Rośnie liczba skarg wpływających do UKNF

Finanse i gospodarka

W całym 2012 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 8342 skarg od klientów podmiotów rynku finansowego. Tylko w ostatnim kwartale 2012 r. odnotowano ich 2328.

W całym 2012 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 8342 skarg od klientów podmiotów rynku finansowego. Tylko w ostatnim kwartale 2012 r. odnotowano ich 2328.

Liczba skarg, które odnotowano w całym 2012 r., była o 4 proc. większa niż rok wcześniej, kiedy do UKNF wpłynęły 8034 pisma. Dotyczyły one przede wszystkim podmiotów w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

130225.knf.skargi.01.550x

Sektor bankowy

Najwięcej, bo ponad połowa skarg, dotyczyła sektora bankowego. W 2012 r. do UKNF wpłynęło 4268 pism odnoszących się do działalności podmiotów w tym sektorze. To o 19 proc. więcej niż przed rokiem.

130225.knf.skargi.02.550x

Większość zastrzeżeń odnosiło się do działalności banków związanej z udzielaniem kredytów konsumenckich i pożyczek, obsługą rachunków, jakością obsługi klientów oraz z udzielanymi kredytami hipotecznymi. W 2012 r. zaobserwowano także napływ skarg odnoszących się do praktyk stosowanych w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym.

Sektor ubezpieczeniowy

Znaczna część problemów zgłaszanych do UKNF dotyczyła także działalności sektora ubezpieczeniowego. W 2012 r. wpłynęły 3354 pisma odnoszące się do działalności podmiotów w tym sektorze, o 1 proc. mniej niż w roku poprzednim. Spośród nich 2731 dotyczyło funkcjonowania zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, 372 odnosiło się do działalności zakładów ubezpieczeń na życie, a ponadto odnotowano 3 skargi na działalność brokerską, 5 skarg na działalność agenta ubezpieczeniowego oraz 243 skargi na działalność oddziałów zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE.

130225.knf.skargi.03.550x

W zakresie ubezpieczeń na życie najczęściej zgłaszane przez klientów problemy dotyczyły kwestii związanych z prowadzeniem przez zakład polityki informacyjnej w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych oraz odmowy wypłaty świadczenia. W przypadku ubezpieczeń majątkowych skargi odnosiły się do braku należytej informacji w zakresie charakterystyki produktów ubezpieczeniowych, opieszałości zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowania, kwestii związanych z wysokością wypłacanego odszkodowania oraz odmową wypłaty odszkodowania.

Sektor otwartych funduszy emerytalnych

W sektorze OFE rok 2012 jest kolejnym, w którym odnotowano znaczący spadek liczby skarg. W omawianym okresie do UKNF wpłynęło 359 pism dotyczących otwartych funduszy emerytalnych. W stosunku do 2011 r. to spadek o ok. 55 proc., który jest wynikiem ustawowego wyeliminowania działalności akwizycyjnej funduszy.

130225.knf.skargi.04.550x

Najwięcej zastrzeżeń w pismach kierowanych do UKNF dotyczyło dokonywania transferów do innych funduszy. Większość tych skarg związana była z brakiem realizacji lub opóźnieniem w realizacji transferów do innych OFE po zmianie przepisów prawa w tym zakresie.

Sektor kapitałowy

Na działalność podmiotów sektora kapitałowego do UKNF w 2012 r. wpłynęło 277 skarg, o ok. 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

130225.knf.skargi.05.550x

W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych zastrzeżenia dotyczyły realizacji polityki inwestycyjnej, wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zasad realizacji zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa. Uwagi odnoszące się do działalności firm inwestycyjnych dotyczyły głównie jakości świadczonych usług, kwestii związanej z wysokością pobieranych opłat i prowizji oraz realizacji zleceń. W przypadku spółek publicznych zostały zgłoszone problemy w zakresie realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy oraz wypełniania przez spółki obowiązków informacyjnych.

Sektor usług płatniczych i SKOK

W 2012 r. wpłynęło 49 skarg dotyczących nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług płatniczych, z czego 17 w czwartym kwartale 2012 r. Problemy poruszane w tych skargach dotyczyły: realizacji transakcji kartami płatniczymi, niewykonania dyspozycji przelewu, zablokowania płatności za usługi.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło także 35 skarg dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych (SKOK), które zostały objęte nadzorem KNF z dniem 27 października 2012 r. Poruszane w tych skargach zagadnienia dotyczyły między innymi kwestii związanych z obsługą kredytów i pożyczek w tym problemów ze spłatą i rozliczeniem zobowiązań, umieszczeniem danych w BIK, windykacją oraz sprzedażą wierzytelności.

Skargi wpływające do UKNF są zwykle składane bezpośrednio przez klientów usług finansowych. Część skarg dotycząca sektora ubezpieczeniowego przekazywana jest poprzez podmioty zajmujące się pośredniczeniem w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń, w tym w szczególności firm odszkodowawczych.

Udostępnij artykuł: