Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2016 roku

Polecamy

Opublikowane pod koniec czerwca br. interesujące opracowanie wspólnego autorstwa GUS i Straży Granicznej wykazuje, iż w I kwartale 2016 r. granice Polski przekroczono 59,9 mln razy, z tego 36,7 mln dotyczyło cudzoziemców (61,2%) oraz 23,2 mln Polaków (38,8%). Około 76,1% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,9% zewnętrznej granicy lądowej UE, 9,5% granicy powietrznej i 0,6% morskiej.

Opublikowane pod koniec czerwca br. interesujące opracowanie wspólnego autorstwa GUS i Straży Granicznej wykazuje, iż w I kwartale 2016 r. granice Polski przekroczono 59,9 mln razy, z tego 36,7 mln dotyczyło cudzoziemców (61,2%) oraz 23,2 mln Polaków (38,8%). Około 76,1% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,9% zewnętrznej granicy lądowej UE, 9,5% granicy powietrznej i 0,6% morskiej.

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,1%), Czechami (25,0%), Słowacją (11,5%), Ukrainą (10,0%), Białorusią (3,1%), Litwą (3,0%) i Rosją (2,3%). Przekraczający lądową granicę Polski cudzoziemcy, podobnie jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 70,8% cudzoziemców i 65,3% Polaków, przy czym 53,9% cudzoziemców i 51,9% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy. Natomiast w odległości powyżej 100 km od granicy zamieszkiwało 20,4% cudzoziemców i 18,9% Polaków przekraczających lądową granicę Polski.

W I kwartale 2016 r. ok. 72% ogółu przyjazdów cudzoziemców do Polski związanych było z dokonaniem zakupów: towarów - ok. 81%, oraz usług - ok. 19%. Wyjazdy zagraniczne mieszkańców Polski dotyczyły w dużej mierze również zakupów – ok. 36% oraz wypoczynku i rekreacji – ok. 40% (z tym, że na zewnętrznej granicy lądowej UE udziały te stanowiły odpowiednio ok. 90% i ok. 2%).

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w I kwartale 2016 r. ukształtowała się na poziomie ok. 8,7 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 3,8 mld zł. Wydatki cudzoziemców były o 3,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r., natomiast Polaków o 4,7% wyższe. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były niższe odpowiednio o 1,6% i o 2,9%. Z ogółu wydatków cudzoziemców 63,9% przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 23,6% – zewnętrzną granicę lądową UE, 11,7% granicę powietrzną i 0,7% morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski analogiczna struktura kształtowała się następująco: 61,2%, 4,2%, 31,9% i 2,6%.

Z opublikowanych badań wynika, że w I kw. 2016 r. przekraczający lądową granicę Polski cudzoziemcy, podobnie jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 70,8% cudzoziemców i 65,3% Polaków, przy czym 53,9% cudzoziemców i 51,9% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy. Natomiast w odległości powyżej 100 km od granicy zamieszkiwało 20,4% cudzoziemców i 18,9% Polaków przekraczających lądową granicę Polski.

Przekraczający lądową granicę Polski cudzoziemcy oraz Polacy najchętniej dokonywali zakupów w odległości do 50 km od granicy – 81,7% cudzoziemców i 67,4% Polaków, przy czym 73,8% cudzoziemców i 52,0% Polaków dokonywało zakupów w pasie do 30 km od granicy. Natomiast w odległości powyżej 100 km od granicy zakupów dokonywało 12,5% cudzoziemców i 19,5% Polaków.

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/ruch-graniczny-oraz-wydatki-cudzoziemcow-w-polsce-i-polakow-za-granica-w-pierwszym-kwartale-2016-roku,13,9.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: