RPP: zaostrzanie restrykcji ograniczy skalę ożywienia gospodarczego

Gospodarka

odczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 7 października br. członkowie RPP ocenili, że można było oczekiwać kontynuacji ożywienia aktywności gospodarczej, choć - w związku z nasileniem epidemii oraz ryzykiem zaostrzenia restrykcji epidemicznych - zwiększyła się niepewność w tym zakresie, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Wykres i COVID-19
Fot. stock.adobe.com/juanjo

odczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 7 października br. członkowie RPP ocenili, że można było oczekiwać kontynuacji ożywienia aktywności gospodarczej, choć - w związku z nasileniem epidemii oraz ryzykiem zaostrzenia restrykcji epidemicznych - zwiększyła się niepewność w tym zakresie, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

W kierunku poprawy koniunktury będą w dalszym ciągu oddziaływały dotychczasowe działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP.

"Część członków Rady wyrażała opinię, że wzrost gospodarczy będzie także wspierany przez realizację projektów infrastrukturalnych ze środków publicznych, która będzie pobudzała także aktywność prywatnych przedsiębiorstw. Jednocześnie w opinii członków Rady obserwowany w ostatnim czasie wyraźny wzrost zachorowań na COVID-19 może przyczynić się do ponownego pogorszenia nastrojów gospodarstw domowych oraz ograniczenia ich skłonności do konsumpcji. Obniżająco na konsumpcję może także oddziaływać - według części członków Rady - ewentualne silniejsze dostosowanie zatrudnienia następujące wraz z wygasaniem zobowiązań przedsiębiorstw związanych z wykorzystaniem pomocy w ramach tarczy antykryzysowej" - czytamy w "minutes".

Rada podtrzymała, że tempo ożywienia gospodarczego może być również ograniczane przez możliwe osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki związane z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej za granicą oraz - zdaniem większości członków RPP - przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa weksli 0,12%.

Czytaj także: Stopy procentowe bez zmian nawet do 2022 roku? Jest najnowszy raport NBP o inflacji >>>

Z centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP wynika, że spadek PKB sięgnie 3,5% w tym roku, a następnie Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 3,1% w 2021 r. i 5,7% w 2022 r. W latach 2021-2022 dynamika potencjalnego PKB przyśpieszy, chociaż wciąż będzie się kształtować poniżej średniej z lat 2010-2019.

RPP: dynamika cen od początku 2021 r. wyraźnie się obniży

Podczas posiedzenia RPP 7 października br. większość członków Rady oceniła, że dynamika cen w kolejnych miesiącach prawdopodobnie ustabilizuje się, a od początku 2021 r. wyraźnie się obniży.

W kierunku spadku inflacji w przyszłym roku oddziaływać będzie utrzymująca się ujemna luka popytowa, osłabiona presja płacowa związana z wyższym poziomem bezrobocia oraz brak presji inflacyjnej za granicą.

"Członkowie RPP zaznaczali, że ze względu na brak proinflacyjnych czynników makroekonomicznych, dynamika cen w 2021 r. będzie kształtowała się na umiarkowanym poziomie, nawet w sytuacji wystąpienia podbijających ją czynników regulacyjnych" - czytamy w "minutes".

Niektórzy członkowie RPP byli natomiast zdania, że inflacja w kolejnych kwartałach może pozostać zbliżona do poziomu obserwowanego obecnie, co może wynikać z utrzymywania się podwyższonej dynamiki cen usług, oddziaływania czynników regulacyjnych oraz możliwego wzrostu cen surowców, podał bank centralny.

Czytaj także: RPP w opinii do budżetu 2021: wzrost gospodarczy może być niższy niż zakłada projekt >>>

Niektórzy członkowie Rady wskazywali, że inflacja w kolejnych kwartałach może pozostać na poziomie zbliżonym do obecnego.

"Członkowie ci oceniali, że do utrzymywania się takiej dynamiki cen przyczyniać się będą głównie czynniki pozostające poza bezpośrednią kontrolą polityki pieniężnej, w tym czynniki regulacyjne oraz możliwy proces deglobalizacji. W kierunku wzrostu inflacji w przyszłym roku - w opinii tych członków Rady - oddziaływać będzie także zapowiadana podwyżka płacy minimalnej, która może skutkować dostosowaniem w górę również wynagrodzeń osób lepiej zarabiających " - czytamy dalej.

Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że obniżka stóp NBP przyczyniła się do wzrostu depozytów bieżących kosztem depozytów terminowych oraz skłoniła banki do podwyższenia pobieranych opłat, podał bank centralny.

"Członkowie ci podkreślali także, że mimo obniżenia oprocentowania kredytów, ich dostępność może być ograniczana przez zaostrzenie przez banki ich polityki kredytowej. W tym kontekście zwracali oni uwagę na utrzymujący się spadek dynamiki kredytu dla sektora niefinansowego" - czytamy dalej.

"Członkowie Rady zaznaczali, że dotychczasowe działania NBP przyczyniły się do złagodzenia warunków finansowania w Polsce, co przełożyło się zarówno na obniżenie kosztu pozyskania finansowania przez podmioty prywatne, jak i przyniosło oszczędności dla zadłużonych gospodarstw domowych i firm" - podano także.

Członkowie RPP byli zdania, że na obecnym posiedzeniu należy utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz kontynuować pozostałe działania podjęte przez NBP.

Czytaj także: RPP: stopy procentowe bez zmian, COVID-19 i restrykcje wyraźnie osłabią koniunkturę >>>

"Wskazywano, że dokonane poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera ożywienie gospodarcze oraz ogranicza ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego" - czytamy w "minutes".

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa weksli 0,12%.

Z centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP wynika, że inflacja konsumencka wyniesie 3,4% w 2020 r., po czym spowolni do 2,6% r/r w 2021 r. i wyniesie 2,7% w 2022 r., 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: