Rynek finansowania nieruchomości: Jak powinien rozwijać się rynek finansowania nieruchomości w Polsce?

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dużymi zmianami na rynku finasowania nieruchomości. Przede wszystkim ustawodawca założył odejście od formuły Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, a tym samym finansowania kredytem preferencyjnym społecznego budownictwa czynszowego. Mimo, iż funkcjonowanie KFM dawało pewność generowania sporych środków (200-300 mln zł), które wspierałyby ten segment potrzebnego społecznie budownictwa. Jednocześnie nie zapropowe nowano przez 5 lat nowych instrumentów rządowych na wspieranie finansowania tego sektora budownictwa.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dużymi zmianami na rynku finasowania nieruchomości. Przede wszystkim ustawodawca założył odejście od formuły Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, a tym samym finansowania kredytem preferencyjnym społecznego budownictwa czynszowego. Mimo, iż funkcjonowanie KFM dawało pewność generowania sporych środków (200-300 mln zł), które wspierałyby ten segment potrzebnego społecznie budownictwa. Jednocześnie nie zapropowe nowano przez 5 lat nowych instrumentów rządowych na wspieranie finansowania tego sektora budownictwa.

Bolesław Meluch
Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

Jednocześnie istnieje duży, niezaspokojony i praktycznie trwały popyt na mieszkania o umiarkowanych czynszach, co przy braku znaczących inwestycji gminnych w budownictwo komunalne, przy jednoczesnym sprywatyzowaniu zasobów komunalnych, znacznie zmniejszyło dostępność mieszkań o relatywnie niskich czynszach. Należy zwrócić uwagę, iż wysoki poziom czynszów rynkowych ogranicza możliwości najmu dla rodzin o niższych niż średnie dochody.

Mając na uwadze wysokie koszty obsługi kredytów hipotecznych i w dalszym ciągu stosunkowo niską zdolność kredytową wielu rodzin, a także coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące kredytowania hipotecznego, możliwości finansowania nabycia mieszkania kredytem hipotecznym stają się ograniczone.

Jednym z rozwiązań zwiększających dostępność mieszkań są rządowe programy oparte o subsydia. Jednakże subsydiowanie mieszkalnictwa powinno być oparte o jasno określone potrzeby i zasady. Zwykle odnoszą się one do takich dziedzin, jak poprawa warunków zdrowotnych, wyrównanie warunków socjalnych, zwiększenie dostępu do mieszkań przez umożliwienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla osób o niskich dochodach, stymulowanie wzrostu gospodarczego.

Program wspierania budownictwa mieszkaniowego, z punktu widzenia rozwoju rodziny, powinien mieć szczególne znaczenie w warunkach polskich. Celem takiego programu powinno być tworzenie odpowiednich po temu warunków, czyli dostępności różnych form budownictwa mieszkaniowego, które sprzyjają rozwojowi rodziny.

Program taki może i chyba powinien być także oceniany z punktu widzenia efektywności rynku. Z uwagi na swoją niedoskonałość, efektywność rynku mieszkaniowego należałoby oceniać właśnie pod względem segmentacji i lokalnego charakteru rynku, stabilności interwencjonizmu, elastyczności dostosowania się popytu i podaży do zmiennych warunków rynkowych, przejrzystości transakcji, zasad kształtowania się cen (ich rozpiętości), wiarygodności dostępnej na rynku informacji, płynności rynku, w tym wynikającej z wymogów proceduralnych przenoszenia praw własności, opodatkowania transakcji nieruchomościowych, racjonalności (lub jej braku) zachowania się uczestnikó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: