Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Samorząd

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wynagradzania urzędników samorządowych, w którym utworzonych zostaje dziewięć nowych stanowisk, które zostaną dopisane do wykazu pracowników samorządowych.

Nowe rozporządzenie, podobnie jak poprzednie z dnia 18 marca 2009 roku, zostało wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

Zmiany mają służyć uzupełnieniu wykazu stanowisk pracowników samorządowych o nowe stanowiska wraz z określeniem przypisanych im wymagań kwalifikacyjnych oraz minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. Zasadność wprowadzenia projektowanych zmian wynika z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Katalog stanowisk określony w grupie „Stanowiska pomocnicze i obsługi” powiększy się o 9 stanowisk wraz z przypisaniem im minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, tj.:

  • starszego wychowawcę w placówce wsparcia dziennego i starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z XV kategorią zaszeregowania,
  • starszego asystenta rodziny, wychowawcę w placówce wsparcia dziennego i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z XIV kategorią zaszeregowania,
  • asystenta rodziny i młodszego wychowawcę w placówce wsparcia dziennego z XIII kategorią zaszeregowania,
  • młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i młodszego asystenta rodziny z XI kategorią zaszeregowania.

Projekt skierowano do uzgodnień zewnętrznych a jego wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2012 r.

Źrodło: www.mpips.gov.pl

Udostępnij artykuł: