Robert Jastrzębski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Dr hab. Robert Jastrzębski w 1996 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Diploma Honorificum).

W 2001 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. Autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym książek: Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej (2003), Domy składowe. Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy (2004), Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej (2009), Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza. Działalność. Współczesność (2014), Lex Zoll. Zarys prawno-ekonomiczno-historyczny (2016); współautor: Giełdy towarowe. Komentarz (2006), Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (2007) oraz współredaktor Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919-1947-1992 (2014). Laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe (2008/2009) oraz Nagrody Zespołowej Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego (2015). Zatrudniony od 2001 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. Kierownik Pracowni Prawa Polskiego XX wieku, a od 2019 r. Kierownik Zakładu Historii Administracji.

Członek: rady programowej czasopisma ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (2010), komitetu redakcyjnego czasopisma ,,Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” (2015), zespołu redakcyjnego czasopisma ,,Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sejmowych” (2016) oraz ,,Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej” (2011).

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Roberta Jastrzębskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Udostępnij artykuł: