RPP kończy dziś dwudniowe posiedzenie decyzyjne

Komentarze ekspertów

Na kończącym się w środę dwudniowym posiedzeniu RPP podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. W bazowym scenariuszu zakładamy, że koszt pieniądza zostanie utrzymany na niezmienionym poziomie (najprawdopodobniej wciąż będzie brakowało jednego głosu za obniżką). Nie oznacza to jednak zakończenia cyklu luzowania polityki pieniężnej, ale raczej odsunięcie decyzji w czasie.

W scenariuszu alternatywnym dostrzegamy argumenty przemawiające za tym, że Rada może zaskoczyć inwestorów, redukując stopy już w lutym o 25, a nawet 50 pb. Naszym zdaniem powszechnie oczekiwany brak cięcia stóp zostanie odebrany neutralnie przez rynek, zaś ich redukcja determinować będzie spadki rentowności, szczególnie na krótkim końcu krzywej. Aktualnie rynek FRA dyskontuje spadek stóp NBP o ponad 75 pb. Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach w notowaniach wyceniana będzie obniżka o łącznie 100 pb w tym roku (co daje przestrzeń do spadku krzywej o jeszcze 15 pb).

Argumentem przemawiającym za obniżeniem stóp procentowych jest pogłębiająca się deflacja. Według ostatnich danych za grudzień spadek cen konsumpcyjnych w Polsce pogłębił się do 1,0% r/r. Kolejne dane cenowe powinny pokazać jeszcze silniejszy spadek inflacji, w okolice minus 1,2% r/r. Chociaż tempo wzrostu rocznego PKB utrzymuje się na umiarkowanie wysokim poziomie, to jednak zarówno w IV kw., jak i w I połowie 2015 r. będzie oscylować blisko 3,0%. Z punktu widzenia niektórych członków Rady spadek wskaźnika poniżej tej psychologicznej bariery zwiększyłby presję na dalsze dostosowania w polityce pieniężnej. Kolejnym argumentem za cięciem stóp w Polsce jest też ostatnia decyzja EBC o wprowadzeniu programu skupu aktywów (od marca 60 mld EUR miesięcznie). Po decyzji widać było napływ kapitału zagranicznego na polski rynek, co m.in. doprowadziło do aprecjacji złotego. Zaledwie w ciągu 2 tygodni kurs EUR/PLN spadł o 17 groszy w okolice 4,16. Dalsze odcinanie się przez Radę od luzowania polityki pieniężnej będzie tworzyło naturalną presję na umocnienie się naszej waluty. Tym bardziej, że polskie aktywa skarbowe pozostają atrakcyjne w relacji do innych obligacji oferowanych w Europie (z których duża część handlowana jest z zerowym lub ujemnym YTM). Biorąc pod uwagę powyższe w naszej ocenie przy stosunkowo ograniczonym ryzyku długie pozycje na obligacjach skarbowych powinny przynieść zysk w perspektywie najbliższych tygodni.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że podczas czwartkowej aukcji będzie oferować inwestorom obligacje skarbowe serii WZ0124, DS0725, WS0428 o wartości 3-5 mld PLN (wcześniejszy harmonogram lutowych podaży zakładał dokładnie taką samą wartość oferty). Nie spodziewamy się trudności z plasowaniem papierów. Naszym zdaniem w dalszym ciągu wysoki popyt zgłaszać będzie sektor bankowy. Nie wykluczamy też, że po ostatniej decyzji EBC będziemy obserwować większą aktywność ze strony inwestorów zagranicznych (wskazywać mogą na to ostatnie nieoficjalne informacje ze strony Ministerstwa Finansów).

 150204.pko.proc.01.350x150204.pko.proc.02.350x150204.pko.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: