Rusza nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego

Finanse i gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako operator programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014  ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców na kwotę 7 401 548 euro.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako operator programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014  ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców na kwotę 7 401 548 euro.

Konkurs ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Z uwagi na to, że problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania celowa jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego działające w partnerstwie, przy czym będą to:

 • co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko-wiejską,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą),
 • związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/ gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą).

Projekty dotyczyć będą:

 1. opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze ogólnym lub sektorowym:
 2. opracowanie planów operacyjnych stanowiących narzędzia do realizacji określonych w dokumentach strategicznych działań na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego;
 3. przygotowania innych dokumentów, o ile ich konieczność wynika z wcześniejszych analiz i strategii.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach projektów powinien dotyczyć następujących zagadnień:

 1. na poziomie strategii całościowych lub sektorowych:
  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  lokalny rynek pracy;
  zadania oświatowo-edukacyjne (w szczególności analiza rynku pracy pod kątem potrzeb systemu edukacji na poziomie powiat/ gmina);
  polityka mieszkaniowa jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych (funkcja socjalna) i gospodarczych (wzrost mobilności mieszkańców, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową);
  kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych;
  problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji.
 2. partycypacja społeczna - wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne;
 3. infrastruktura transportowa - rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego - komunikacyjnego i innych wymiarów;
 4. inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza w zakresie 11 celów tematycznych  w ramach polityki spójności na lata 2014-2020.

Finansowanie projektów

Minimalna kwota wsparcia projektu wynosi 350 000 euro. Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 550 000 euro. Wnioskodawca zobowiązany jest do współfinansowania projektu ze środków własnych w kwocie odpowiadającej co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Operator zastrzega sobie prawo do przyznania wsparcia w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty o jaką ubiega się Wnioskodawca, zgodnie z rekomendacjami ekspertów oceniających/ Komitetu ds. Wyboru Projektów.

Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu do 5 kwietnia 2013 roku, do godz. 16.00.

Za datę złożenia wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Głównej MRR, a w przypadku nadania pisma w placówce pocztowej lub przez kuriera decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania.  Termin dostarczenia pisma nie może być jednak późniejszy niż 15 kwietnia 2013 r.

Wszelkie informacje wraz z regulaminem, formularzem wniosku aplikacyjnego, analizą wykonalności oraz wytycznymi MRR znajdują się na stronie www.eog.gov.pl.

Źródło: www.eog.gov.pl

Udostępnij artykuł: