RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian, NBP może stosować kolejne interwencje walutowe

Gospodarka

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 3 marca utrzymała wszystkie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podał NBP w komunikacie.

Symbol procenta na kalkulatorze
Fot. stock.adobe.com/tamayura39

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 3 marca utrzymała wszystkie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podał NBP w komunikacie.

"Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

- stopa referencyjna 0,10 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej" - napisano w komunikacie.

Czytaj także: Jerzy Kropiwnicki z RPP: w II połowie 2021 roku można myśleć o ostrożnej podwyżce stóp procentowych >>>

Na piątek 5 marca, na godz. 14.00 zaplanowano konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego w formie transmisji internetowej.

Pojawienie się trendów reflacyjnych na światowych rynkach finansowych w niewielkim stopniu wpłynęło na oczekiwania dla ścieżki stóp procentowych w Polsce - 12 z 20 ankietowanych na początku marca przez PAP Biznes ośrodków analitycznych wciąż prognozuje brak zmian stóp do końca 2022 r. Pierwsze podwyżki w skali 15-40 pb. oczekiwane są najwcześniej w II poł. 2022 r. (8 ośrodków).

Czytaj także: Obniżka stóp procentowych możliwa, jeśli koniunktura wyraźnie pogorszy się, minutes RPP >>>

Na posiedzeniach wiosną 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb, w krokach po 50, 50 i 40 pb, do poziomu 0,10 proc. To najniższy poziom stóp w historii. 

NBP będzie nadal skupował obligacje na rynku wtórnym

RPP ponownie wskazuje na brak trwalszego i wyraźnego dostosowania kursu PLN i podtrzymuje, że NBP może stosować interwencje walutowe w celu wzmocnienia oddziaływania luzowania polityki pieniężnej na gospodarkę - wynika z komunikatu po posiedzeniu RPP. NBP będzie nadal skupował obligacje na rynku wtórnym i oferował kredyt wekslowy.

W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym.

- napisano w komunikacie, używając identycznego sformułowania co poprzednio.

Oczekiwany jest wzrost aktywności gospodarczej

Rada utrzymała także sformułowanie odnoszące się do kształtowania się kursu złotego.

"Po spadku PKB w 2020 r., w bieżącym roku oczekiwany jest wzrost aktywności gospodarczej, choć skala i tempo ożywienia obarczone są niepewnością. Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą. Pozytywnie na krajową koniunkturę wpływać będą działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP dokonane w ub. r., a także przewidywane ożywienie w gospodarce światowej. Tempo ożywienia gospodarczego w kraju może być ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP" - napisano.

Rada potwierdziła, że NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Terminy oraz skala prowadzonych przez NBP działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy

NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Rada podtrzymała ponadto ocenę, że polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP, a poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

Rada Rada przyjęła Raport o inflacji – marzec 2021 oraz podjęła uchwałę w sprawie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego.

Prezes NBP Adam Glapiński informował po grudniowych interwencjach walutowych banku centralnego, że NBP ma przestrzeń do kolejnych ewentualnych, zdecydowanych interwencji, choć na razie prawdopodobnie nie będzie takiej potrzeby.

Jako organ RPP po raz pierwszy odniosła się w do interwencji walutowych NBP w komunikacie ze stycznia.

RPP odnosi się do kursu złotego (w komunikatach i protokołach po posiedzeniach) od czerwca 2020 r.

Na posiedzeniach wiosną 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb, w krokach po 50, 50 i 40 pb, do poziomu 0,10 proc.

Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP zaplanowano na 7 kwietnia.

Jakub Borowski z Credit Agricole: wyniki projekcji NBP zamykają drzwi do obniżki stóp procentowych

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). Zgodnie z komunikatem, RPP nadal oczekuje ożywienia aktywności gospodarczej w 2021 r., a głównym źródłem niepewności co do jego skali i tempa pozostaje dalszy przebieg pandemii w Polsce i za granicą. Podobnie jak w lutym br., w komunikacie podkreślono pozytywny wpływ działań ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowania polityki pieniężnej NBP na aktywność gospodarczą. Rada podtrzymała ocenę, że „brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP” może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego w Polsce. W komunikacie utrzymane zostało sformułowanie dotyczące polityki kursowej: „w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych”.

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 109,7 mld zł).

Zgodnie z marcową projekcją NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,7–3,6% w 2021 r. (wobec 1,8–3,2% w projekcji z listopada 2020 r.), 2,0–3,6% w 2022 r. (wobec 1,6–3,6%) oraz 2,2–4,2% w 2023 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcją inflacja ukształtuje się w latach 2021-2023 najprawdopodobniej powyżej celu inflacyjnego RPP (2,5%), ale poniżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu (3,5%). Z kolei oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,6–5,3% w 2021 r. (wobec 0,8–4,5% w listopadowej projekcji), 4,0–6,9% w 2022 r. (wobec 3,8–7,8%) oraz 4,0–6,8% w 2023 r. Taki kształt projekcji sugeruje, że w 2021 r. tempo wzrostu gospodarczego będzie zbliżone do 4%, a w kolejnych latach nastąpi jego wyraźne przyspieszenie połączone z podwyższoną presją inflacyjną. Należy jednak podkreślić, że marcowa projekcja NBP uwzględnia dane dostępne do 16 lutego. Oznacza to, że obserwowana obecnie w Polsce trzecia fala zakażeń koronawirusem stanowi czynnik ryzyka w dół dla oczekiwanej w projekcji dynamiki PKB i inflacji w 2021 r.

W naszej ocenie jest dość prawdopodobne, że marcowa projekcja NBP nie uwzględnia napływu transferów unijnych w ramach Funduszu Odbudowy UE, którego ratyfikacja przez kraje UE nie jest zakończona. Sygnalizuje to znaczące ryzyko w górę dla przewidywanych w projekcji ścieżek PKB i inflacji w latach 2022-2023. Weryfikacja tej hipotezy będzie możliwa po publikacji przez NBP marcowego Raportu o inflacji.

Wyniki marcowej projekcji NBP wskazują, że mimo obserwowanej obecnie w Polsce trzeciej fali zakażeń koronawirusem cykl łagodzenia polityki pieniężnej nie zostanie wznowiony. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w I kw. 2023 r. Zgodnie z tym scenariuszem, RPP chcąc uniknąć znaczącej aprecjacji kursu złotego wskutek zwiększenia różnicy stóp procentowych w Polsce i strefie euro, będzie tolerować ewentualne odchylenia inflacji od celu inflacyjnego w górę w latach 2021-2022. Nasza średnioterminowa prognoza stopy referencyjnej NBP jest zgodna z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, którego suma bilansowa, po spodziewanej w 2022 r. stabilizacji, obniży się wyraźnie na początku 2023 r.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem pozytywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Udostępnij artykuł: