześnie, że już 2/3 wydatków na B+R wydatkowane jest przez sektor przedsiębiorstw, a pod względem pochodzenia finansowania, ponad połowa wydatków. Równocześnie rośnie także ilość firm zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. W 2018 r. było ich 5.779, czyli o 13,3 proc. więcej niż rok wcześniej.Coraz większy wkład firm w rozwój sektora B+R przekłada się również na liczbę pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe, w tym pracowników naukowych zatrudnionych w biznesie. W 2018 r. po raz pierwszy była ona wyższa niż zatrudnionych w sektorze szkolnictwa wyższego. Odsetek osób zajmujących się działalnością B+R w tych sektorach wynosił odpowiednio 48,3 proc. i 48,2 proc. ogólnej liczby pracowników B+R. Warto przy tym zwrócić uwagę, że liczba takich osób w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 14,5 proc., natomiast w sektorze szkolnictwa wyższego tylko o 3,5 proc.Czytaj także: Fiskus sprawdza ulgę B+R >>>

Innowacje działają jak magnes

W latach 2016-2018  wzrósł odsetek firm, które prowadzą innowacyjny projekt lub wprowadziły innowację produktową. Zwiększył się również odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje w procesie produkcji. Równocześnie wzrósł udział przychodów ze sprzedaży nowych lub znacząco ulepszonych produktów w przychodach przedsiębiorstw ogółem.W latach 2016-2018 aktywność innowacyjną wykazało 26,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 21 proc. przedsiębiorstw usługowych. To zdecydowanie więcej niż w latach 2015-2017, kiedy aktywność innowacyjną odnotowało 20,2 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 11,9 proc. przedsiębiorstw usługowych.W latach 2016-2018 innowacje, rozumiane jako nowe lub znacząco ulepszone produkty lub procesy biznesowe, wprowadziło 24 proc. przedsiębiorstw przemysłowych, czyli o 5,5 p. proc. więcej niż w okresie porównawczym (18,5 proc. w latach 2015-2017). Dotyczyło to również 19,6 proc. przedsiębiorstw usługowych, czyli o 9,2 p. proc. więcej niż w analogicznym okresie porównawczym (10,4 proc.).
Udostępnij artykuł: