Rozwój miast z pomocą funduszy z Norwegii

Samorząd

- Nawet 550 tys. euro będą mogły otrzymać partnerstwa samorządowe na opracowywanie strategii rozwoju obszarów miejskich - mówił wiceminister Paweł Orłowski podczas inauguracji Programu Regionalnego: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, która odbyła się 1 października 2012 r. w Warszawie.

– W perspektywie finansowej 2014-2020 przynajmniej 5 proc. unijnych środków powinno być przeznaczone na wsparcie polityki miejskiej. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało dodatkowe wsparcie dla samorządów, które ma pomóc im w przygotowaniach do wykorzystania funduszy unijnych w kolejnych latach – zaznaczył wiceminister Orłowski. – Program Regionalny znajduje się na etapie przygotowywania partnerstw do otwartego naboru wniosków. Nabór ten planujemy uruchomić w grudniu tego roku i potrwa on przez dwa miesiące. Już liczba ponad 50 partnerstw, które zgłosiły się do projektu predefiniowanego, pokazuje nam, że zainteresowanie współpracą międzysamorządową, przy udziale partnerów społecznych czy gospodarczych, jest bardzo duże – dodał.

Celem projektów będzie opracowanie zintegrowanych strategii rozwoju dla całego obszaru miejskiego oraz planów operacyjnych (local action plans). Konsultacje w środowisku samorządowym pokazały, że istnieje zapotrzebowanie na opracowanie zintegrowanych strategii w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierania lokalnych rynków pracy, zadań oświatowo-edukacyjnych, polityki mieszkaniowej, kształtowania przestrzeni publicznej, problematyki zmian demograficznych czy infrastruktury transportowej. – Tę tematykę będziemy szczególnie premiować w trakcie oceny wniosków – poinformował Orłowski. Przykładem może być opracowanie strategii miejskiej, która dotyczy kształtowania przestrzeniu publicznej z uwzględnieniem rewitalizacji obszarów zdegradowanych przy jednoczesnym odniesieniu się do polityki mieszkaniowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu czy uwzględnieniu zmian demograficznych.

Wysokość dotacji na projekt wahać się będzie w granicach od 350 tys. euro do 550 tys. euro. Projekty, wyłonione w trybie konkursowym realizowane będą przez partnerstwa zawiązane pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego lub między administracją samorządową a partnerami społecznymi, czy organizacjami przedsiębiorców. Możliwe będzie również realizowanie projektów w partnerstwie z jednostkami samorządowymi z krajów darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

W konferencji wziął udział również Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, partnerzy z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych oraz przedstawiciele samorządów.

Więcej na temat Programu Regionalnego znajduje się na stronie http://www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/Program_regionalny/Strony/glowna.aspx.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: