RPP: w kolejnych kwartałach prawdopodobna stabilizacja stóp procentowych

Gospodarka

Podczas lutowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała ocenę, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Pieniądze na tle wykresów gospodarczych
Fot. stock.adobe.com/Sebastian Duda

Podczas lutowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała ocenę, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Podczas lutowego posiedzenia większość członków #RPP podtrzymała ocenę, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach #StopyProcentowe

"Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci wskazywali, że przemawia za tym w szczególności wyraźny spadek ryzyka trwałego przekroczenia celu inflacyjnego przy jednoczesnym wzroście niepewności dotyczącej skali i trwałości osłabienia koniunktury w gospodarce światowej, a także jego przełożenia na krajową koniunkturę" - czytamy w "minutes".Zdaniem części członków Rady, utrzymuje się znaczna niepewność dotycząca kształtowania się wskaźnika CPI w średnim okresie."Członkowie ci zaznaczali, że jeśli napływające dane wskazywałyby na istotny i trwały wzrost oczekiwań inflacyjnych i żądań płacowych, które przyczyniłyby się do wzrostu inflacji do poziomu, który zagrażałby realizacji celu inflacyjnego, wówczas uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci wskazywali, że prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza istotnie zmalało w ostatnich miesiącach" - czytamy dalej.

Co w razie załamania się aktywności gospodarczej?

Pojawiła się także opinia, że w razie hipotetycznego załamania się aktywności gospodarczej, połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych lub zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej, podano także.RPP postanowiła w lutym utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Średnia inflacja w 2018 roku roku będzie niższa od 2,5%

Część członków RPP oceniła, że średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%."Dyskutując na temat krótkoterminowych perspektyw inflacji, zwracano uwagę, że według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak skala tego wzrostu będzie niewielka i wyraźnie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji. Zaznaczano, że zgodnie z tymi prognozami, średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%" - czytamy w "minutes".Niektórzy członkowie RPP oceniali, że czynnikiem podwyższającym inflację w kolejnych miesiącach będą prawdopodobnie rosnące ceny żywności, ale skala tego wzrostu jest czynnikiem niepewności dla kształtowania się dynamiki cen.W perspektywie krótkoterminowej część członków Rady wskazała m.in., że dynamika cen może być niższa od obecnie prognozowanej ze względu na - oczekiwany przez nich - brak wyraźnego wzrostu inflacji bazowej w warunkach spowalniającego wzrostu gospodarczego."Niektórzy członkowie Rady wyrażali natomiast opinię, że do silniejszego wzrostu inflacji przyczynić się mogą rosnące koszty produkcji, które wobec relatywnie niskiej - w opinii tych członków Rady - rentowności przedsiębiorstw w niektórych gałęziach gospodarki, mogą skłaniać je do podnoszenia cen produktów. Inni członkowie Rady wskazywali natomiast, że rentowność w sektorze przedsiębiorstw pozostaje zbliżona do obserwowanej w poprzednich latach, a skłonność firm do podnoszenia cen będzie ograniczana przez silną konkurencję" - czytamy w "minutes".

Inflacja w pobliżu celu inflacyjnego

Ponadto wskazano, że w średnim okresie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, inflacja będzie się prawdopodobnie kształtować w pobliżu celu inflacyjnego."Zaznaczano, że ograniczająco na dynamikę cen w kolejnych latach będzie wpływało oczekiwane spowolnienie dynamiki PKB. Zwracano także uwagę, że oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych - po przejściowym wzroście w grudniu - ponownie się obniżyły" - czytamy dalej."Inni członkowie Rady wyrażali natomiast opinię, że ewentualne utrzymanie się oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw na podwyższonym poziomie mogłoby stanowić czynnik oddziałujący w kierunku wyższej inflacji w kolejnych latach. Wskazywali oni także na ryzyko wzrostu cen energii w przyszłości" - podano także.Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 3,2% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r.

Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo

Członkowie RPP ocenili, że prawdopodobnie dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo."Dyskutując na temat perspektyw wzrostu gospodarczego, podkreślano, że napływające w ostatnim okresie informacje wskazują na prawdopodobne osłabienie wzrostu aktywności gospodarczej w I kw. br. Podtrzymywano ocenę, że - mimo pewnego pogorszenia perspektyw wzrostu w najbliższym otoczeniu Polski - dynamika PKB w Polsce w kolejnych kwartałach będzie prawdopodobnie obniżać się jedynie stopniowo i koniunktura w kraju pozostanie relatywnie korzystna, chociaż niepewność dotycząca przyszłej dynamiki PKB w ostatnim okresie wzrosła" - czytamy w "minutes".Wskazano, że dynamika wzrostu gospodarczego w IV kw. pozostała relatywnie wysoka, ale prawdopodobnie nieco niższa niż w poprzednich kwartałach."Zaznaczano, że wzrostowi aktywności gospodarczej w IV kw. nadal sprzyjała rosnąca - choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach - konsumpcja, wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Podkreślano, że w IV kw. utrzymał się także wzrost inwestycji, choć ich dynamika była ograniczana przez prawdopodobne osłabienie wzrostu nakładów inwestycyjnych w jednostkach samorządowych. Zwracano uwagę, że dane z rachunków narodowych wskazują, iż - mimo osłabienia koniunktury za granicą - wkład eksportu netto do dynamiki PKB był w IV kw. dodatni" - czytamy dalej.Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 4,4-5,2% w 2018 r. (wobec 4-5,2% w projekcji z lipca 2018 r.), 2,7-4,4% w 2019 r. (wobec 2,8-4,7%) oraz 2,3-4,2% w 2020 r. (wobec 2,4-4,4%).
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: