Rośnie zadłużenie sektora rządowego, spada samorządowego

Gospodarka

Według informacji Ministerstwa Finansów w końcu pierwszego kwartału zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji wyniosło 1 152 655,2 mln zł i w okresie od końca grudnia 2020 do końca marca 2021 roku wzrosło o ponad 40,8 mld zł.

Pieniądze, polski złoty, banknoty i monety
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Według informacji Ministerstwa Finansów w końcu pierwszego kwartału zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji wyniosło 1 152 655,2 mln zł i w okresie od końca grudnia 2020 do końca marca 2021 roku wzrosło o ponad 40,8 mld zł.

Zadłużenie sektora rządowego wzrosło o 41,6 mld zł, zaś sektora samorządowego spadło o 707 mln zł.

Samorządy lepiej radzą sobie z zarządzaniem finansami, mimo że rząd w ostatnich latach ogranicza ich dochody, nie zmniejszając wyznaczanych im zadań.

Zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych pozostaje niskie – wynosi jedynie 57 mln zł, choć sektor ten wymaga ciągłych dotacji z budżetu centralnego.

Zadłużenie sektora finansów publicznych w relacji do PKB (suma PKB trzech kwartałów 2020 roku i pierwszego kwartału 2021 roku) przekroczyło 49%. Jest zatem prawdopodobne, że w końcu roku przekroczy 50% PKB.

Inflacja obniży relację długu do PKB?

Ministerstwo Finansów w przedstawionych założeniach do ustawy budżetowej na rok 2022 poinformowało, że dopiero w 2023 r. rozpocznie się konsolidacja fiskalna w minimalnym tempie wynikającym z wyłączenia klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej i z reguł unijnych.

Rząd liczy na to, że wysoka inflacja pozwoli stopniowo obniżyć w ciągu kilku lat poziom długu w relacji do PKB bez konieczności wprowadzania oszczędności

To oznacza, że dług będzie rósł także w roku przyszłym, gdyż na razie zawieszona jest stabilizująca regułą wydatkowa. Rząd będzie zapewne chciał utrzymać zadłużenie sektora finansów publicznych poniżej poziomu 55%, którego przekroczenie groziłoby zastosowaniem procedury ostrożnościowej, czyli radykalnej konsolidacji fiskalnej, w tym ograniczenia indeksacji rent i emerytur.

Rząd liczy na to, że wysoka inflacja pozwoli stopniowo obniżyć w ciągu kilku lat poziom długu w relacji do PKB bez konieczności wprowadzania oszczędności.

Sektor rządowy ma nadzwyczajne wydatki związane z pandemią

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczony według metodologii Eurostatu w końcu marca wynosił 1 389 836,8 mln zł i był większy niż dług sektora finansów publicznych, obliczanego według metodologii krajowej, o 237,2 mld zł.

W relacji do PKB dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 59,1%. Według informacji rządowych, przekazanych Brukseli pod koniec maja w końcu roku dług liczony według metodologii Eurostatu osiągnie 60% PKB.

W latach 2010-2019 różnica między państwowym długiem publicznym, a długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosiła od 2 do 3 pkt proc. W roku 2020 różnica ta sięgnęła 9,7 pkt proc.

Tak duża różnica wynika z finansowania nadzwyczajnych działań rządu w okresie pandemii z funduszy nie ujętych w budżecie państwa. W pierwszym kwartale 2021 roku różnica ta przekroczyła 10 pkt proc.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: