RPP: w kolejnych kwartałach prawdopodobna stabilizacja stóp procentowych

Gospodarka

Pieniądze na tle wykresów gospodarczych
Fot. stock.adobe.com/Sebastian Duda

Podczas lutowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała ocenę, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Podczas lutowego posiedzenia większość członków #RPP podtrzymała ocenę, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach #StopyProcentowe

„Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci wskazywali, że przemawia za tym w szczególności wyraźny spadek ryzyka trwałego przekroczenia celu inflacyjnego przy jednoczesnym wzroście niepewności dotyczącej skali i trwałości osłabienia koniunktury w gospodarce światowej, a także jego przełożenia na krajową koniunkturę” – czytamy w „minutes”.

Zdaniem części członków Rady, utrzymuje się znaczna niepewność dotycząca kształtowania się wskaźnika CPI w średnim okresie.

„Członkowie ci zaznaczali, że jeśli napływające dane wskazywałyby na istotny i trwały wzrost oczekiwań inflacyjnych i żądań płacowych, które przyczyniłyby się do wzrostu inflacji do poziomu, który zagrażałby realizacji celu inflacyjnego, wówczas uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci wskazywali, że prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza istotnie zmalało w ostatnich miesiącach” – czytamy dalej.

Co w razie załamania się aktywności gospodarczej?

Pojawiła się także opinia, że w razie hipotetycznego załamania się aktywności gospodarczej, połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych lub zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej, podano także.

RPP postanowiła w lutym utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Średnia inflacja w 2018 roku roku będzie niższa od 2,5%

Część członków RPP oceniła, że średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%.

„Dyskutując na temat krótkoterminowych perspektyw inflacji, zwracano uwagę, że według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak skala tego wzrostu będzie niewielka i wyraźnie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji. Zaznaczano, że zgodnie z tymi prognozami, średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%” – czytamy w „minutes”.

Niektórzy członkowie RPP oceniali, że czynnikiem podwyższającym inflację w kolejnych miesiącach będą prawdopodobnie rosnące ceny żywności, ale skala tego wzrostu jest czynnikiem niepewności dla kształtowania się dynamiki cen.

W perspektywie krótkoterminowej część członków Rady wskazała m.in., że dynamika cen może być niższa od obecnie prognozowanej ze względu na – oczekiwany przez nich – brak wyraźnego wzrostu inflacji bazowej w warunkach spowalniającego wzrostu gospodarczego.

„Niektórzy członkowie Rady wyrażali natomiast opinię, że do silniejszego wzrostu inflacji przyczynić się mogą rosnące koszty produkcji, które wobec relatywnie niskiej – w opinii tych członków Rady – rentowności przedsiębiorstw w niektórych gałęziach gospodarki, mogą skłaniać je do podnoszenia cen produktów. Inni członkowie Rady wskazywali natomiast, że rentowność w sektorze przedsiębiorstw pozostaje zbliżona do obserwowanej w poprzednich latach, a skłonność firm do podnoszenia cen będzie ograniczana przez silną konkurencję” – czytamy w „minutes”.

Inflacja w pobliżu celu inflacyjnego

Ponadto wskazano, że w średnim okresie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, inflacja będzie się prawdopodobnie kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.

„Zaznaczano, że ograniczająco na dynamikę cen w kolejnych latach będzie wpływało oczekiwane spowolnienie dynamiki PKB. Zwracano także uwagę, że oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych – po przejściowym wzroście w grudniu – ponownie się obniżyły” – czytamy dalej.

„Inni członkowie Rady wyrażali natomiast opinię, że ewentualne utrzymanie się oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw na podwyższonym poziomie mogłoby stanowić czynnik oddziałujący w kierunku wyższej inflacji w kolejnych latach. Wskazywali oni także na ryzyko wzrostu cen energii w przyszłości” – podano także.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 3,2% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r.

Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo

Członkowie RPP ocenili, że prawdopodobnie dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo.

„Dyskutując na temat perspektyw wzrostu gospodarczego, podkreślano, że napływające w ostatnim okresie informacje wskazują na prawdopodobne osłabienie wzrostu aktywności gospodarczej w I kw. br. Podtrzymywano ocenę, że – mimo pewnego pogorszenia perspektyw wzrostu w najbliższym otoczeniu Polski – dynamika PKB w Polsce w kolejnych kwartałach będzie prawdopodobnie obniżać się jedynie stopniowo i koniunktura w kraju pozostanie relatywnie korzystna, chociaż niepewność dotycząca przyszłej dynamiki PKB w ostatnim okresie wzrosła” – czytamy w „minutes”.

Wskazano, że dynamika wzrostu gospodarczego w IV kw. pozostała relatywnie wysoka, ale prawdopodobnie nieco niższa niż w poprzednich kwartałach.

„Zaznaczano, że wzrostowi aktywności gospodarczej w IV kw. nadal sprzyjała rosnąca – choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach – konsumpcja, wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Podkreślano, że w IV kw. utrzymał się także wzrost inwestycji, choć ich dynamika była ograniczana przez prawdopodobne osłabienie wzrostu nakładów inwestycyjnych w jednostkach samorządowych. Zwracano uwagę, że dane z rachunków narodowych wskazują, iż – mimo osłabienia koniunktury za granicą – wkład eksportu netto do dynamiki PKB był w IV kw. dodatni” – czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 4,4-5,2% w 2018 r. (wobec 4-5,2% w projekcji z lipca 2018 r.), 2,7-4,4% w 2019 r. (wobec 2,8-4,7%) oraz 2,3-4,2% w 2020 r. (wobec 2,4-4,4%).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: