Rewolucja w raportowaniu firm szansą dla zrównoważonej gospodarki

Finanse i gospodarka

Światowa gospodarka musi sprostać nowym wyzwaniom. Zdobycia finansowania oraz utrzymanie lojalności konsumentów stają się coraz trudniejsze. Dlatego firmy powinny kłaść większy nacisk na pokazywanie swoich wyników i pozafinansowego wpływu na otoczenie w sposób, który pozwoli inwestorom i klientom dokonać świadomego wyboru.

Światowa gospodarka musi sprostać nowym wyzwaniom. Zdobycia finansowania oraz utrzymanie lojalności konsumentów stają się coraz trudniejsze. Dlatego firmy powinny kłaść większy nacisk na pokazywanie swoich wyników i pozafinansowego wpływu na otoczenie w sposób, który pozwoli inwestorom i klientom dokonać świadomego wyboru.

Global Reporting Initiative (GRI), międzynarodowa organizacja, która stworzyła Wytyczne Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, ogłosiła w Amsterdamie 4. generację zasad raportowania. Dla biznesu oznacza to położenie większego nacisku na aspekt istotności (materiality), etykę, odpowiedzialność za swoich dostawców oraz przejrzystość prezentowanych informacji.

G4 to nazwa najnowszych wytycznych w kwestii zrównoważonego rozwoju, opracowana przez Global Reporting Initiative (GRI). Według twórców wytycznych G4 uwzględnia obecnie najistotniejsze trendy w CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). Wprowadzenie G4 poprzedził dwuletni proces konsultacji.

"Dzięki nowym wytycznym raportowania każdy inwestor, pracownik czy działacz społeczny będzie mógł łatwiej zrozumieć, za co dana firma bierze odpowiedzialność i gdzie sięgają jej wpływy. Spojrzenie na działania społeczne czy środowiskowe firmy zamiast skupiania się jedynie na aspekcie finansowym pozwala na lepszą wycenę jej rzeczywistej wartości. Raportowanie społeczne spółek giełdowych jest już obowiązkowe w takich krajach jak Francja, Hiszpania, Dania czy Szwecja, w Komisji Europejskiej trwają prace nad regulacjami europejskimi, dlatego warto, żeby polskie firmy zainteresowały się nowymi wytycznymi i zaczęły je stosować w praktyce" - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Co się zmieniło?

Kluczowe zmiany w ramach raportowania pozafinansowego, to większy nacisk na udostępnianie przez firmy informacji związanych z łańcuchem dostaw, zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i praw człowieka oraz praw pracowniczych. Podkreślenie istotności zawartych w raporcie informacji, oznacza, że nie będzie konieczności raportowania zagadnień marginalnych dla danej firmy. Są także zmiany wewnątrzorganizacyjne raportów społecznych, likwidacja poziomów aplikacji A, B, C na rzecz schematu "zgodności z", który składać się będzie z dwóch opcji: "Wersja rdzenna" lub "Wersja rozszerzona" różniące się ilością odpowiednich wskaźników oraz większa przejrzystość GRI Content Index, tabeli zestawiającej w raporcie. Dodatkowo twórcy G4 zaproponowali dużą elastyczność w zakresie wyboru tematu przewodniego corocznego raportu czy dostosowania go do lokalnych potrzeb i zasad raportowania.

Co to znaczy dla biznesu?

 • Krótsze raporty, zamiast obszernych opisów, GRI rekomenduje nacisk na konkretność prezentowanych informacji.
 • Praktyka nie teoria, rekomendowane jest prezentowanie większej ilości case studies, dotyczących konkretnych najważniejszych kwestii, szczególnie tych dotyczących - operacji, dostawców, krajów, produktów i usług.
 • Skrócenie liczby wskaźników, tak aby raportujący mięli możliwość ponieść jakość omówienia każdego z nich.
 • Dialog na rzecz polepszania standardów dotyczących zarządzania, etyki i łańcucha dostaw. Będą one napędzane przez wprowadzenie szeregu nowych standardów w ujawnianiu danych dotyczących tych tematów.

W Amsterdamie

130526.plakat.01.250x351W konferencji w Amsterdamie udział wzięło około 1600 osób, reprezentujących 80 krajów. Dyskusja w czasie pierwszego dnia wydarzenia 22 maja br., czyli dniu ogłoszenia wytycznych G4, potwierdzała ważność raportowania społecznego. Jednocześnie stawiano pytanie o to, czy wskaźniki związane z raportowaniem mierzą prawdziwy postęp w tym zakresie, i czy ten postęp jest tylko w statystykach. Podkreślono znaczenie inwestorów i konsumentów, jednak problemem w tej sprawie pozostaje, w jaki sposób można doprowadzić do zmiany ich zachowań i postrzegania kwestii zrównoważonego rozwoju. Padły postulaty uczynienia wieku XXI wiekiem przejrzystości, w czym miałyby pomóc wytyczne GRI.

"Istotność (materiality) w raportowaniu społecznym to zagadnienie, które ma być kluczowe w najnowszych wytycznych G4, choć nie są to jedyne zmiany. Firmy podkreślały jednak, ze właśnie "istotność" pozwoli łatwiej dotrzeć do zarządów, wesprzeć zmianę sposobu myślenia, podejścia do sustainability, wymusi dyscyplinę w raportowaniu tego, co rzeczywiście ma znaczenie. Niektórzy z obecnych na konferencji wyrazili także nadzieję, że stworzy to lepszą, wspólną platformę do dialogu z interesariuszami, a także do szerzenia tych zasad w  łańcuchach dostaw oraz przyczyni się do jeszcze większej dbałości o prawa człowieka" - komentuje obecna w Amsterdamie, Justyna Januszewska, wicedyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wytyczne Raportowania Zrównoważonego Rozwoju GRI G4 dostępne TUTAJ.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Raportowanie danych pozafianansowych - odpowiedzialność organizacji za wpływ na społeczeństwo i środowisko

Co to jest raport społeczny/zrównoważonego rozwoju?

Raport społeczny/zrównoważonego rozwoju jest główną platformą do komunikowania pozytywnych i negatywnych wpływów kwestii zrównoważonego rozwoju. Raport gromadzi i pokazuje informacje pozafinansowe, które mogą mieć bieżący wpływ na politykę, strategię i działania firmy.

Raport społeczny/zrównoważonego rozwoju prezentuje informacje dotyczące wydajności ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz zarządzania.

Coraz więcej organizacji pragnie, aby ich działalność była bardziej zrównoważona rozpoczynając proces raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, służący do mierzenia wyników, ustanawiania celów i zarządzania strategicznymi zmianami.

Dlaczego firmy powinny przygotowywać raporty społeczne/zrównoważonego rozwoju?

Firmy i organizacje mogą raportować z powodów, takich jak:

 • coraz lepsze zrozumienie ryzyk pozafinansowych;
 • poprawa reputacji oraz lojalności dla marki;
 • umożliwienie interesariuszom zrozumienia wyników oraz wpływów kwestii zrównoważonego rozwoju;
 • podkreślenie powiązania pomiędzy wynikami finansowymi i nie-finansowymi;
 • wpływanie na długofalową politykę i strategię zarządzania, oraz plany biznesowe;
 • stanowienie punktu odniesienia (benchmarku) i podstawy oceny wydajności danej organizacji w zakresie włączania kwestii zrównoważonego rozwoju do prawa, norm, kodeksów, standardów i dobrowolnych inicjatyw;
 • pokazanie wpływu organizacji;
 • porównanie wydajności danej organizacji w czasie oraz względem innych organizacji;
 • przestrzeganie przepisów krajowych oraz wymagań niezbędnych do obecności na giełdzie papierów wartościowych.

Co to są wytyczne GRI?

Wytyczne Raportowania Zrównoważonego Rozwoju to najpopularniejsze zasady stworzone przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative (GRI), rekomendowane przez inwestorów na całym świecie.

Wytyczne GRI określają zasady raportowania kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych oraz dostarczają listę określonych wskaźników, które muszą zostać uwzględnione w raportach społecznych/zrównoważonego rozwoju.

Raporty społeczne/zrównoważonego rozwoju są oparte na Ramowych Zasadach Raportowania GRI, to obszary, w których prezentowane są osiągnięcia i wyniki działań firmy z raportowanego okresu, dotyczące zobowiązań, oraz strategii i podejścia do zarządzania. Są one takie same dla wszystkich firm, dzięki czemu, ich analiza pozwala interesariuszom, w tym inwestorom, na przejrzystą analizę wartości spółki.

Zestawy Wskaźników dostarczają definicje, zbiory wytycznych i inne informacje, które mają pomóc osobom  przygotowującym raporty zapewnić spójność ich interpretacji. Poszczególne branże mają także Suplementy Sektorowe, które uzupełniają Wytyczne o interpretacje i wskazówki dotyczące ich stosowania w danym sektorze, oddzielne dla finansów, branży produkcyjnej, IT, etc.

Co musi być uwzględnione w raporcie według GRI?

 • Wizja i strategia: przedstawienie strategii dotyczącej kwestii zrównoważonego rozwoju.
 • Profil: przegląd struktury i działań oraz zakres raportu.
 • Struktura i systemy zarządzania: opis struktury organizacyjnej, programów działania i systemów zarządzania, w tym dotyczących włączenia interesariuszy w działania firmy.
 • Wskaźnik zawartości GRI (GRI Content Index): tabela wskazująca, gdzie znajdują się informacje w raporcie organizacji.
 • Wskaźniki wyników: ocena wpływu lub oddziaływania wskaźniki wyników zintegrowanych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Dlaczego firmy potrzebują wskaźników Global Reporting Initiative (GRI)?

Wskaźniki w ramach GRI obejmują  konkretne obszary funkcjonowania firmy:

 • wpływ ekonomiczny (wyniki finansowe, obecność na rynku oraz pośrednie wpływy ekonomiczne, takie jak np. wpływ na zmniejszenie bezrobocia),
 • wpływ środowiskowy (kwestie związane z materiałami, energią i zasobami naturalnymi, wodą oraz ogólne wydatki i inwestycje na ochronę środowiska),
 • praktyki i godne warunki pracy (zatrudnienie, bezpieczeństwo i higiena pracy; szkolenia i edukacja; różnorodność i równość szans),
 • prawa człowieka (wolność stowarzyszeń i negocjacji w sprawie zbiorowych układów pracy czy prawa rdzennych mieszkańców),
 • odpowiedzialność wobec społeczeństwa (kwestie związane z korupcją, polityką publiczną, uczciwą konkurencją),
 • odpowiedzialność za produkt (zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, znakowanie produktów i usług, komunikacja marketingowa, prywatność konsumenta).

Jak czytać wskaźniki GRI?  

Raporty społeczne/zrównoważonego rozwoju są bardzo ważnym źródłem wiedzy dla wszystkich interesariuszy firm.

W raporcie przygotowanym zgodnie z normami GRI, dzięki tabeli, która grupuje informacje łatwo odnaleźć odniesienie  do konkretnego wskaźnika standardu.

W ten sposób, w Indeksie GRI każdego raportu społecznego można porównać działania firm raportujących zgodnie z tym samym standardem i ocenić je pod tym kątem.
Na tej podstawie, na przykład inwestorzy, mogą podjąć decyzję o inwestycji  w firmę.

Ile firm w Polsce w swoich raportach społecznych używa wytycznych GRI?

W 16 raportach społecznych firmy zadeklarowały, że raporty zostały sporządzane w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI)1. Łącznie od początku konkursu Raporty Społeczne, organizowanego od 2007 roku, zgłoszonych zostało 100 raportów społecznych i zrównoważonego rozwoju2.

Wybrane inicjatywy związane z raportowaniem społecznym w Polsce

Wytyczne GRI do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, opracowane przez Global Reporting Initiative zostały przetłumaczone i skonsultowane merytorycznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę doradczą PwC.

Opracowanie można znaleźć TUTAJ.

Od 2007 roku w Polsce organizowany jest także konkurs "Raporty Społeczne - Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu". Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania społecznego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki konkursowi, z roku na rok rośnie zainteresowanie firm raportowaniem społecznym oraz świadomość interesariuszy, którzy dzięki tym opracowaniom mogą dowiedzieć się bardzo dużo o wpływie przedsiębiorstw na wszystkie aspekty ich funkcjonowania. Organizatorami projektu w Polsce są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, SGS i PwC.

W grudniu br. ukaże się pierwsza kompleksowa publikacja w języku polskim poświęcona kwestiom raportowania społecznego. Publikację "Wspólna odpowiedzialność - rola raportowania" przygotowuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

(1) FOB, Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011
(2) Biblioteka raportów, http://www.raportyspoleczne.pl/biblioteka_raportow

Udostępnij artykuł: