Rozpoczyna się II edycja konkursu na najlepszy projekt w formule ppp

Polecamy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 11-go lutego 2013 roku II edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybranym w Konkursie 3P projektom zostanie udzielone nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze, które ma na celu wykształcenie dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 11-go lutego 2013 roku II edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybranym w Konkursie 3P projektom zostanie udzielone nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze, które ma na celu wykształcenie dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Konkurs 3P jest organizowany w ramach projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne". Przedmiotem Konkursu 3P są przedsięwzięcia planowane do realizacji na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Konkurs jest adresowany do podmiotów, które mogą uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy. Wybranych zostanie 5 przedsięwzięć, mających potencjał modelowych projektów ppp. Zwycięzcom zostanie udzielone kompleksowe wsparcie doradcze: prawne lub ekonomiczne lub techniczne, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp. Zgłoszone do Konkursu 3P projekty będą mogły uzyskać także wyróżnienie w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Konkursu w wizycie studyjnej w krajach UE, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w formule ppp.

W grudniu 2012 r. została rozstrzygnięta I edycja Konkursu 3P. Przyznano wówczas cztery nagrody główne. Jednym ze zwycięzców został projekt Gminy Kędzierzyn-Koźle pn. "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi". Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki przestrzeni miejskiej objętej projektem, z zagospodarowaniem na cele publiczne elementów aktualnie zdegradowanych, uporządkowanie zabytkowego centrum miasta, a także podkreślenie historycznego charakteru tego miejsca. Prace rewitalizacyjne tej części miasta z pewnością przyczynią się do podniesienie walorów turystycznych oraz uczynią rynek sercem i wizytówką Kędzierzyna-Koźla - o czym przekonane są władze Kędzierzyna-Kożla, które zdecydowały się na udział w Konkursie 3P i zawalczenie o wsparcie doradcze dla swojego projektu. Nie ukrywamy, że nagroda, którą było wsparcie doradcze przy realizacji projektów ppp, szczególnie nas tego zachęciła - mówi prezydent miasta Kędzierzyna-Koźla, Tomasz Wantuła. - Tu nie ma nic do stracenia a wiele można zyskać. Fachowa pomoc, którą można "wygrać", daje gwarancję, że nasze przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a dodatkowo poparte zostanie wiedzą i doświadczeniem najlepszych firm doradczych - tak o udziale w Konkursie 3P mówi prezydent Tomasz Wantuła i zachęca innych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu.

PARP postawiła przed członkami Jury Konkursu 3P bardzo konkretne zadanie. Nie chodziło o projekty najciekawsze, najbardziej ekscytujące. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że chodziło o projekty najbardziej praktyczne i użyteczne. Takie, które można by potraktować jako dobry przykład dla innych - mówi Grzegorz Lang, członek Jury Konkursu 3P, radca prawny, ekspert PKPP Lewiatan. W kolejnej, drugiej edycji Konkursu 3P samorządy, przygotowując zgłoszenie swojego przedsięwzięcia do udziału w Konkursie 3P, powinny zwrócić uwagę na staranność w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, tak aby wpisywały się w kryteria oceny wskazane w regulaminie Konkursu 3P. Najlepszą wskazówkę dają kryteria oceny. Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to mają one kluczowe znacznie na etapie oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej raczej analizowaliśmy informacje, które nam przekazali uczestnicy Konkursu. Ponieważ nie ma tutaj żadnego jednego wzorca dokumentacji, miejsce zamieszczenia tych informacji ma znaczenie drugorzędne. Jeżeli kryterium była powtarzalność, to wiadomo, że wybijają się propozycje stosunkowo proste, standardowe. Mając na uwadze kryterium wykonalności, nacisk trzeba położyć na finansowe uwarunkowania projektu. Ewidentna "luka" finansowa była przyczyną niskiej oceny niektórych zgłoszeń - radzi Grzegorz Lang.

Badania rynku ppp w Polsce, przeprowadzone przez PARP w 2012 roku, wskazują, że korzystanie z profesjonalnego doradztwa zwiększa szansę na pozytywne zamknięcie projektu realizowanego w formule ppp.

W postępowaniach, które toczyły się z udziałem doradcy, podpisanych zostało 24% umów, a 31% ogłoszeń zostało anulowanych. W przypadku kiedy zewnętrzny doradca nie był zaangażowany w proces przygotowania przedsięwzięcia, jedynie 10% ogłoszeń zakończyło się podpisaniem umowy, a ponad 60% anulowano.

Szczegółowe informacje na temat drugiej edycji Konkursu 3P, w tym pełnej dokumentacji konkursowej, znajdują się na stronie projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne" pod adresem www.ppp.parp.gov.pl.

Celem projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno - prywatne" jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno - prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 "Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udostępnij artykuł: