Rusza Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Komentarze ekspertów

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 to bez wątpienia najważniejszy w perspektywie najbliższych kilku lat program operacyjny wsparcia inwestycji w zakresie szeroko rozumianej informatyzacji oraz cyfryzacji Polski, dysponujący budżetem blisko 10 miliardów złotych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 to bez wątpienia najważniejszy w perspektywie najbliższych kilku lat program operacyjny wsparcia inwestycji w zakresie szeroko rozumianej informatyzacji oraz cyfryzacji Polski, dysponujący budżetem blisko 10 miliardów złotych.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na przełomie 2014/2015 r. rusza pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa: Zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli to najważniejsza decyzja pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. Oznacza to faktyczny start wdrażania nowej puli Funduszy Europejskich. Pierwsze posiedzenie KM PO PC odbyło się 22 grudnia 2014. Otworzyli je ministrowie Maria Wasiak (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz Andrzej Halicki (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Państwo członkowskie ustanawia Komitet Monitorujący na podstawie art. 47 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013, w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji Komisji dotyczącej przyjęcia programu.

W skład komitetu monitorującego weszli przedstawiciele wysokiego szczebla większości resortów, urzędów oraz największych organizacji pozarządowych. Tym samym niniejszy komitet stał się bardzo wpływowym ośrodkiem, nie tylko bezpośrednio monitorującym najważniejszy unijny program operacyjny w zakresie cyfryzacji na najbliższe lata, ale również środowiskiem i miejscem wymiany poglądów w zakresie szeroko rozumianej cyfryzacji Polski w najbliższej perspektywie unijnej. Obradom Komitetu przewodniczy, Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, iż przyjęte 3 osie priorytetowe Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) są praktycznie tożsame z 3 priorytetami opracowanymi przez Gospodarczy Gabinet Cieni BCC i promowanymi od ponad 2-lat, a mianowicie:

POPC Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
POPC Oś II: e-Administracja i otwarty rząd
POPC Oś III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

BCC Priorytet I: Zwiększanie możliwości dostępu do Internetu przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości wykorzystania tego medium.
BCC Priorytet II: Zwiększenie potrzeby wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w procesie nauczania (głównie w szkolnictwie).
BCC Priorytet III: Dostarczenie zintegrowanych i kompleksowych elektronicznych usług administracji publicznej

Powszechny dostęp do szybkiego internetu (alokacja 1 020,22 mln euro)

Główni odbiorcy wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego
Korzyści: dostęp do szybkiego szerokopasmowego Internetu, możliwość skorzystania z szerokiej gamy różnego typu usług i aplikacji oferowanych w sieci. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

E-administracja i otwarty rząd (alokacja 949,6 mln euro)

Główni odbiorcy wsparcia: jednostki administracji rządowej, sądy i jednostki prokuratury, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe i lecznicze, instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni
Korzyści: dostarczenie mieszkańcom nowoczesnych usług elektronicznych, co skróci czasu realizacji różnego typu spraw w urzędach; dziedzictwo kulturowe i informacje naukowe dostępne od ręki np. dane statystyczne i naukowe, dzieła sztuki, utwory (filmy, artykuły); zlikwidowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami (dostosowanie stron internetowych)

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro)

Główni odbiorcy wsparcia: organizacje pozarządowe, administracja publiczna, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe.
Korzyści: rozwinięcie cyfrowych umiejętności społeczeństwa głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach; zwiększenie zatrudnienia, zmniejszenie ubóstwa oraz poprawa jakości nauczania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i dostępu do Internetu; wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów.

Niezmiernie istotnym elementem POPC 2014-2020 z punktu widzenia przedsiębiorców będą konkursy dotyczące wsparcia budowy sieci szerokopasmowych, które w dalszym ciągu są wąskim gardłem rozwoju polskiej innowacyjności oraz cyfryzacji kraju - również w kontekście zobowiązań jakie nakłada na nas w tym zakresie Europejska Agenda Cyfrowa 2020.

Prace w ww. zakresie nie są jeszcze na tak zaawansowanym etapie jak projekty związane z e-usługami, niemniej bardzo pozytywnie odebrana została deklaracja minister Iwony Wendel (przewodniczącej) w zakresie konieczności utworzenia już w styczniu 2015 r., w ramach Komitetu Monitorującego POPC 2014-2020, specjalnej grupy roboczej, która zajmie się szczegółowo opracowaniem kryteriów dla przedsięwzięć dotyczących inwestycji w zakresie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu (w tym budowa sieci szerokopasmowych).

Krzysztof Szubert
ekspert BCC
minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Udostępnij artykuł: