Rynek akcji

Komentarze ekspertów

W przyszłym roku spodziewamy się podtrzymania pozytywnej koniunktury na rynkach akcji, choć w mniejszej skali niż w bieżącym. Prognozujemy wzrost WIG do 50 tys. pkt. Zakładamy kontynuację ekspansywnej polityki monetarnej głównych banków centralnych, która będzie wspierać proces przywracania równowagi makroekonomicznej oraz skłaniać inwestorów do poszukiwania wyższych stóp zwrotu wśród aktywów ryzykownych.

Warunkiem tego umiarkowanie pozytywnego scenariusza jest wystąpienie globalnego ożywienia gospodarczego, gdyż rynki już zdyskontowały nie tylko spadek ryzyka systemowego, ale częściowo także nadejście poprawy w gospodarce. Najważniejsze zagrożenia związane są ze sferą polityki, w szczególności w Europie, gdzie postępy w reformowaniu poszczególnych krajów i strefy euro są konieczne dla wyjścia z kryzysu zadłużeniowego.

Zakładamy, że postępy w tych reformach umożliwią uzyskanie politycznej zgody na złagodzenie tempa konsolidacji fiskalnej i tym samym pozytywnie wpłyną na aktywność gospodarczą. Ważnym ryzykiem, jest potencjalny wzrost oczekiwań inflacyjnych, związany ze skutkami luzowania ilościowego banków centralnych, który zmusiłby je do zaostrzenia polityki monetarnej.

Mariusz Adamiak, CFA
BIURO STRATEGII RYNKOWYCH
PKO Bank Polski S.A.

Udostępnij artykuł: