Rozszerzenie Podstrefy Lublin

Finanse i gospodarka

Podstrefa Lublin będąca częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec sukcesywnie przyciąga nowych inwestorów. Blisko 70% jej terenów zostało już zagospodarowanych. W związku z dynamicznym rozwojem Miasto Lublin planuje jej rozszerzenie o kolejne 820 tys. m2. 

Podstrefa Lublin będąca częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec sukcesywnie przyciąga nowych inwestorów. Blisko 70% jej terenów zostało już zagospodarowanych. W związku z dynamicznym rozwojem Miasto Lublin planuje jej rozszerzenie o kolejne 820 tys. m2. 

Trzecie z rzędu poszerzenie lubelskiej podstrefy zwiększyłoby jej powierzchnię z 116 ha do 198 ha. Planowane rozszerzenie będzie dotyczyć także terenów prywatnych. Dla zainteresowanych inwestorów planowane są specjalne szkolenia mające na celu przybliżenie szczegółów dotyczących aplikowania do SSE i prowadzenia w niej działalności.

Wzrastający trend zainteresowania lubelską SSE obrazuje ilość przyznawanych przez Ministra Gospodarki zezwoleń na prowadzenie działalności. W 2012 roku 4 inwestorów zdecydowało się rozpocząć swoją działalność w lubelskiej Podstrefie. Rok później udzielono ich już 7. Porównanie pierwszego półrocza 2014 r. do roku poprzedniego również wskazuje na trend wzrostowy.

W I półroczu 2013 r. pozwolenia na działalność uzyskało 3 firmy, a w tym roku o cztery więcej. Aktualnie na terenie SSE zezwolenie na prowadzenie działalności uzyskało 25 z 29 inwestorów, z których 14 już uruchomiło produkcję. Łącznie inwestorzy zadeklarowali nakłady inwestycyjne na poziomie 825 mln zł, a zrealizowane inwestycje sięgają ponad 539 mln zł. Obecnie w SSE Lublin pracę znalazło 1 510 osób, z czego 972 to nowo utworzone miejsca pracy.

Planowane rozszerzenie obejmuje tereny, które zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie obecnych granic Podstrefy: wzdłuż ulicy Ludwiga Siessa do ulicy Brzegowej, następnie wzdłuż ulicy Wilhelma Hessa oraz Erazma Plewińskiego po ulicę Braci Krausse i ulicę Macieja Rataja. Łączna wartość powierzchni nieruchomości planowanych do włączenia wynosi około 820 tys. m2 (82ha). W przypadku włączenia wszystkich nieruchomości Podstrefa Lublin zwiększyłaby swój obszar prawie dwukrotnie z 116 ha do 198 ha, co stanowi przyrost powierzchni na poziomie 70 %.

- Lublin się rozwija i to widać na każdym niemal kroku. Dynamiczny rozwój Podstrefy Lublin jest tego doskonałym przykładem. Obecni inwestorzy planują rozszerzenie swojej działalności, a do Miasta wciąż spływają nowe zapytania. Dlatego naturalną decyzją jest rozszerzenie powierzchni gruntów wchodzących do Podstrefy. Dodatkowo chcielibyśmy wyjść z propozycją rozszerzenia Specjalnej Strefy na grunty prywatne, aby także w ten sposób wspierać lubelską przedsiębiorczość. - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Każdy przedsiębiorca, który podejmie decyzję o realizacji inwestycji na terenie Podstrefy Lublin oraz będzie ubiegał się o uzyskanie zezwolenia Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej na jej terenie, zobowiązany jest do spełnienia w pierwszej kolejności warunków podstawowych. Każdy projekt musi być nową inwestycją, a inwestor ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 100 000 EURO, prowadzić działalności nie krócej niż 5 lat od zakończenia inwestycji dla dużych przedsiębiorstw i nie krócej niż 3 lata dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz utrzymać nowo utworzone miejsca pracy nie krócej niż 5 lat od zakończenia inwestycji (w przypadku dużych przedsiębiorców) i nie krócej niż 3 lata dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo Koncepcja Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych nakłada na potencjalnych inwestorów obowiązek spełnienia jednego z wymienionych kryteriów: innowacyjności, sektorów priorytetowych, wspierania rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych, stopnia uprzemysłowienia lub stopy bezrobocia.

Jednocześnie istnieje możliwość rozszerzenia Podstrefy Lublin na grunty prywatne. Każdy przedsiębiorca, który byłby zainteresowany takim rozwiązaniem, musi spełnić nie tylko wskazane powyżej warunki ale także grunty, które inwestor zamierza wprowadzić do SSE muszą charakteryzować się następującymi parametrami: posiadać uregulowany stan prawny (potwierdzony dokumentami z ewidencji gruntów) nie mogą być obciążone przeciwwskazaniami do prowadzenia  na nich działalności przemysłowej i/lub usługowej, w tym przeszkód wynikających z przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie grunt musi być objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a jego zapisy na tym terenie muszą dopuszczać prowadzenie działalności przemysłowej i/lub usługowej. Dodatkowo grunt musi być wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną lub posiadać wiarygodne zobowiązanie do wyposażenia go w nią oraz musi być zlokalizowany bezpośrednio przy szlakach komunikacyjnych już istniejących lub planowanych do budowy w najbliższym okresie.

Wymierne korzyści jakie uzyskują przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie ekonomicznej, to przede wszystkim prawo do pomocy regionalnej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych udzielanego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Zgodnie z mapą regionalnej pomocy publicznej maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi: 50% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego powyżej 250 osób), 60% dla średniego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 250 osób) oraz 70% dla małego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 50 osób). Oznacza to, że wsparcie w lubelskiej Podstrefie w latach 2014-2020 jest wyższe o 15% do 35 % od pozostałych terenów SSE położonych w centralnej, jak i zachodniej części Polski. Dodatkowo, każdy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, które to udzielane jest mu na okres 3 lat.

Urząd Miasta Lublin wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., zarządcą Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec planuje również szereg szkoleń dla zainteresowanych inwestorów. Celem szkoleń będzie zapoznanie potencjalnych inwestorów z wiedzą na temat procedury uzyskania zezwolenia Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie oraz procedur dotyczących wprowadzania gruntów prywatnych do strefy, jak również szczegółów dotyczących samego już prowadzenia działalności w SSE.

***

Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec to 116 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z których blisko 70 % zostało już zagospodarowanych. Obecnie zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE Lublin uzyskało 25 z 29 inwestorów, którzy zadeklarowali inwestycje na poziomie 825 mln złotych oraz utworzyli i utrzymali  łącznie 1510  miejsc pracy.
140921.infografika.01.1366140921.infografika.02.1368

Mariusz Sagan
Dyrektor
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

 

Udostępnij artykuł: